Bústia Covid-19

divendres, 23 de desembre de 2016

Característiques, disseny i contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat
Publicada avui al BOE l'ordre del Ministerio de Educación, Cultura i Deporte que regula l'accés dels alumnes de Batxillerat a la Universitat. Us n'oferim un petit resum:

Matèries
- Els alumnes s'examinaran sobre les matèries generals del bloc de les assignatures troncals de segon curs de la modalitat triada per fer la prova i de la llengua cooficial.
Llengua Catalana i Literatura II
Història d'Espanya
Llengua Castellana i Literatura II
Primera Llengua Estrangera II.

- Per millorar la nota d'admissió es podran examinar d'almanco,dues matèries d'opció del bloc de les assignatures troncals de segon curs.

Matèries generals del bloc d'assignatures troncals segons la modalitat i l'itinerari
Ciències: Matemàtiques II
Humanitats: Llatí II
Ciències Socials: Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II
Arts: Fonaments de l'Art II

Matèries d'opció del blog d'assignatures troncals segons la modalitat
Ciències: Biologia, Dibuix tècnic II, Física, Geologia i Química
Humanitats i Ciències Socials: Economia de l'Empresa, Geografia, Grec II, Història de l'Art i Història de la Filosofia
Arts: Arts Escèniques, Cultura Audiovisual II i Disseny

Tipologia de preguntes
- Cada prova estarà formada per preguntes obertes i semiobertes. També s'hi podran incloure preguntes d'opció múltiple, sempre i quan a cada una de les proves la puntuació assignada al total d'obertes i semiobertes arribi com a mínim al 50%.

Contingut 
- Almenys el 70% de la qualificació de cada prova s'obtindrà avaluant estàndards d'aprenentatge que s'especifiquen  a l'ordre ministerial. Les administracions educatives podran completar el 30% restant de la qualificació avaluant estàndards establerts al currículum de 2n de Batxillerat.

Dates límit per fer les proves
- En la convocatòria ordinària, les proves hauran d'acabar abans del 16 de juny.
- La convocatòria extraordinària podra fer-se el juny o el setembre. En el primer cas les proves hauran d'estar fetes amb anterioritat al 8 de juliol, en el segon abans del 15 de setembre.

Qualificació 
- Serà la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques obtingudes de cada una de les proves realitzades de les matèries generals del bloc d'assignatures troncals i, de Llengua Catalana i Literatura. S'expressara de 0 a 10. Aquesta qualificació haurà de ser igual o major a 4 punts.
- La nota per a l'accés a la Universitat es calcularà ponderant un 40% la qualificació anterior i un 60% la de final d'etapa. Es reuniran els requisits quan el resultat d'aquesta ponderació sigui igual o major que 5.

Trobareu AQUI el text complet de l'ordre ECD/1941/2016, de 22 de desembre

Per més informació, AQUÍ trobareu el Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre que estableix el currículums d'ESO i Batxillerat.