Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 25 de maig de 2016

Darrer plenari del Consell Escolar discriminatori amb els docents

Foto: CEIB

Ahir es va reunir el darrer dels plenaris del Consell Escolar que durant un any i mig no han respectat la voluntat democràtica dels docents, expressada a les eleccions sindicals de desembre de 2014.

Els representant d'UOB, que darrerament hi podíem assistir com a convidats de pedra, sense veu ni vot, no hi vam poder ser perquè vam rebre la invitació una hora abans del ple i ja teníem altres compromisos.

L'ordre del dia va ser el següent:

1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors (09/03/2016 i 05/04/2016)
2. Informacions del president.
3. Presa de possessió de nous membres del CEIB, si s’escau.
4. Debat i aprovació, si s’escau, de la Memòria 2015.
5. Debat i aprovació, si s’escau, de l’Informe 6/2016 sobre l’esborrany de decret Pla d'estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música.
6. Debat i aprovació, si s’escau, d’una Resolució del Consell Escolar Insular d’Eivissa.
7. Torn obert de paraules

Reproduït del blog del Consell Escolar:

PLENARI 24 DE MAIG DE 2016

Avui ha tengut lloc una reunió del plenari on s'ha aprovat la Memòria de 2015, l'informe 6/2016 i una resolució que dóna suport a tres informes emesos pel plenari del Consell Escolar Insular d'Eivissa.
Com aspecte a destacar hem de dir que s'ha incorporat el president del Consell Escolar Insular d'Eivissa Alberto Taranco.

Aquest és el darrer plenari que feim amb la composició actual i per això hem fet una fotografia que recorda el final d'aquest període. El proper plenari, convocat pel conseller s'Educació i Universitat serà constituent amb la nova composició.