Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 17 de març de 2017

Informe: mesa sectorial oposicions 2017Ahir dijous va tenir lloc la mesa sectorial per tractar l'esborrany d'oposicions ("convocatòria de proves selectives, d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de 2017").

La data d'inici més probable de les proves és el 23 de juny i la intenció és que el tot el procés hagi acabat a finals de juliol, a fi de poder passar a adjudicar les places d'interins el més aviat possible.

S'enviarà amb temps un comunicat als centres educatius perquè els docents interins n'estiguin informats. Queda per aclarir si no hi haurà problemes de desplaçaments i connexions entre illes tenint en compte que el 22 és el darrer dia de curs.

Es preveu que la convocatòria es publiqui al BOIB a finals de març.

La directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, destacà a l'inici de la sessió que la part pràctica de les proves s'ha preparat amb la col·laboració d'especialistes dels centres educatius de FP i règims especials, la Direcció General de Formació Professional.

Els representants de l'Administració explicaren, a més a més:
 • El 7% de places reservades a persones discapacitades, s'han calculat a partir del nombre d'aspirants prevists per especialitat i illa.
 • Desapareix una plaça de Dibuix Tècnic de l'Escola d'Arts de Menorca per nombre d'hores insuficient, segons informe del centre, i es reconverteix en una plaça d'infantil a la mateixa illa.
 • Hi haurà una sessió informativa amb els sindicats sobre el procés telemàtic d'inscripció, del qual vos informarem en el seu moment.
Tot seguit es passà a tractar punt per punt l'esborrany. Aquí teniu un resum de la sessió, que durà cinc hores.


ANNEX 1. BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. PROCEDIMENT D'INGRÉS I D'ACCÉS
 • A l’oferta de places d’FP d’Eivissa, especialitat “Procediments sanitaris i assistencials”, s'ha corregit l'error de treure una sola plaça quan han de ser tres tal com a l'oferta publicada el 3/3/17.
 • Sobre la possibilitat que l'oferta de places de certes àrees, donat el poc temps de preparació dels opositors, provoqui un "efecte crida" d'altres comunitats autònomes amb més experiència d'oposicions, la Conselleria considera que aquest efecte es podria produir a qualsevol especialitat de la qual no es convoquin oposicions a altres CCAA, i que no han rebut queixes al respecte. 
2. REQUISITS I CONDICIONS DELS ASPIRANTS 
 • Professors tècnics de FP: El requisit de dos anys d'experiència docent “a 31 d'agost de 2007” (si no se n'han fet les quatre primeres convocatòries de l'especialitat), es deu a la publicació del reglament estatal d'oposicions aquell any (RD 276/2007). En tot cas la Conselleria recomana que en cas de dubte els consulteu sobre la titulació que teniu. 
3. SOL·LICITUDS I TERMINI DE PRESENTACIÓ
 • El tràmit telemàtic explicarà com fer efectiva l'exempció de pagament per als casos previstos. En tot cas en cas de dubte val més pagar per evitar una possible exclusió. 
4. ADMISSIÓ D'ASPIRANTS
 • Sense novetats, finalitzat el termini d'inscripció es publicarà la llista d'admesos i exclosos abans d'un mes i hi haurà 10 dies per reclamar. 
5. TRIBUNALS I COMISSIONS DE SELECCIÓ
 • Vam proposar que hi  hagi, almenys, un especialista extern i un observador sindical amb veu i vot a cada tribunal. En van prendre nota però no s'hi van comprometre.
 • Vam proposar també que es designin els presidents per sorteig. Van contestar que no ho poden fer perquè aniria contra el reglament estatal i es podrien impugnar les oposicions, però el RD 276/2007 l'únic que diu és que la Conselleria els pot designar "lliurement" (article 7.7).
 • Vam demanar que es modifiqui el requisit de la competència lingüística en les dues llengües oficials “de la majoria dels seus membres” i s'adopti el redactat de la darrera convocatòria: 5.3.1 “Els membres dels tribunals hauran de complir els requisits de competència lingüística en llengua catalana, tal com disposa la normativa vigent." Van al·legar que havien rebaixat el requisit per la dificultat de completar tribunals però van acceptar que la competència només de la majoria sigui com a darrer recurs.
 • Es garanteix un mínim de tres especialistes d'una mateixa especialitat o afins a cada tribunal.
 • Els vocals suplents ho són del qualsevol vocal del tribunal.
 • Basta que hi hagi tres membres perquè el tribunal actuï, incloses proves i qualificacions.
 • Vam demanar que els tribunals publiquin la llista de tots els aspirants aprovats, tant amb plaça com sense (llista complementària), per si algú renuncia abans de la fase de pràctiques. Es va acceptar. 
6. LLOC, INICI I DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES
 • La data més probable d'inici és el 23 de juny, que coincidiria amb la d'altres CCAA que en convoquen.
 • Miraran de fer el sorteig de la lletra dels membres dels tribunals el mateix dia que Madrid faci el sorteig de la lletra dels opositors.
 • La intenció és fer la primera prova de totes les especialitats el mateix dia. Després el calendari pot variar d'una especialitat a una altra. 
7. SISTEMA DE SELECCIÓ
 • Vam demanar que es publiquin els criteris generals de valoració de les proves amb més dels set dies naturals d’antelació que preveu l'esborrany, per facilitar la preparació dels opositors. Van respondre que els set dies són el mínim i que diran als presidents dels tribunals que ho avancin al màxim.
 • Els criteris generals de valoració es publicaran al tauler d'anuncis de l'edifici on es facin les proves i a la web.
 • Els tribunals concretaran la forma de fer públiques les proves. La Conselleria els farà arribar algunes indicacions: prohibir ús de mòbils, guardar silenci, etc.
 • Es donarà un mes als opositors per recuperar les programacions i documentació presentades. Després es destruiran.
 • Vam demanar que la primera prova, part A (tema escrit) també sigui anònima. Ho van denegar al·legant que després se n'ha de fer lectura pública i que es donen més garanties a l'opositor si la fa ell.
 • Vam demanar que es permeti aportar un llapis de memòria o CD a l'exposició i defensa de la programació per poder fer l'exposició amb un projector. Van respondre que quan s'ha intentat fer s'han produït retards perquè el maquinari disponible no es del tot fiable i s'ha perdut temps per a l'exposició.
 • També vam demanar es permeti preparar la part B de la segona prova (preparació i exposició d'una unitat didàctica) amb un ordinador facilitat pel tribunal, sense explorador ni connexió a internet. Van dir que ho estudiarien (els opositors només han de fer un guió que es lliura al tribunal).
 • Vam demanar que es pugui demanar revisió d’examen per un segon equip avaluador.Van contestar que aniria contra el reglament estatal i que es podrien impugnar les oposicions.
 • Pel que fa a les especialitats que no disposin d'ordenació curricular autonòmica s'han d'atendre a l'estatal.
 • Vam demanar que es tinguin en compte causes de força major que impedirien fer en 48 hores el tràmit telemàtic per acreditar mèrits. Van respondre que consideren el temps suficient, que només acceptarien com a força major que el sistema informàtic caigués durant 48 hores i que en tot cas es podria presentar reclamació. 
8. FASE DE PRÀCTIQUES
 • La relació complementària d'opositors aprovats que no obtenen plaça es farà pública, per si es produeixen renúncies abans del nomenament o la presa de possessió (les places per a discapacitats que quedin lliures no es poden acumular a la resta.
 • Durant la fase de pràctiques no es pot opositar a una plaça del mateix cos (a una altra illa, per exemple). Sí que es pot demanar ajornament per causa major (per exemple maternitat) o excedència per als casos previstos. 
9. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS
 • Els aspirants que superin el procés selectiu tindran 10 dies hàbils des de la publicació de les llistes per presentar la documentació requerida: titulació, carnet d'identitat, formació pedagògica o certificat d'haver prestat serveis docents, certificat mèdic, declaració jurada, etc. (punt 9.2.1 de les bases) 
10. NOMENAMENT DE FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES
 • Durant la la fase de pràctiques es pot impartir docència sense haver tramitat la capacitació de català, que serà imprescindible per obtenir plaça al concurs de trasllats del curs següent.
 • No incorporar-se a la destinació l’1 de setembre de 2017 suposaria únicament la renúncia a la condició de funcionari.

ANNEX 2. BAREM DE MÈRITS
 • La Conselleria vol que la baremació de mèrits sigui el més automàtica possible per guanyar temps dins el procés, que condiciona el calendari de les adjudicacions d'interins.
 • La convocatòria ha previst la màxima puntuació possible per experiència docent segons normativa estatal (5 punts).
 • Es va demanar que la puntuació per formació es doni per hores i no per trams de crèdits perquè sigui més proporcional. En van prendre nota però van al·legar que els opositors han fet la formació segons bases anteriors i que en podrien sortir perjudicats, i que puntuar per crèdits afavoreix la diversitat de la formació (més punts per cursos diversos que per un sol curs de moltes hores).
 • La puntuació de màsters, diplomatures i llicenciatures és la mateixa per reglament estatal.
 • Vam demanar que dins Altres mèrits es puntuïn publicacions de caràcter científic i tècnic, com a la darrera convocatòria. Van dir que ho estudiarien, però que això impediria que la baremació fos automàtica i que en la pràctica totalitat dels casos tothom ja tindrà els 2 punts màxims d'aquest apartat sense comptar publicacions. 

ANNEX 7. PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES
 • Les 60 pàgines de la programació inclouen possibles annexos.
 • L'interlineat d'1,5 línies és per facilitar la lectura. Recordau que els tribunals hauran de llegir moltes programacions i és fonamental, en interès de l'opositor, que el contingut i la forma siguin clars.

 ANNEX 9. PART PRÀCTICA
 • Com ja hem dit, van destacar s'ha preparat amb la participació dels especialistes dels centres educatius.
 • El programari a utilitzar a les especialitats d'informàtica el decidirà el tribunal.
Fins aquí l'informe, consultau-nos si teniu dubtes. Continuarem informant.