Bústia Covid-19

dilluns, 27 de febrer de 2017

Instruccions per a realitzar el tràmit per formar part de les borses d'interins 2017-18

Atenció! El termini de realització del tràmit telemàtic per a puntar-se a les borses d'interins per al curs 2017-18 romandrà obert entre el 2 i el  22/3/17, ambdós inclosos.
Us hi heu d'apuntar tots els interessats, tant si ja formau part de les borses en aquests moments com sinó. Si algun interessat no realitza el tràmit per apuntar-se a borses, no podrà fer-ho fins a una altra convocatòria.

A continuació trobareu les INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL TRÀMIT passa a passa un cop hi hàgiu accedit des del Portal del Docent Interí de la web de la Conselleria.
Recordau que si començau el tràmit i transcorr mitja hora sense que l'useu, l'aplicació es tancarà sola i l'haureu de tornar a començar.

Es pot accedir al tràmit mitjançant usuari i contrasenya (els mateixos que per accedir al Portal del Personal o al Gestib) o bé de manera anònima, en aquest darrer cas, es distingirà entre les persones que hagin estat a borses al curs 2016-17 i les que no. anem a veure quines pantalles us trobareu en cada cas.


  • SI ACCEDIU AL TRÀMIT MITJANÇANT USUARI I CONTRASENYA

Pantalla 1
És una pantalla únicament informativa on hi trobareu explicacions sobre l'assistent telemàtic i la política de privacitat. Un cop llegida aquesta informació, basta clicar a "Següent"

Pantalla 2
És la pantalla inicial, únicament cal clicar a "realitzar sol·licitud" per tal de donar inici a la realització del tràmit.

Pantalla 3
Aquesta és la pantalla de les dades personals.
Ja hi apareixeran les vostres dades personals que té la Conselleria. Si són correctes, no heu de fer res. Si us heu canviat d'adreça, telèfon, etc., podreu fer les modificacions oportunes.
Les dades personals que es deixin registrades en aquesta pantalla seran les que usarà la direcció General de Personal docent durant tot el curs 2017-18 si l'interessat no les torna a modificar quan, més endavant, realitzi el tràmit de presa de possessió quan se li hagi adjudicat una plaça.
En cas de tenir alguna discapacitat o minusvalia, haureu d'indicar que "" a la casella corresponent. En aquest supòsit, i sempre i quan la certificació d'aquesta discapacitat hagi estat emesa per una entitat de les Illes Balears, es donarà l'opció d'autoritzar la Conselleria a sol·licitar el certificat directament per tal que l'interí no l'hagi de sol·licitar, recollir ni presentar. També es demanarà si la incapacitat és permanent o no. En cas que no ho sigui, s'haurà d'especificar fins a quina data s'ha certificat que es doni la incapacitat.


Pantalla 4
En aquesta pantalla és on s'han de marcar les illes on ens interessa poder treballar i també hem d'indicar si estam disposats a treballar només mitja jornada i en quines illes, si és el cas.
També haurem de confirmar si acceptam participar en l'adjudicació de places itinerants o de places d'especial dificultat.
Si l'interí és de Pacte, se li permetrà clicar a la "renúncia expressa al pacte"; si hi renuncia, no tendrà l'obligació de seguir ocupant la plaça que té en el curs actual 2016-17 i podrà modificar l'elecció d'illes, tipus de jornada, etc. tant a l'alça com a la baixa.
Si l'interí de Pacte no renuncia a la seva condició, en canvi, només podrà modificar la selecció a l'alça, és a dir, no podrà marcar menys opcions de les que tenia marcades a la borsa del curs 2016-17.

Pantalla 5
Aquí hi trobareu la llista de cursos que teniu baremats a l'apartat de formació.
Com sabeu, la formació només es barema a aquells interins que ja han treballat més de 30 dies a un centre educatiu i, per tant, han estat tutoritzats. Així, la informació d'aquesta pantalla només apareixerà a aquells interins tutoritzats o a aquells per als qui la conselleria preveu que hauran aconseguit la tutorització abans del 22/3/17 (darrer dia per apuntar-se a les borses)
En aquest apartat, tendreu l'oportunitat d'afegir-hi algun curs que tengueu i que no us hi aparegui. És important remarcar que només us comptaran per aquesta convocatòria els cursos que hagin acabat abans del 22/3/17. Si ara mateix us trobau fent un curs que acabi abans d'aquesta data, l'heu d'afegir i, en haver-lo acabat i tenir la certificació (sempre abans de dia 22/3/17, és a dir, mentre estigui obert el tràmit), n'heu d'entrar dues còpies al registre de la Conselleria: una dirigida a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, sol·licitant que se us inclogui al Portal del Personal i una altra dirigida a la Direcció General de Personal Docent demanant que aquest curs se us computi en aquesta convocatòria de borses. Heu de seguir el mateix procediment si teniu un curs acabat que no us hi apareix.

Pantalla 6
Us mostrarà la vostra llista de titulacions. Igual que a la pantalla anterior, podreu afegir-hi les que no us hi apareguin i, si és el cas, també haureu de presentar-ne la documentació justificativa corresponent.

Pantalla 7
És la pantalla on s'indiquen les funcions a què podeu accedir. Se us presentaran en dues columnes: a la columna de l'esquerra hi veureu les especialitats que podríeu impartir segons noves titulacions que hàgiu pogut afegir a la pantalla 6 i que falten validar en espera que entregueu la documentació al registre. A la columna de la dreta hi tendreu les funcions que ja teníeu reconegudes l'any passat.
Totes aquestes funcions, tant les de l'esquerra com les de la dreta, les haureu de deixar ordenades de la següent manera:
-A la dreta hi heu de col·locar les funcions a què vulgueu poder accedir en les adjudicacions.
-Les especialitats que no vulgueu impartir, les heu de deixar a la columna de l'esquerra.
Si teniu titulació que us permet accedir a funcions que no apareixen a cap de les dues columnes, també podreu afegir aquestes funcions.
Si afegiu noves funcions a la llista i no teniu acreditada la titulació que us permet accedir-hi, heu d'anar al registre de la Conselleria a presentar-ne la documentació justificativa, sempre abans de dia 22/3/17.

 Pantalla 8
Hi trobareu la informació sobre la Capacitació del Català i la Formació Pedagògica.
Se us indicarà quins d'aquests requisits teniu i quins no.
En cas que us falti justificar algun d'aquests dos requisits i no tengueu possibilitat de fer-ho abans del 22/3/17, us trobareu que apareixereu a les llistes d'exclosos de les borses per al curs 2017-18. Així i tot, si heu aconseguir la titulació que us falti, podreu presentar-la al registre de la Conselleria i esmenar la causa d'exclusió a partir de l'endemà en què s'hagin publicat les llistes definitives de les adjudicacions de l'estiu, de tal manera que sí estaríeu disponibles per a la primera adjudicació de substitucions i/o vacants del setembre. El darrer dia per esmenar aquestes causes d'exclusió serà el dia anterior a què es publiqui la convocatòria de borses per al curs 2018-19.

Pantalla 9
En aquesta pantalla se us indica la vostra antiguitat com a docents, és a dir, l'experiència acumulada.
Si sou interins I, s'hi us detalla tota l'experiència. Si sou interins S que ja heu treballat algun dia però encara no estau tutoritzats, s'hi us indicaran els dies treballats que duis acumulats per aconseguir els 30 dies necessaris per ser tutoritzats.
Si teniu experiència a un centre concertat pendent d'acreditar o que no us apareix en aquesta pantalla, i voleu acreditar-la perquè us baremi en aquesta convocatòria de borses, heu de clicar per tal de marcar la casella "estic en desacord...". Si no clicau aquesta casella, no podreu acreditar-la. Per acreditar-la, haureu d'entrar al registre de la Conselleria una còpia del contracte en què s'indiqui els anys, mesos i dies treballats, a més del certificat de vida laboral i del certificat d'empresa, tot dirigit a la Direcció General de Personal Docent i sol·licitant que se us baremi a efectes de puntuació per a aquesta convocatòria de borses.


Pantalla 10
Aquesta pantalla és una novetat de l'any passat causada per la normativa estatal que obliga qualsevol persona que hagi de treballar en contacte amb menors a demostrar mitjançant certificat penal que no s'ha estat condemnat per delictes d'abusos sexuals contra menors.
L'únic que haureu de fer és clicar a la casella que autoritzau la Conselleria per a què sol·liciti aquesta Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
Si no realitzau l'autorització, podreu continuar i acabar el tràmit sense concedir-la però haureu de presentar la Certificació negativa esmentada personalment en la forma i el termini que indiqui la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2017-18.
Recordau que si a més no autoritzau també la Conselleria a consultar les vostres dades de DNI, aquesta no podrà dur a terme la consulta al Registre Central.
En cas que l'interí no autoritzi la conselleria a demanar la Certificació, podrà entregar-la ell mateix en el termini de reclamacions que s'obrirà entre les llistes provisionals i les llistes definitives d'admesos i exclosos. En cas que la Certificació no sigui presentada abans del 22/3/17, l'interí quedarà exclòs de les borses durant el curs 2017-18.


Pantalla 11
És la que us indica la política de privacitat que regeix la Conselleria; l'heu de llegir i acceptar per poder continuar amb el tràmit.


Pantalla 12
Us recorda si teniu documentació pendent d'aportar per haver afegit titulacions, cursos, funcions... o per manca de titulació en català o formació pedagògica, etc.
També se us permet veure un resum de la vostra sol·licitud.
Al final d'aquesta pantalla haureu de clicar a "Envia la sol·licitud". Si no hi clicau, el tràmit no es considerarà realitzat ni vàlid.

Pantalla 13
Haureu de clicar a "Finalitzar" i ja haureu acabat el vostre tràmit telemàtic per formar part de les borses d'interins al curs 2017-18
  • SI ACCEDIU AL TRÀMIT DE MANERA ANÒNIMA I HEU FORMAT PART DE LES BORSES AL CURS 2016-17
Pantalla 1
Serà igual que la primera pantalla dels qui realitzin el tràmit mitjançant usuari i contrasenya (vegeu més amunt)

Pantalla 2
Se us demanarà el número de DNI. Un cop l'hàgiu introduït, l'aplicació comprovarà si a la base de dades de la Personal Docent hi ha algun correu electrònic associat a aquest DNI i, si és així, s'enviarà a aquest correu un codi per accedir al tràmit via usuari i contrasenya.
L'usuari és una "x" seguida del vostre número de DNI i la contrasenya serà el codi que haureu rebut al vostre correu electrònic.

Pantalla 3
 Se us indicarà que s'ha enviat al vostre correu el codi de seguretat i que aquest només serà vàlid par al dia mateix.
Si no acabau el tràmit el mateix dia en què se us enviï el codi, haureu de tornar a començar al següent dia seguint les instruccions d'aquest apartat per tal que se us enviï un nou codi.

Pantalla 4
Arribareu a la pantalla general d'inici del tràmit on hi haureu d'introduir l'usuari i la contrasenya

Pantalla 5
Entrareu a la pantalla on hi trobareu les vostres dades personals.
A partir d'aquí haureu de realitzar el tràmit seguint les instruccions de l'apartat anterior (accés al tràmit mitjançant usuari i contrasenya, vegeu més amunt)

  • SI ACCEDIU AL TRÀMIT DE MANERA ANÒNIMA I NO HEU FORMAT PART DE LES BORSES AL CURS 2016-17  
Un cop hàgiu accedit al tràmit des del Portal del Docent Interí (vegeu l'enllaç al principi del text), la Pantalla 1 i la Pantalla 2 seran igual que si accedíssiu al tràmit mitjançant usuari i contrasenya.
Pantalla 3
Us trobareu a la pantalla de les dades personals, que haureu d'emplenar.

Pantalla 4 i successives
Anireu trobant les mateixes pantalles que si hi haguéssiu accedit per usuari i contrasenya (vegeu més amunt) amb la diferència que no us hi apareixerà informació introduïda sinó que haureu d'anar clicant a "Afegeix titulacions" i a "Afegeix funcions" però no se us permetrà introduir formació.
En general, heu d'anar seguint les instruccions del primer apartat.


  • Les persones que s'apunten per primera vegada a les borses d'interins, en presentar documentació justificativa al registre estan obligats a presentar també el DNI original i còpia. Qualsevol aspecte sobre documentació justificativa, el trobareu explicat a l'annex 2 de la Convocatòria per formar part de les borses en el curs 2017-18 un cop aquesta s'hagi publicada.


TEXT DE LA CONVOCATÒRIA PER FORMAR PART DE LES BORSES
La convocatòria toca sortir publicada al BOIB aquest dimarts 28/2/17,us la farem arribar tot d'una que sigui pública i us recomanam que la llegiu.

Per a qualsevol consulta, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres enviant-nos un correu a uob.ensenyament@gmail.com

Continuarem informant.