Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 22 de març de 2017

Mesa sectorial sobre formació permanent: Autoformació, experiència formativa i altres

El passat dimecres 15/3/17 es reuniren a MSE el Servei de Formació del Professorat i les organitzacions sindicals per a revisar els esborranys sobre la següent normativa:


INSTRUCCIONS PER AL RECONEIXEMENT DELS ITINERARIS D'AUTOFORMACIÓ
Sobre l'esborrany de la Resolució que ha d'aprovar les instruccions per al reconeixement dels itineraris d'autoformació, el Cap de Servei explicà que:
 • S'entén com a itinerari d'autoformació una o diverses activitats formatives realitzades durant un mateix curs escolar que no hagin estat prèviament homologades ni reconegudes, que no hagin estat organitzades per altres administracions educatives, que no siguin projectes de recerca ni tutories de pràctiques i que no s'incloguin en activitats d'innovació, programes internacionals, pràctiques en empreses o altres experiències formatives (segons els articles 12, 13, 14 i 15 de l'esborrany de l'ordre que ha de regular l'homologació i el reconeixement de la formació permanent (hi teniu enllaç més avall).
 •  Les activitats incloses a un itinerari d'autoformació, a més, han de fer referència a una mateixa línia estratègica del Pla Quadriennal (vegeu també l'enllaç de més avall)
 • Només es podrà reconèixer un sol itinerari autoformatiu per curs i per persona i, en cas de realitzar diferents itineraris al llarg de diferents cursos acadèmics, no es podran repetir les línies estratègiques; és a dir, si un professor presenta un itinerari autoformatiu sobre la línia "TIC i competència digital", no en podrà presentar un altre a un curs posterior referit al mateix tema sinó que només podrà tornar a  presentar autoformació si aquesta s'inclou en una de les altres set línies estratègiques del Pla.
 • A més, per a cada itinerari autoformatiu, es reconeixerà un màxim de 100 hores de formació.
 • Les activitats formatives presentades hauran d'anar acompanyades d'una memòria explicativa de l'itinerari realitzat i d'un informe sobre la transferibilitat a l'aula.
 • Aquesta normativa entrarà en vigor a partir de l'1/9/17 sense caràcter retroactiu, només es reconeixeran itineraris realitzats a partir d'aquesta data.

RECONEIXEMENT DE L'EXPERIÈNCIA FORMATIVA
Pel que fa l'esborrany  de la Resolució que ha de regular el reconeixement de l'experiència formativa:
 • Podran considerar-se activitats d'experiències formativa les següents modalitats: estades en empreses (*), elaboració de materials i recursos didàctics, grups de treball, intercanvis i participació en programes europeus o internacionals, participació en projectes de recerca o programes d'innovació educativa i tutorització d'alumnes en pràctiques , sempre que compleixin els requisits marcats per l'article 15 de l'Ordre.
 • A més, aquestes activitats hauran de tenir una durada d'entre 20 i 100 hores i hauran d'incloure una fase de formació presencial o en línia, una fase d'aplicació a la pràctica docent i una memòria reflexiva sobre la transferència a l'aula.
 • El nombre concret d'hores reconegudes, deprendrà del tipus d'activitat realitzada
(*) Les estades en empreses vendran regulades per una altra Ordre també pendent de publicació, podeu consultar-ne l'esborrany clicant AQUÍ Mentre no es publiqui, continua vigent l'Ordre d'estades formatives del 2009

Sobre aquest esborrany, sol·licitàrem que s'inclogui entre els possibles destinataris les persones persones que estiguin en possessió de les titulacions universitàries per exercir la funció docent encara que no estiguin en actiu, per tal que també hi puguin accedir els interins que no estan treballant.


CENS D'ENTITATS COL·LABORADORES
Quant a l'esborrany de la Resolució que ha de regular el Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació permanent, reiteràrem la nostra oposició al fet que els sindicats siguin entitats col·laboradores i defensàrem que ha de ser l'Administració qui assumeixi la responsabilitat d'una oferta formativa suficient i gratuïta per a tot el personal docent.
Aquest esborrany inclou els següents apartats a destacar:
 • Quines entitats es podran considerar col·laboradores
 • El procediment que aquestes entitats hauran de realitzar per apuntar-se al cens
 • Les obligacions de les entitats

MARC NORMATIU
Tota la normativa anterior deriva del desenvolupament dels següents documents (que podeu consultar clicant-hi a sobre):
Aquest darrer esborrany es troba encara pendent de publicació ja que la D.G. d'FP i Formació del Professorat decidí no publicar l'ordre fins que es tanqui el termini de la convocatòria de borses d'interins per al curs 2017-18 per tal d'evitar canviar la normativa d'homologació i reconeixement amb la convocatòria oberta.
Fins que no es publiqui l'Ordre, doncs, tampoc es podrà publicar la normativa treballada en aquesta MSE


FORMACIÓ DE CATALÀ
A més d'aquesta normativa i esborranys citats, el proper dilluns 27/3/17 es durà a terme una altra MSE per a treballar l'esborrany de l'ordre que establirà:
 • els requisits de les titulacions del professorat no universitari en matèria d'ensenyament de i en català i la formació per a obtenir-les
 • les condicions de l'exempció de l'assignatura de català
 • funcions i composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana
Podeu consultar aquest darrer esborrany clicant AQUÍ

Relacionat amb aquest tema, no tenim encara notícies sobre a quin punt es troba la tasca de la comissió d'experts que es troba treballant en una proposta per a l'elaboració d'un model lingüístic escolar per a les I.B. ni de l'informe d'Inspecció sobre el català als centres educatius que en principi havia de sortir pel febrer.