Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 1 de juny de 2016

Ràtios il·legals als criteris de grups i quotes. Informam sobre la mesa sectorial

Jaume March i Antonio Morante amb el conseller Martí March

Ahir 31 de maig, a les 13 h, va tenir lloc la mesa sectorial extraordinària sobre criteris d'assignació de grups i quotes. Només començar la reunió se'ns va lliurar un document fotocopiat de 31 pàgines i tot seguit els representants de la Conselleria dedicaren mitja hora a explicar, a tota velocitat, els aspectes que consideraren més rellevants. Un cop van acabar van obrir una roda d'intervencions.

Tots els representants sindicals coincidírem en la impossibilitat d'analitzar i valorar un document de tantes pàgines i dades numèriques que vèiem per primera vegada i del qual, de fet, al final no se'n tocarà ni una coma llevat de qualque errada de numeració. Per tant de mesa de negociació res de res, informativa i punt.

Els representants de l'Administració al·legaren que han fet un exercici de transparència perquè els criteris no s'havien fet mai públics, i que no l'havien pogut enviar abans perquè el van acabar de fer ahir mateix. El que no van contestar és per què van aplicar el "aquí te pillo, aquí te mato" en lloc d'ajornar la mesa a un altre dia.

Més endavant explicam alguns dels punts que els membres de la Conselleria van destacar del document. Per la nostra part vam formular una sèrie de preguntes i a partir de les respostes que vam obtenir arribam a les següents conclusions:
 • No es desdoblaran els grups de 6è d'infantil i 1r de primària amb 27 alumnes, constituïts arran de les promocions internes dels grups de 5è i 6è d'infantil que aquest curs ja tenen aquestes xifres, a pesar que l'increment del 10% (article 87 LOE) només es pot aplicar "per atendre necessitats immediates d'escolarització de l'alumnat d'incorporació tardana". Segons la Conselleria ho faran perquè "les necessitats d'escolarització no desapareixen d'un dia per altre.".
 • A la Conselleria estan "sorpresos" per la negativa a desdoblar d'alguns centres d'infantil i primària. A nosaltres no ens sorprèn que les escoles, posades entre l'espasa i la paret, optin per per inflar grups en lloc de convertir en aules les biblioteques i aules de música. El que sí ens sorprèn és que la Conselleria, que coneix perfectament quantes aules hi ha als centres, no ho hagués previst abans de comprometre's a rebaixar a 20 les ràtios de 4t d'infantil dins l'Acord marc.
 • Les ràtios màximes de FP passaran de 32 als 30 que marca la llei, tal com vam reclamar. No inclou, emperò, la ràtio màxima a 30 per a la FP a distància on hi ha pràctiques d'assistència obligatòria, que també vam demanar. Les ràtios poden variar en funció dels espais, tipus de cicle, etc., i es publicaran a la web de la Direcció General de FP (pàg.10).
 • Neguen que s'hagi de reduir la ràtio a FP pels alumnes NESE, encara que l'Ordre de 2009 de cicles formatius diu ben clar a l'Article 16, Nombre d’alumnes per grup: "2. Aquest nombre d’alumnes per grup s’ha de reduir en dos per cada alumne/a amb necessitats educatives especials matriculat en el mateix. El nombre d’alumnat amb necessitats educatives especials no pot ser superior a dos per grup." Ho van negar a les meses tècniques de ràtios i ho continuen negant, encara que ells mateixos citen aquesta Ordre a la relació de normativa dels criteris (pàg. 30). Increïble!!
 • No s'ha tingut en compte la nostra petició de reduir els horaris dels docents amb més de 180 alumnes, problema que afecta a matèries com Valors ètics o Educació física.
 • Neguen que es facin previsions de grups d'ESO amb 32 alumnes a la matrícula ordinària. Segons van explicar, el GESTIB calcula el total sumant-hi els adscrits, els repetidors i les sol·licituds, i els centres que ara estan "alarmats" per les xifres és perquè no han descomptat els repetidors de primària, els alumnes que faran PMAR (ells compten que 1 PMAR equival a 10 repetidors menys de 1r) i els adscrits que es matriculen a altres centres. Caldrà veure si tots aquests factors rebaixaran les xifres o al final es pretendrà fer grups amb ràtios il·legals.
 • Els perfils no s'han tingut en compte per a les quotes, encara que a la reunió bilateral de 17 de febrer ens van dir que no hi hauria mesa de perfils perquè els revisaria la Conselleria amb els directors i després els durien a la mesa de quotes. Cal tenir en compte que les places docents varien, per exemple, si s'opta per perfilar anglès i alemany a una mateixa plaça o es potencien les dobles mitges places d'alemany itinerants. 

Els representants de la Conselleria van destacar alguns aspectes dels criteris, que inclouen els de ràtios. Pel que fa a Infantil i Primària:
 • Els períodes de lliure disposició es resten de tutoria si s'apliquen a altres especialitats (Música, Educació Física, etc) (pàg. 6). Els centres amb més línies tenen més hores de suport ordinari degut a l'estructura de plantilla (pàg. 7). La Conselleria cercarà la forma de compensar-ho.
 • Els CEIP tindran orientadors a dies complets segons nombre d'unitats, en lloc d'hores d'EOEP. Per cada ACS o suport d'AL se sumen hores de suport. No es podrà perdre més d'un docent ni guanyar-ne més d'un i mig (pàg. 7).
 • Hi haurà una plantilla base de centre i s'hi afegiran els recursos. Abans hi havia la quota sense PT i AL assignats.
 • Els alumnes amb problemes conductuals seran atesos per l'Equip d'alteració del comportament. Hi havia PT assignats per alumnes que ja no hi són.
 • Els majors de 55 anys dels tindran una reducció de 2 hores lectives i una de complementària (CHL), que podran fer fora del centre com a Secundària.
 • La PGA haurà d'incloure les hores de coordinacions.

Pel que fa a Secundària:
 • Es passa de 20 a 19 hores lectives.
 • Els majors de 55 anys dels tindran una reducció d'una hora lectiva i dues complementàries (CHL). També a FP i règim especial.
 • L'horari del docent depèn del tipus de centre on es fa feina i no del cos al que es pertany.
 • A 1r d'ESO es fan 35 hores i desapareix l'optativitat (pàg. 12).
 • A 2n es pot fer fins a 38 hores, en funció de l'oferta del centre (pàg. 13).
 • A 3r fins a 39 hores. Hi ha més optatives i desdoblaments (pàg. 14).
 • A 4t van dir que el contingut de Matemàtiques serà el mateix a les dues modalitats i s'hi preveuen 2 hores de reforç.
 • Els suports, com a Primària, no podran suposar perdre més d'un docent ni guanyar-ne més d'un mig.
 • A PALIC es preveu un període lectiu per a cada 4 alumnes d'incorporació tardana. Es fa amb la previsió que hi hagi alumnat de matrícula ordinària per fer un horari inicial suficient (pàg. 16). 
Pel que fa a Batxillerat (pàg. 16):
 • Les modalitats d'Arts i Humanitats varien les optatives i hi ha més hores possibles.
 • A Ciències hi ha desdoblament a Anglès i Biologia-Geologia, als altres d'Anglès.
 • A distància: pàg. 18.
Podeu veure les hores dels equips directius i coordinacions a les pàg. 19 i 20.

Pel que fa a la FP (pag. 21):
 • Es passa igualment de 20 a 19 hores lectives.
 • Les 2 hores de coordinació de FP a distància poden ser lectives o complementàries.
Les ràtios dels CEPA (pàg. 22), segons van dir, s'establiran en funció de la taxa d'abandonament.

El Conservatori de Palma passarà a tenir un orientador a jornada completa i Menorca i Eivissa un a mitja jornada.

Els representants de la Conselleria van afegir que:
 • Si un centre perd professors és per la disminució de grups o de les dues hores ESO i Batxillerat.
 • Fan comptes publicar els criteris d'assignació de grups i quotes.
 • Les instruccions de principi de curs seran més "fragmentades" i permetran als centres organitzar-se amb aquests criteris.
En representació de l'Administració hi van ser presents:
 • Rafaela Sánchez, directora general de Personal Docent
 • Antonio Morante, director general de Planificació
 • Jaume March, cap del Departament de Planificació
 • Antònia Serra, cap de Servei de Planificació
 • Jordi Escudero, cap de Servei de Centres educatius
 • Albert Flores, cap de Servei de Secundària
 • Manel Gacias, cap del Departament de Personal Docent
 • Miquel Bujosa, cap de Servei de Primària
Nota de premsa de la Conselleria:
"Transparència en els criteris, reducció d'hores per a professors de secundària i reducció de ràtios a 4rt d'Infantil"

Criteris grups i quotes definitiu:
https://drive.google.com/open?id=0B2JBZIy87nFIY2R6a3A2V3NfS0k