Bústia Covid-19

dilluns, 11 d’abril de 2016

Matriculació d’alumnes: ràtios i places NESE


El BOIB de 9 d'abril publica el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes.

El 10% addicional LOE/LOMCE es podrà aplicar "Per tal d’atendre les necessitats immediates d’escolarització d’alumnes d’incorporació tardana" (Article 2.8).

Pel que fa a la reserva de places per als alumnes NESE i NEE:

  • Primer curs de segon cicle d'Educació infantil: reserva de 4 a 5 places NESE per grup, una d'elles NEE.
  • Resta de nivells: de 5 a 7 places NESE per grup, dues d'elles NEE.
  • Es vetllarà perquè no excedeixin un 10% la mitjana NESE de la zona d'escolarització.
  • Es procurarà que no superi el 30% de les places del centre.
Mes detalls a l'article 3 de la resolució:

"Article 3 Reserva de places per als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

1. Al primer curs de segon cicle d’educació infantil, el centre ha de reservar un mínim de 4 places i un màxim de 5 del nombre total de cada grup, per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu, de les quals, una pot ser ocupada per alumnes amb necessitats educatives especials. Aquesta reserva serà com a mínim de 5 places i com a màxim de 7 a la resta de nivells educatius, dues d’elles per a l’alumnat amb necessitats educatives especials, sempre que n’existeixin vacants. Les comissions d’escolarització podran proposar, a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres una reserva d’alumnat NESE superior entre els grups ja existents, però en qualsevol dels casos aquesta reserva haurà de ser la mateixa per a tots els centres de la zona escolar.

2. Excepcionalment, i només quan el nombre total d’aquests alumnes en un centre superi els recursos humans de què està dotat per atendre’ls, el Director General de Planificació, Ordenació i Centres, a proposta del Director General d’Innovació i Comunitat Educativa, podrà modificar l’oferta de places reservades a aquests alumnes al centre amb els límits previstos a la disposició addicional tercera del Decret 37/2008 , fet que s’ha de comunicar abans de la publicació de l’oferta de places.

3. Si les places reservades a l'apartat 1 d’aquest article no han estat cobertes pels alumnes als quals van destinades, podran ser ocupades per alumnes ordinaris una vegada acabat el període de preinscripció i matricula, fins a l’ inici de les classes, sempre i quan es mantingui el repartiment equilibrat dins la zona escolar.
Excepcionalment, el director general de Planificació, Ordenació i Centres podrà autoritzar l’ocupació d’aquestes places abans de la finalització del termini de matricula, i fins a l’ inici de les classes, a determinades zones escolars quan les necessitats d’escolarització així ho aconsellin.

4. La conselleria d’Educació i Universitat vetllarà perquè el nombre d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu a cada centre no excedeixi en 10 punts percentuals la mitjana d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu de la seva zona d’escolarització, i procurarà que no sigui superior al 30% dels alumnes. En els casos en què no es puguin complir aquests límits, la conselleria d’Educació i Universitat garantirà als centres les dotacions de personal i dels recursos materials necessaris per fer efectiva aquesta proporcionalitat."