Bústia Covid-19

dijous, 2 de juny de 2016

Procés d'adjudicació de places: calendari previst i participació al tràmit
Aquest dimecres 1/6/16 es reuní la MSE per revisar els esborranys de les resolucions d'adjudicacions i de tutorització d'interins.

CALENDARI
Segons l'esborrany i la informació donada per la Conselleria, els calendari orientatiu previst seria el següent:
  • 9-10 de juny. Publicació de les llistes provisionals de les comissions de servei. No sabem la previsió per a la publicació de les llistes definitives.
  • 17 de juny. Publicació de les llistes provisionals d'interins admesos i exclosos de borses.
  • 30 de juny. Publicació de les llistes definitives d'interins admesos i exclosos de borses.
  • 4-5 de juliol. Publicació de la relació de places a adjudicar.
  • 5 a 7 de juliol. Termini per a seleccionar places els funcionaris de carrera sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari. No sabem quan sortirien llistes provisionals i definitives ni quan es produiria l'adjudicació però, en tot cas, abans del 19 de juliol si no hi endarreriments.
  • 19 a 22 de juliol. Termini per seleccionar places els interins.
  • Pel que fa a les adjudicacions dels interins, si no hi ha endarreriments, es faran a la segona quinzena de juliol. Si per qualsevol raó, com ara el tancament de les quotes dels centres, es produís algun endarreriment, les adjudicacions d'interins s'haurien de fer a la segona quinzena d'agost.
Posteriorment a l'adjudicació dels funcionaris de carrera i abans que s'obri el termini de selecció de places per als interins, es publicarà un llistat actualitzat de les places que s'oferiran. Demanàrem que aquest llistat sigui complet i inclogui la totalitat de les vacant i substitucions anuals que s'hagin d'oferir. La resposta de la conselleria fou que probablement serà inevitable que algunes d'aquestes places anuals surtin pel setembre. seria el cas de les places que deixaran lliures els docents que aprovin les oposicions al cos d'inspectors o les que deixin vacants els aspirants a comissions de servei al CEP si aquestes comissions no s'han adjudicat abans de la primera setmana de juliol.

PARTICIPACIÓ AL TRÀMIT DE SELECCIÓ DE PLACES
  • Participació obligatòria
Estan obligats a participar del tràmit de selecció de places els funcionaris interins admesos a borses i els funcionaris de carrera sense destinació definitiva o desplaçats per manca d'horari.
  • Conseqüències de no participar-hi
Si un interí admès a borses no participa del tràmit de selecció de places, quedarà en situació de no disponible, és a dir, no se li podrà adjudicar cap plaça vacant ni substitució i tampoc tendrà dret a demanar la prestació de l'atur. Per tornar a estar en situació de disponible, l'interí ho haurà de sol·licitar a la conselleria mitjançant l'aplicació informàtica habilitada i amb una antelació mínima de deu dies hàbils abans que comenci el trimestre en el qual vol estar disponible.
Si un funcionari de carrera no participa del tràmit de selecció de places, l'Administració li adjudicarà d'ofici una destinació.
  • Instruccions per a la selecció de places
-Si l'interí participa del tràmit però no selecciona cap plaça, l'Administració ho entén com a no haver realitzat el tràmit (punt anterior) o sigui que queda com a no disponible i sense poder demanar l'atur.
-Si l'interí selecciona com a mínim una de les places a què pot optar i no se n'hi adjudica cap, quedarà com a disponible per a substitucions i tendrà dret a demanar l'atur.
-L'ordre de preferència en què s'ordenin les places seleccionades és lliure, és a dir, es podran mesclar places a jornada completa amb places a mitja jornada segons la voluntat de l'interessat. Ara bé, si s'intercalen places de diferents cossos, s'ha de tenir clar que, en el moment de l'adjudicació aquest ordre de preferència ja no serà respectat ja que es continua adjudicant per cossos en aquest ordre: mestres, professors de secundari, professors tècnics d'FP, professors d'EOI, professors de música i arts escèniques, professors d'arts plàstiques i disseny, i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny en darrer lloc. En aquest sentit, tornàrem a defensar les reivindicacions acordades en les assemblees d'interins de l'AD: llista única i respecte a l'ordre de preferència en què s'han seleccionat les places.
-Els interins que han estat treballant via l'excepcionalitat 3.1.5.2. de l'annex 1 de la convocatòria a borses que permet impartir qualsevol especialitat que no sigui lingüística sense tenir la titulació indicada a l'Annex 4 de la convocatòria de borses però complit un seguit d'altres requisits, estaran obligats a seleccionar les places a què poden accedir de la següent manera: en primer lloc, totes les places a què poden optar segon la seva titulació i l'annex 4 esmentat (si no les seleccionen totes, l'Administració ho farà d'ofici) i, un cop seleccionades totes aquestes, en segon lloc, podran seleccionar la resta de places a què poden optar a partir de l'excepcionalitat. 


Consultau més informació a:
-Esborrany de la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2016-17
- Novetats a l'esborrany d'adjudicacions
- Quins són els criteris per perfilar places
-Cobrament de l'estiu per part del interins