Bústia Covid-19

divendres, 3 de juny de 2016

Explicam com es perfilen les places d'interins a les properes adjudicacions

La manera com es perfilen les places que han d'ocupar els interins i els criteris de perfil han resultat ser molt més difícils d'aclarir del que pensàvem; de fet, no només no s'han aclarit sinó que han creat nous dubtes

El 17 de febrer passat, a la reunió bilateral que mantinguérem amb Personal Docent (vegeu el resum de la reunió AQUÍ), demanàrem quan es duria a terme la mesa que la Conselleria s'havia compromès a fer per revisar els criteris de perfils de places; ens contestaren que aquesta revisió ja s'havia començat i que s'acabaria a la següent mesa de quotes, després d'haver-se reunit amb els directors per intentar aclarir i simplificar els perfils.

Aquest dimarts 31 de maig, a la mesa de quotes (la primera i única que s'ha feta fins ara amb aquesta Conselleria), quan traguérem el tema dels perfils, ens digueren que aquest tema no s'ha de parlar a la mesa de quotes perquè no hi té res a veure, en clara contradicció amb el que se'ns havia dit a la bilateral, i que dels perfils se'n parlaria a la mesa sobre adjudicacions de l'endemà.

Així doncs, després de la mesa d'adjudicacions i a partir de la informació donada pels representants de la Conselleria, hem arribat a la conclusió que explicam a continuació i que intentarem verificar a la propera mesa sobre interins a què ens convoquin.

Hi hauria tres maneres d'identificar, definir o etiquetar places:

1- Places perfilades

Segons la Conselleria, queden establerts dos tipus de perfils:
  • uns lligats a titulacions demostrables (que serien els perfils vinculants) i només es podrien fixar arran de la necessitat de quatre titulacions: B2, Riscos Laborals, Llengua de signes i Tarja de la Marina mercant.
  • i uns altres no lligats a titulacions (que serien els perfils informatius) que inclourien el perfil d'especial dificultat per una part i es lligarien a plans de millora, a innovació pedagògica, a treball per projectes o a feina per àmbits, per una altra. Si us interessa, podeu consultar els àmbits que desenvolupen els Plans de millora AQUÍ)
2- Places generades amb dues funcions o compartides entre dos cossos

Segons l'Administració, la definició d'aquestes places la determina el centre segons la seva quota i no es considera perfil de plaça (ni vinculant ni informatiu) el fet que s'hagin d'impartir dues especialitats, tant si aquestes són del mateix cos com si són de cossos diferents. Es consideraria que dues funcions poden conviure en una mateixa plaça si hi ha com a mínim una coincidència o intersecció entre les titulacions que poden impartir una i altra funció.

3- Places amb un comentari

A la mesa de dimecres no s'explicà què significa ara aquest concepte, només digueren que existeix. Anem a pams i reflexionem un poc sobre aquesta classificació.

-Pel que fa a les places que inclouen dues funcions siguin o no del mateix cos, no s'explica que el fet d'haver d'impartir per exemple filosofia i música o anglès i alemany o matemàtiques i dibuix tècnic no sigui un tema de perfils, si van van clarament lligats aquests casos a titulacions. Segons la Conselleria no es poden considerar places perfilades amb un perfil vinculant lligat a titulació perquè no van lligades a titulació de B2, riscos Laborals, Llengua de signes o Tarja de la Marina Mercant. Tampoc es podrien considerar una plaça de perfil informatiu en no ser que a més de la doble funció també fos d'especial dificultat o participàs en plans de millora, treball per projectes o àmbits.

A més, segons l'esborrany de la convocatòria d'adjudicacions, les places generades amb dues funcions de cossos diferents (per exemple, un perfil que demani música per a secundària i trompa per a conservatori), s'han d'adjudicar a partir del cos de la funció principal. En aquest exemple, doncs, no queda clar si la plaça s'hauria d'adjudicar en el cos de secundària o en el de règim especial, ni quina seria la funció principal d'aquesta plaça, ni com ni qui ho decideix. Un criteri possible seria que s'adjudicàs en el cos del qual s'han d'impartir més hores, però no és el cas. La funció principal és la que diu el director del centre que necessita cobrir la plaça. No hi ha criteri públic i oficial, doncs, per definir la funció principal.

-Quant a les places perfilades i a les places que només s'identifiquen amb un comentari, quan l'any passat es publicaren les places disponibles per a interins en el procés d'adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2015-16, ens dedicàrem a fer un buidatge i recopilació de tots els perfils (o allò que nosaltres enteníem per perfils) i en traguérem un llistat de perfils que podeu consultar AQUÍ.
A la convocatòria del 2015, el perfil de plaça venia indicat amb un número de codi de manera que ordenàrem el llistat de perfils per aquest ordre numèric. En total, el llistat inclou 173 perfils usats per definir i classificar les places d'aquest curs que encara no hem acabat.

És evident que 173 perfils és excessiu i que feia falta revisar-los, ara bé, si ens guiam pel punt 1 de més amunt i revisam quins dels 173 perfils de l'any passat entren dins la definició que ens donaren a la mesa de dimecres, resulta que només 20 poden continuar considerant-se perfils. No se sap si els 153 perfils restants, doncs, han passat a ser "comentaris", s'han eliminat o ja no existeixen. Ara també haurem de demanar que ens passin un llistat de "comentaris".

A la pròxima mesa, doncs, haurem de tornar a repetir les mateixes preguntes de dimecres, a veure si aconseguim treure'n el net.

Recordem que, a més dels dubtes indicats fins ara, també demanàrem:
  • Que es convoqui una mesa sectorial dedicada únicament a perfils de places.
  • Una llista actualitzada dels criteris de catalogació de places.
  • Quines són les titulacions reconegudes oficialment que permeten acreditar el perfil vinculant de Riscos laborals i de Llengua de signes.
  • Arran de la petició del professorat d'Alemany, que es veu abocat a treballar pràcticament sempre a mitja jornada, que es prioritzi la creació de places itinerants d'alemany enfront de les places que comparteixen funció d'anglès i alemany.

Consultau més informació a:
-Esborrany de la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2016-17
- Novetats a l'esborrany d'adjudicacions
 -Calendari previst d'adjudicacions i instruccions per a la realització del tràmit
-Cobrament de l'estiu per part del interins