Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dilluns, 2 de maig de 2016

Instruccions per a la formació en centresLa Direcció general Formació Professional i Formació del Professorat ha publicat les instruccions per al desenvolupament de programes de formació en els centres i per als centres o intercentres, per al curs 2016-2017, assessorats pel CEP.

Termini per presentar la sol·licitud i el programa formatiu:
 • Comença el 30 de maig i finalitza el 15 de setembre de 2016.
La participació del centre l’ha d’aprovar el claustre de professorat i cada centre pot presentar una única sol·licitud.

Les modalitats de formació poden ser:
 • a. Formació en el centre (FeC): requereix la participació d’almenys el 30 % dels membres del claustre de professorat, amb un mínim de 12 persones.
 • b. Formació per als centres o intercentres (FiC): requereix la participació d’un mínim de 12 persones dels claustres de més de dos centres educatius.
També es poden admetre docents que no formin part del claustre del professorat del centre, fins a un 10 % del total de participants en l’activitat formativa, si el centre ho considera adient.

Durada:
 • Els programes de formació en el centre (FeC) tenen una durada mínima de 8 hores i màxima de 60 hores.
 • Els programes de formació intercentres (FiC) tenen una durada mínima de 20 hores i màxima de 60 hores.

El programa s’ha de referir a una o vàries de les línies estratègiques del Pla quadriennal de formació del professorat 2016-2020 que són:
 • a. La formació contextualitzada i vinculada a la millora de les pràctiques educatives, al rendiment i a la millora dels resultats dels processos d’aprenentatge.
 • b. La formació per a la convivència amb recursos i tècniques de desenvolupament personal, gestió emocional, habilitats comunicatives i de relació per millorar les competències personals del docent, generar expectatives positives a l’alumnat i millorar el clima de l’aula i les habilitats emocionals i socials de l’alumnat.
 • c. La formació per a la millora de la gestió dels centres i els equips de treball que contempli la competència per exercir la funció directiva, el lideratge pedagògic, la coordinació docent, la facilitació de grups, la dinamització i l’assessorament de la formació.
 • d. La formació per al coneixement de les dimensions i les implicacions de la diversitat i per aplicar estratègies d’atenció a la heterogeneïtat de procedència de l’alumnat des dels models organitzatius i educatius inclusius i d’educació per a la igualtat des de la consciència de gènere i de la coeducació.
 • e. La formació per a la millora dels processos d’aprenentatge de llengües, des de l’actualització pedagògica i didàctica, en metodologies que vinculin l’aprenentatge amb les situacions de la vida quotidiana, a partir dels projectes lingüístics de cada centre.
 • f. La formació per a la integració de les tecnologies de la informació i la comunicació en el currículum i fomentar-ne els usos didàctics, així com per al desenvolupament de la competència digital del professorat en l’activitat professional.
 • g. La formació per a l’actualització científica i didàctica de col·lectius específics per millorar el seguiment i l’avaluació dels centres educatius, la intervenció socioeducativa, la construcció de l’aprenentatge a partir de la pràctica, els nous coneixements cientificotècnics i la connexió entre l’entorn educatiu i la realitat productiva i d’ocupació.
 • h. La formació adreçada al suport per transformar els centres educatius en entorns col·laboratius d’aprenentatge en què participin tots els membres de la comunitat educativa.
Tota la informació a:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10482/579526/resolucio-de-la-directora-general-de-formacio-prof 

Clicant AQUÍ podreu accedir als models oficials del programa de formació, de la sol·licitud del programa de formació i  de la memòria del programa.