Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 5 d’abril de 2017

INFORME: mesa tècnica de quotes i ràtios


 

Ahir va tenir lloc la mesa tècnica per tractar l'esborrany de criteris de quotes i ràtios per al proper curs.

El document que anirà a la mesa sectorial de dilluns que ve no diferirà gaire de l'esborrany. Entre els motius que ens impedeixen donar el nostre vistiplau al document, més encara després de la denúncia per ràtios il·legals que hem presentat a Inspecció de Treball, podem citar:
 • La Conselleria continua considerant "desdoblaments" els suports parcials dins l'aula.
 • Els "desdoblaments" que anuncien no es poden fer en la majoria de casos per manca d'aules. Quan ahir ho vam advertir, els representants de la Conselleria van dir que els centres disposen d'espais comuns suficients per desdoblar si volen.
 • El text no distingeix entre matrícula extraordinària i matrícula interna a l'hora d'aplicar el 10% extra de la LOMCE, quan només es pot aplicar legalment en el primer cas.
 • El majors de 55 anys a secundària continuen amb 1 lectiva i 2 complementàries, sense possibilitat de negociar-se les tres lectives, tal com prometia l'Acord marc i com s'hi va comprometre també després el mateix conseller en mesa sectorial.
 • Les hores de quota per a PALIC continuen essent del tot insuficients, encara que passen d'un període lectiu per cada quatre alumnes a un per cada tres.

Passam a explicar novetats destacables:


"AUTONOMIA DE CENTRES"

El preàmbul introdueix l'"autonomia de centres" a l'hora de "distribuir recursos", una "autonomia" que caldrà continuar vigilant perquè sovint es converteix en un "ordeno y mando" dels directors:
 • "Els centres educatius, en el marc de la seva autonomia, han de distribuir els recursos assignats en coherència amb el seu projecte educatiu per garantir l’atenció a l’alumnat i aconseguir la millora dels resultats dels alumnes a partir de la millora de l’aprenentatge per mitjà del desenvolupament de totes les competències."
També especifica que els criteris no es tindran en compte "per a les incidències que es puguin produir durant el curs."


INFANTIL I PRIMÀRIA

- Centres amb línies incompletes: Es redueix en un alumne la quantitat mínima d'alumnes per "desdoblar".
 - Centres amb línies completes:
 • Hi consta per primera vegada la ràtio màxima de primer cicle d'infantil (fixada al Decret 60/2008).
 • La ràtio màxima de 20 alumnes a 4t d'infantil es fa extensiva a 5è, però preveu grups de fins a 25 sense desdoblar i amb suports parcials: 1 grup 8 hores, 2 grups 16 hores i 3 grups 25 hores.
 • 6è d'infantil i 1r de primària desdoblaran en superar els 27 alumnes.
 • A 2n, 3r, 4t, 5è i 6è continuen exigint arribar a 29 alumnes, xifra que supera els 28 del 10% LOMCE. Segons els representants de Planificació, és simplement un "arrodoniment".
 • Les reduccions de ràtios per NESE queden igual. Conselleria adverteix que bloquejaran ràtios en funció dels NESE que constin als centres, tot i que es poden corregir si varien.
- Els centres d'atenció preferent, que poden rebre recursos extraordinaris, es consideraran com a tals si es donen "simultàniament tres d’aquestes circumstàncies:
 • Més del 30% d’alumnat de necessitats especifiques de suport
  educatiu.
 • Més del 10% d’alumnes procedents de col·lectius socialment
  vulnerables (NESE CPHE).
 • Més del 25% d’alumnes estrangers.
 • Més del 7% d’alumnes d’incorporació tardana (NESE IT).
 • Més del ?% de mobilitat de l’alumnat (altes i baixes)" (s'està estudiant la xifra).
- Períodes lectius de l'equip de suport: s'especifiquen a la pàgina 10. Van advertir que si el centre assigna a l'equip de suport altres tasques (per exemple tutories) no s'adjudicaran més suports si després en sorgeix la necessitat.

- Aules UEECO: es doten amb 25 hores setmanals i 5 addicionals d'orientació educativa (pàg. 12).

- Reducció per a majors de 55 anys: S'hi afegeix la possibilitat de 3 hores lectives substituïdes per altres activitats (pàg. 13). Possiblement s'hi afegirà una tercera opció (1 lectiva substituïda per altres activitats i 2 de no permanència al centre, CHL). Les altres activitats s'hauran de dedicar "preferentment a suport a les tasques administratives del centre". La Conselleria constata una mancança de personal administratiu als CEIP i van explicar que cerquen mesures per solucionar-ho.

- Coordinacions: s'augmenten en 6 hores les dels plans d'innovació i puja el còmput total per la introducció de noves coordinacions (convivència i coeducació, salut, TIC, projectes europeus KA1 i KA2). S'hi especifiquen les coordinacions preceptives per normativa (pag. 14).

- La previsió de grups es farà amb les dades de matrícula del mes de gener, evolució dels darrers cinc cursos i altres factors (vegeu secundària, pàg. 15). S'afegirà al document definitiu.


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 • ESO: La ràtio màxima continua a 30 i es desdoblarà en arribar a 33. Nosaltres vam demanar davallar a 25 com a mínim el 1r d'ESO, entre altres coses per facilitar la transició de primària a secundària. De Planificació van dir que els centres "ho poden fer si s'organitzen". Recordem que països com Finlàndia tenen les ràtios mitjanes a menys de 20 a primària i a 20 els primers cursos de secundària.
 • La previsió de grups es farà amb les dades de matrícula del mes de gener, evolució dels darrers cinc cursos i altres factors (pàg. 15).
 • Reducció de ràtios per NESE: s'hi afegeix el cas del 40% que comportarà 4 alumnes menys per nivell.
 • Els centres d'atenció preferent, que poden rebre recursos extraordinaris, es consideraran com a tals si es donen les mateixes condicions que a primària (vegeu més amunt).


FORMACIÓ PROFESSIONAL
 • Les ràtios màximes continuen a 30 (recordem que el curs passat des d'UOB vam reclamar que baixassin de 32 a 30).
 • Vam reclamar, un cop més, que les ràtios màximes dels cicles de tipus industrial baixin a 25, tal com estableix l'Ordre de cicles formatius 2009, que a més de fixar els màxims diu que: “El nombre d’alumnes per grup és, amb caràcter general, de 25, i en els cicles formatius de tipus industrial, és de 20.”
 • Pel que fa a la FP a distància, el problema de les pràctiques presencials amb ràtios màximes de 60 van dir que ho solucionen reduint a 25 els períodes setmanals per grup del 2n curs (pàg. 30).

CRITERIS DE QUOTA (SECUNDÀRIA)
 • Els horaris amb més de 18 períodes lectius tindran 1 període menys de permanència al centre.
 • Majors de 55 anys: com hem dit més amunt, no es toquen una lectiva i dues complementàries.
 • Equip de suport ESO: vegeu criteris a la pàgina 23.
 • PALIC: com hem dit al principi, no basten per res tres períodes per cada tres alumnes.
 • Coordinacions: al contrari del PALIC, premien els plans d'innovació amb 6 hores més de coordinació "per garantir mig professor". Tot i que hi ha cinc noves coordinacions, el total d'hores només puja entre 10 i 15 hores segons el tipus de centre. Les coordinacions preceptives per llei són a la pàgina 29.
 • Departaments: vam demanar que es passi d'una a dues les hores dels departaments d'un i dos membres, atès que una ja és per a la CCP.
 • CNL: No es preveu per al CEPA, cosa que havíem reclamat. Van dir que estudiarien donar complementàries als coordinadors. Nosaltres vam demanar que siguin lectives.
 • FOL: No hi apareix per error i apareixerà al proper esborrany.
Fins aquí la nostra informació. Dilluns que ve, mesa sectorial per al document definitiu.