Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dilluns, 5 de desembre de 2016

Esborrany d'orientació educativa i professional

La Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa (DGICE) ha preparat l'esborrany d'una nova ordre que regularà l'orientació educativa i professional.

Ara aquest esborrany es troba en la seva primera versió i els sindicats ja hi hem pogut fer algunes primeres aportacions abans que sigui tractat a la Mesa Sectorial o al Consell Escolar de les Illes Balears.

Des de UOB hem fet les següents observacions:
 • No hi apareix cap referència explícita i desenvolupada al PALIC, a acollida lingüística o a programes per a alumnat nouvingut. Només es parla a les funcions generals dels Serveis de "afavorir i participar en els processos d'acolliment dels alumnes d'incorporació tardana i en especial dels alumnes NESE" (Article 10, punt 1.j.). Recordem que el PALIC ja va quedar tocat amb els criteris de grups i quotes, tal com vam denunciar en els seu moment.
 • No es desenvolupa contingut sobre l'orientació a Cicles Formatius.
 • No es parla dels alumnes amb necessitats associades a una malaltia ni a l'atenció educativa hospitalària i domiciliària.
 • Quan es fa referència al fet que l'atenció de certs serveis als centres serà en funció de les seves característiques i necessitats o que s'afegiran als equips altres professionals que es considerin necessaris, no se'ns concreta com s'estableix el diagnòstic ni amb quines característiques o necessitats ens podríem trobar.
Per altra banda hi ha tot un seguit de normativa vigent sobre orientació educativa que no apareix esmentada a l'esborrany. Hem demanat a la Conselleria que, si un cop aprovada l'ordre aquesta normativa ha de continuar vigent, s'hi faci referència explícita en el redactat. Parlam de normativa o instruccions referents a:
 • els horaris dels Equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP),
 • les instruccions sobre les funcions específiques dels ATE,
 • la resolució sobre les Unitats Tècniques Educatives de Suport (UTES),
 • les orientacions per facilitar l'aplicació per a les adaptacions curriculars no significatives,
 • les orientacions per emplenar informes NESE i introduir les dades al Gestib
 • les funcions dels AL, treballadors socials i fisioterapeutes als CEE.

Segons l'esborrany, els Serveis especialitzats d'orientació educativa, social i professional s'estructuraran de la següent manera:
 • Equips d'Atenció Primerenca (EAP), per a centres d'educació infantil.
 • Unitats d'Orientació (UO), per a centres d'educació infantil i primària.
 • Equips d'Orientació Educativa (EOE), servei de suport extern al centre, per a segon cicle d'infantil i per a primària.
 • Departaments d'Orientació (DO), als centres d'educació secundària.
 • Equips Específics (EE), servei extern al centre per a l'atenció de l'alumnat NESE.
 • Centres d'Educació Especial (CEE), entorn educatius molt especialitzats per a alumnat NEE que no pot ser atès amb les mesures ordinàries d'atenció a la diversitat.
En general, aquestes estructures estaran integrades per:
 • Professorat de secundària de l'especialitat d'Orientació Educativa.
 • Professorat tècnic d'FP de l'especialitat de Serveis a la Comunitat.
 • Mestres especialitzats en Pedagogia Terapèutica (PT) i/o Audició i Llenguatge (AL).
 • Altres professionals que es considerin necessaris com ara Auxiliars Tècnics Educatius (ATE), fisioterapeutes, intèrprets de llengua de signes .
L'esborrany detalla també el concepte i l'estructura de cada servei així com llurs finalitats i funcions específiques o alguns altres aspectes com coordinació i funcionament d'alguns d'aquests serveis.