Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimarts, 14 de febrer de 2017

INFORME: Mesa tècnica sobre convocatòria d'interins de 13 de febrerDilluns dia 13 de febrer de 2017 a les 10:00h va tenir lloc la Mesa Tècnica d’Educació per tractar el 1r Esborrany de la convocatòria d’interins del curs 2017-2018 (enllaç a l’esborrany 1). Dijous 16 de febrer de 2017 a les 10:30h tindrà lloc la Mesa Sectorial d’Educació on es tractarà el 2n Esborrany de la convocatòria d’interins del curs 2017-2018 (enllaç a l’esborrany 2), entre altres temes. La setmana que ve hauria de sortir publicat en el BOIB la Convocatòria d’interins del curs 2017-2018. En principi, el termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria serà del 2 de març al 15 de març, ambdós inclosos.

A continuació ens centrarem només amb l’Annex 1 de l’esborrany de la convocatòria que és on s’expliquen les bases específiques:

EXCEPCIONALITATS DE TITULACIÓ

La Conselleria ha unificat els criteris i terminis de cara a ocupar places del cos de professors tècnics de formació professional, de qualsevol especialitat no lingüístiques i de les especialitats Serveis a la Comunitat i Intervenció Sociocomunitària. 

Els aspirants que vulguin acollir-se a l’excepcionalitat hauran de seleccionar, en la sol·licitud de participació de la convocatòria d’interins, les especialitats en què volen ser admesos per aplicació de l’excepció i també hauran de seleccionar totes les especialitats en què poden ser admesos d’acord amb la seva titulació segons l’annex 4 (en el cas de no seleccionar-les totes, l’Administració ho farà d’ofici).

En el procés d’adjudicació de destinacions provisionals han de seleccionar per a cada cos en primer lloc totes les places disponibles a què poden optar, d’acord amb les especialitats i illes en què figuren com a admesos en les borses per aplicació de l’annex 4, i amb respecte a les opcions elegides en la sol·licitud. En el cas de no seleccionar-les totes, l’Administració també ho farà d’ofici. En segon lloc han de seleccionar les places a què poden optar per aplicació d’aquesta excepció.

És molt important tenir en compte que s’adjudicarà seguint l’actual ordre de grups establert.

Mirau el següent exemple per evitar mals entesos:

“Ja hem seleccionat totes les places a que podem i volem optar. El programa informàtic ens intenta adjudicar una plaça del Grup A (Mestres) d’una especialitat que tenim admesa d’acord amb l’annex 4 però no en troba cap disponible i passa a intentar adjudicar-nos una plaça del mateix grup A, en aquest cas d’una especialitat per aplicació de l’excepció, tampoc en troba cap. A continuació, aplica el mateix criteri però en aquest cas dins el grup B (Secundària), intenta adjudicar una plaça d’una especialitat que tenim admesa d’acord amb l’annex 4 i com que tampoc en troba cap de disponible passa a intentar adjudicar-nos una plaça d’una especialitat per aplicació de l’excepció; després dins el grup C fa el mateix i és on finalment ha trobat (o no) una plaça disponible.”

Hem de tenir en compte que les excepcionalitats per ocupar places de les especialitats d’Alemany, Anglès o Francès de Secundària i les d’Alemany, Anglès, Àrab, Francès, Italià, Rus o Xinès d’EOI no han sofert canvis i en aquests casos, per tant, els criteris i terminis no s’unifiquen amb les demés. L’Administració ha explicat que això es deu a que no hi ha suficient gent per a cobrir aquestes places i per això, sovint, s’acaben obrint convocatòries extraordinàries i d’especialistes.

ACCÉS ANÒNIM A L’APLICACIÓ

Com bé sabeu, l’accés a l’aplicacióper emplenar la sol·licitud per participar a la propera convocatòria d’interins, es pot fer de tres maneres distintes:
 • Mitjançant DNI electrònic o un certificat digital reconegut
 • Mitjançant l’usuari i la contrasenya d’accés al Portal del personal de la Conselleria d’Educació i Universitat
 • Anònimament
En aquest darrer, accés anònimament, hem de destacar algunes novetats: Enguany, si s’accedeix anònimament i l’aplicació detecta l’existència, en la base de dades de la Direcció General de Personal Docent, d’una adreça de correu electrònic a efecte de comunicacions facilitada per la persona interessada, li hi enviarà un correu electrònic que inclou un codi de seguretat de quatre dígits, imprescindible per continuar amb la tramitació telemàtica. L’assistent de tramitació de l’aplicació informarà a quina adreça de correu electrònic s’ha enviat el correu.

Amb això, es pretén que unes 2.600 persones no hagin de tornar a presentar el DNI, recordem que fins ara els que havien accedit anònimament havien de tornar a presentar el DNI.
I què passa si una persona ha canviat de correu electrònic? L’Administració ens va dir que era responsabilitat de la persona si havia canviat el correu i que tenia el deure de notificar-ho a l’Administració.

DISCAPACITATS

Els aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% han de fer constar aquesta condició quan emplenin la sol·licitud de participació de la convocatòria. Com a novetat, el certificat acreditatiu que hauran d’adjuntar s’ha d’haver expedit amb posterioritat a l’1 de gener de 2014. Presentar l’esmentat certificat acreditatiu implica poder accedir a les places reservades.

TERMINI PER APUNTAR-SE A LES BORSES

En principi, el termini per presentar les sol·licitudsper participar en la convocatòria serà del 2 de març al 15 de març. Enguany serà tan prest per què la Conselleria d’Educació i Universitat durant els propers mesos començarà a fer la mudança i també per què no volen que aquest procés es solapi amb els demés que vendran, com per exemple el d’oposicions.

NORMES ESPECÍFIQUES DE SELECCIÓ D’OPCIONS

A l’hora d’emplenar la sol·licitud, a més de les dades personals i de les dades a efectes de comunicació i notificació, és obligatori triar, al menys, una especialitat i una illa a jornada completa.

Les persones que figurin admeses a les borses podran modificar la seva opció d’illes, d’itinerància, de mitja jornada, les funcions a les quals volen optar i les places d’especial dificultat. En aquest sentit, els aspirants amb una plaça d’estabilitat únicament podran ampliar opcions a la seva sol·licitud, mai reduir les que ja van seleccionar el curs 2016-2017, excepte que renunciïn a la seva condició de funcionaris interins de pacte.

Els interins de pacte desplaçats hauran de marcar obligatòriament totes les places a què puguin optar però els que hagin renunciat al pacte (poden renunciar en la mateixa sol·licitud) no hi estaran obligats i també podran modificar les seves opcions.

BORSA ÚNICA

Hem tornat a demanar que hi hagi una borsa única en compliment a l’acord de l’Assemblea de Docents. L’administració ens ha respost que per part seva no hi veuen cap inconvenient, sempre i quan tots els sindicats estiguin d’acord en tornar a la borsa única.

Recordem que actualment la borsa es divideix en 4 grups:
 • Grup A: Cos de mestres
 • Grup B: Cos de professors d’ensenyament secundari
 • Grup C: Cos de professors tècnics de formació professional
 • Grup D: Cos de professors d’EOI, de música i arts escèniques, d’arts plàstiques i disseny
A l’hora d’adjudicar les places, encara que el docent les mescli, el programa informàtic les adjudica en aquest ordre: primer intenta adjudicar una plaça del Grup A, si no pot, passa al Grup B i així successivament.

TUTORITZACIÓ

La tutoritzacióha d’acabar, com a data límit, el darrer dia que es té per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria. Per tant, si no hi ha cap canvi de darrera hora, el dia 15 de març de 2017.

INTERINS “S”

En primer lloc, des d’UOB, vàrem demanar compensar als afectats per antiguitat: aplicar una compensació mitjançant una disposició transitòria. Vàrem fer saber que els sindicats que assistiren a la darrera reunió sobre el tema encara no ens han informat del que es va parlar i acordar. Insistirem en que aquests docents necessiten una solució i la resposta va ser que no ho faran de cara al proper curs i que això ja quedarà solventat en el curs 2018-2019 quan es baremi a tothom.

Un cop constatada la negativa, vàrem demanar que, al menys, qui tengui acumulats 30 dies d’experiència docent a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de l’Administració eductiva anteriors a l’1 de setembre de 2008 es considerin tutoritzats per què part d’aquests interins “S” puguin ser baremats. La resposta va ser la mateixa: esperar al curs 2018-2019.

DISPONIBILITAT I NO DISPONIBILITAT

Els aspirants poden triar si volen estar disponibles o no disponibles. Els aspirants que es situïn voluntàriament com a no disponibles es mantindran en aquesta situació per al trimestre escolar en curs. Quan aquests aspirants vulguin passar a la situació de disponible a les borses ho han de sol·licitar a través del programa telemàtic que habilita a aquest efecte amb una antelació mínima de deu dies hàbils respecte de l’acabament del trimestre escolar en qüestió.
 • Dates en què s’inicien i finalitzen els trimestres escolars per al curs 2017-2018:
 • Primer trimestre escolar: de l’1 de setembre de 2017 al 22 de desembre de 2017
 • Segon trimestre escolar: del 23 de desembre de 2017 al 28 de març de 2018
 • Tercer trimestre escolar: del 29 de març de 2018 al 30 de juny de 2018
RENUNCIA JUSTIFICADA

El canvi més important a destacar és que com a excepció, i només en el procediment extraordinari d’adjudicació de substitucions, l’aspirant podrà renunciar, pel fet de no estar capacitat per impartir-la, a la plaça oferta si aquesta té un caràcter eminentment pràctic i pertany a mòduls dels cicles formatius de formació professional o assignatures dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, i dels ensenyaments superiors d’art. En aquest cas, l’aspirant serà exclòs de l’especialitat a la qual hagi renunciat.

RESERVA DE PLAÇA

A efectes pràctics és el mateix la reserva de plaça que l’ajornament de la presa de possessió. La reserva de plaça implica poder fer la presa de possessió més endavant i mentrestant anar puntuant des del primer dia.

Per tant, si un interí amb nomenament fins a 31 d’agost es troba en aquesta data gaudint d’un permís de maternitat, paternitat, adopció o acolliment permanent o preadoptiu, i se li adjudica una plaça vacant amb efectes d’1 de setembre del mateix any, podrà acceptar el nomenament a la plaça adjudicada i ajornar la presa de possessió fins la finalització del permís. Aquest temps se li computarà a efectes de serveis prestats i d’experiència docent.

Cal recordar que per poder optar a l’ajornament de la presa de possessió, s’ha de sol·licitar per escrit, juntament amb la documentació acreditativa de trobar-se en algun dels supòsits esmentats anteriorment.

A TENIR EN COMPTE! 

ANNEX 3 - BAREM DE MÈRITS
 • Del barem, annex 3 de la convocatòria, la Conselleria va deixar clar que no es modificarà res fins el curs 2018-2019. De manera que el barem de la convocatòria d’enguany serà igual que el de l’any passat.

ANNEX 4
 • Pròximament traurem una nota explicant les novetats!