Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 4 de maig de 2016

El Parlament aprova recuperar la composició inicial del Consell Escolar


El Parlament ha aprovat la llei que recupera la composició inicial dels Consell Escolar, amb cinquanta membres. Segon el Projecte de llei aprovat (el trobareu com a document adjunt a la nota de premsa del Parlament), el nou Consell Escolar s'ha de constituir en un mes des de l'entrada en vigor de la llei. Les entitats tindran quinze dies per comunicar els seus representants des del moment que l'Administració els ho requereix.

Reproduït de la web del Parlament:

Aprovada la llei que recupera la composició inicial dels consells escolars de les Illes Balears

3 de maig de 2016

Atesa la naturalesa del projecte, s'ha aprovat per unanimitat la tramitació directa i en lectura única del projecte de llei.

El Ple del Parlament ha aprovat avui el Projecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, la qual cosa suposa que el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) torna a tenir cinquanta membres, la mateixa composició que tenia en el moment en què es va crear, l’any 1998. també s'inclou uns canvis en les persones que representen els consells insulars, que abans eren tres i ara han de ser quatre, ja que s'hi afegeix el Consell Insular de Formentera. D'altra banda, s'elimina la persona que representa l'Ajuntament de Formentera, per la qual cosa no s'incrementa el nombre de representants que preveia la Llei 9/1998.

Intervencions

Per a la presentació del projecte de llei, ha intervingut el conseller d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, Martí March.

Al torn a favor del projecte de llei, ho han fet tots els grups parlamentaris a través dels diputats i diputades: Núria Riera (Popular), Salvador Aguilera (Podem Illes Balears), Bel Busquets (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi Proposta per les Illes Baleras), Josep Castells (MÉS per Menorca), Olga Ballester (Mixt -Ciutadans-) i Enric Casanova(Socialista)

Consell Escolar de les Illes Balears

El Consell Escolar de les Illes Balears és el màxim òrgan consultiu en matèria d’ensenyament no universitari en l’àmbit territorial de les Illes Balears i l’organisme superior de representació en aquesta matèria dels sectors afectats. Els drets i les responsabilitats que li són atribuïts es refereixen a aspectes globals relatius a l’àmbit de les Illes Balears, vinculats directament a la programació general de l’ensenyament no universitari i amb efectes sobre la totalitat del territori. La seva composició, en concordança amb les seves funcions, suposa una àmplia representació ponderada dels interessos socials i professionals de les Illes Balears en el camp de l’educació.

Aquest òrgan va haver de reduir la seva composició l’any 2012, a través del Decret 5/2012. En concret, es va modificar l’apartat 1 de l’article 9 del Text refós de la Llei de consells escolars, que el va reduir en 14 persones, amb l’argument de baixar la despesa pública, tot i que els representants que integren el CEIB només tenen dret a una indemnització per assistència a reunions i no tenen cap retribució fixa. Dels 50 membres del Consell Escolar es va passar a 36.

Vegeu nota de premsa de la Conselleria.