Bústia Covid-19

dijous, 17 de novembre de 2016

Instruccions per a la formació a centres per al foment de la normalització lingüística

Al Boib de dijous 17/11/16 s'han publicat les instruccions per al desenvolupament de programes de formació i innovació en i per als centres per al foment de la normalització lingüística des del curs 2017-18 fins al curs 2019-20.

El programa de formació que presenti el centre haurà de referir-se a alguna d'aquestes línies de treball:
  1. Millora de les actituds del professorat en relació a l'ús del català en les relacions interpersonals.
  2. Reforç de la competència comunicativa del professorat, especialment l'oral.
  3. Disseny, execució, seguiment i avaluació del PLC.
  4. Anàlisi sociolingüística del centre.
  5. Promoció d'activitats escolars, complementàries i extraescolars en català.
  6. Impuls de les metodologies innovadores que tenguin el català com a llengua vehicular.
  7. Intercanvi d'experiències sobre el foment del català, entre diferents centres.
  8. Desenvolupament del PALIC
  9. Creació de recursos per a alumnat d'incorporació tardana.
  10. Organització d'activitats de coneixement i recuperació de la cultura de les I.B.

Recau en el professor del centre designat com a coordinador la coordinació de l'elaboració del programa, l'organització de la formació, el seguiment, el control d'assistència, la memòria final, etc.
tota aquesta feina s'haurà de tornar a fer sense cap hora assignada per dedicar-li exclusivament.

El CEP de referència del centre serà l'encarregat de donar o no l'aprovació al programa i d'assessorar el coordinador.

El termini de presentació de programes i de sol·licituds per a impartir-los comença el 30 d'abril i acaba el 15 de juny de cada curs escolar.

Relacionats amb la normalització lingüística del català als centres, us pot interessar també consultar algun dels enllaços següents:
- Documentació i material sobre PALIC
- Documentació del Racó del coordinador de la Comissió Lingüística
- Altres programes educatius del Servei de Projectes Lingüístics
- Documentació sobre el Projecte Lingüístic de Centre
- La secció del DINAMICAT del Servei de formació del Professorat
- Normativa general sobre educació i llengües oficials a les I.B.