Bústia Covid-19

dimarts, 22 de novembre de 2016

Reclamam transparència en els perfils de suports d'àmbit


Avui dematí hem presentat a Conselleria una petició de transparència a l'hora de publicar els perfils dels suports d'àmbit de les convocatòries d'interins.

Ara mateix ens trobam que les places indicades com a Suport a l'Àrea de Ciències i Tecnologia i Suport a l'Àrea de Llengua i Ciències Socials no tenen res a veure amb exercir suport, sinó que es relacionen amb assignatures "d'àmbit", ja siguin assignades al Departament d'Orientació o al Departament d'alguna especialitat. La combinació de matèries d'àmbit, que poden implicar una major dificultat per la diversitat de l'alumnat, i la possibilitat d'haver d'assumir matèries d'una especialitat diferent, fan necessària una màxima transparència.

A més aquestes places poden tenir assignades matèries d'especialitats no necessàriament coincidents amb la de l'interí que pot obtenir la plaça, i hom no té manera de saber de què tracta la plaça en concret més que trucant al centre educatiu implicat, cosa molt poc pràctica al juliol que és el moment de selecció de places.

Respecte a l'assignatura Suport a l'Àrea Pràctica tampoc no se sap quines tasques docents pot arribar a incloure

Per altra banda, es donen casos on l'interí es troba al centre amb uns perfils, com el de FPB per exemple, que no apareixien a la convocatòria.

Finalment, sovint existeixen places mixtes (per exemple "Suport a l'àmbit científic-tecnològic" i "Biologia i Geologia") i places d'especialitats convencionals (per exemple "Biologia i Geologia") que poden incloure igualment matèries d'àmbit i matèries de cursos ordinaris, sense cap diferència real entre els tres tipus de places: "mixtes", de "suport a…" i "d'especialitats".

Arran d'això hem sol·licitat:
  • Que a les convocatòries d'interins s'especifiqui dins els perfils les matèries que s'hauran d'impartir.
  • Que els perfils de la convocatòria establerts pels equips directius s'ajustin a la realitat i que si hi ha cap modificació sobrevinguda es reflecteixi immediatament a la convocatòria.
  • Que els perfils i requisits sol·licitats pels directors es justifiquin degudament en document públic signat pel director i el representant de la Conselleria.
  • Que es convoqui una mesa sobre criteris per definir els perfils, tal com venim reclamant com a mínim des de la mesa sectorial de 26 de juny de 2015.

Vegeu també: