Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 30 de març de 2017

Causes d'exclusió dels tribunals d'oposicions

La conselleria ha informat del que es consideraran causes d'exclusió dels docents que siguin designats per formar part dels tribunals d'oposicions.

Així, s'exclourà de formar part dels tribunals el professorat que:
 •  actualment no presta serveis efectius a cap centre docent
 • actualment es troba en situació de baixa maternal o tengui un fill menor de 18 mesos a data de 23/6/17
 • es troba de baixa per malaltia i a data de 15/5/17 dugui més de tres mesos de baixa continuada
 • durant el curs 2016-17 es troba en situació d'alliberat sindical
 • durant el curs 2016-17 es troba en situació administrativa de serveis especials o excedència especial
 • durant el curs 2016-17 es troba en situació de comissió de serveis a l'estranger
 • a 15/5/17 es trobi proposat per jubilació per incapacitat
 • a 15/5/17 hagi sol·licitat i tengui acceptada la jubilació amb efectes d'1/9/17
 • durant el curs 2016-17 es troba en situació administrativa d'excedència per guarda legal d'un fill menor de 3 anys o d'una persona major
 • ocupi un càrrec de director, cap d'estudis o secretari durant el curs 2016-17, excepte que sigui necessari recórrer a les persones que ocupen aquests càrrec per poder conformar els tribunals
 • en el 3r trimestre tengui reducció d'un terç o de mitja jornada
 • es trobi en situació d'abstenció, és a dir, que segons l'article 23 de la Llei 40/2015 pugui:
 1. tenir interès personal en l'afer de què es tracti o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat
 2. tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable i el parentesc de consanguinitat dins del 4t grau o d'afinitat dins del 2n amb qualsevol dels interessats
 3. tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior
 4. tenir relació de servei amb la persona interessada o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc

Per a llegir directament el full amb aquestes causes entregat per la Conselleria, clicau AQUÍ.

Per altra part, els membres dels tribunals seran designats per sorteig entre els funcionaris de carrera del cossos corresponents i l'especialitat reconeguda, en servei actiu en centre docents o serveis educatius de l'illa on hagi d'actuar el tribunal.
Es preveu que el sorteig de la lletra per elegir tribunals es realitzi el dia 5/4/17 a les 10.00 a la Direcció General de Personal Docent.
A més, es nomenarà també un suplent per a cada membre de tribunal designat.

Per a més informació sobre la formació, funcions i qualsevol altre aspecte relatiu als tribunals, vegeu la base 5a de l'Annex 1 de la convocatòria d'oposicions, la qual podeu trobar al següent enllaç on la Conselleria hi penja tot el relatiu a la convocatòria.