Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 15 de març de 2017

Compleixen el Decret de mínims les matèries en anglès? (2a part)


A l'espera que la Conselleria publiqui l'informe d'Inspecció sobre ensenyament en català i projectes lingüístics als centres, des d'UOB hem fet arribar una bateria de preguntes a la Direcció General de Planificació sobre el compliment del Decret de mínims pel que fa a les matèries que s'han de fer obligatòriament en català.

Recordem que segons el Decret 92/1997, "Decret de mínims", articles 17 i 18, s'han d'impartir en català:
  • L'àrea del Coneixement del medi natural, social i cultural, a primària.
  • Les àrees de Ciències socials, Geografia i història i Ciències de la naturalesa, a secundària.
Hi ha, emperò, una disposició addicional segona del mateix Decret que diu:
  • «Excepcionalment, els centres d'educació primària i/o secundària podran sol·licitar a l'Administració educativa fer en llengua catalana una àrea diferent a la que es fixa en els articles 17c i 18a, respectivament, sempre que es justifiqui adequadament en el Projecte Lingüístic.»
Aquesta clàusula és la que podrien al·legar els centres per fer en anglès les àrees esmentades, segons ens van dir els representants de la Conselleria, passant a fer en català unes altres per assolir el mínim de la meitat del còmput horari que marca el Decret de mínims. Però quan el curs passat vam demanar quants de centres ho havien sol·licitat, la resposta va ser zero.

Hem tornat demanar, per tant, per al curs 2016-2017:
  1. Relació de centres que han sol·licitat a l'Administració fer en llengua catalana una àrea diferent a la que es fixa en els articles 17c i 18a durant el curs 16-17, per tal de fer aquesta darrera en llengua estrangera.
  2. Quantitat total de grups d'alumnes afectats per aquesta mesura.
  3. Percentatge que suposen aquests centres sobre el total de centres que imparteixen matèries en llengua estrangera.
  4. Percentatge que suposen aquests grups d'alumnes sobre el total de grups d'alumnes que cursen matèries en llengua estrangera.
Pel que fa a si s'imparteix als centres com a mínim la meitat del còmput horari en català, veurem què en diu el futur informe d'Inspecció.