Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dilluns, 9 de maig de 2016

Proposta de nou model d'orientació educativa

El Servei d'Atenció a la diversitat, depenent de la direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa, de la Conselleria d'Educació, presentà recentment la seva proposta d'un nou model d'orientació educativa a les Illes Balears, tot i que no és una proposta que puguem qualificar de detallada.

La proposta mostra breument els aspectes positius i negatius del model vigent fins ara destacant a favor, per exemple, que la valoració elaborada per un servei extern és més objectiva o, en contra, que aquesta mateixa externalització dificulta el seguiment de l'alumnat.
 Pel que fa al nou model, es destaca que l'orientació es dugui a terme des dels propis centres per tal d'adaptar-se més al context concret, tot i que no desapareguin els serveis externs.

L'estructura quedaria amb la següent organització:
- Equip d'Atenció Primerenca (EAP), com a servei de suport extern als centres d'Educació Infantil.
- Unitats d'Orientació (UO) en els centres educatius, que seran els principals equips de suport i orientació educativa i social als centres d'educació infantil i primària.
- Equips d'Orientació Educativa (EOE). Serveis de suport extern als centres educatius.
- Departament d'Orientació (DO) educativa, social i professional als centres d'educació secundària.
- Equips Específics (EE) per a l'atenció especialitzada a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.
A la proposta hi podeu consultar la composició de cada equip o unitat.
També hi trobareu dades quantitatives sobre el total d'alumnat a les illes, sobre alumnat NEE o NESE o sobre el nombre de professorat dedicat a l'atenció a la diversitat durant els darrers quatre cursos.

Podeu consultar AQUÍ el document complet de la proposta.
També pot interessar-vos revisar la normativa sobre atenció a la diversitat i orientació educativa, podeu fer-ho AQUÍ