Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 11 d’abril de 2017

Permisos i excedències "trimestrals"?

Si qualque vegada heu demanat permís per raons de guarda legal, vos haureu trobat que la Conselleria exigeix que ho demaneu amb quinze dies d'antelació a a la data d’inici de cada trimestre escolar. En el cas dels permisos, el requisit consta a la web de Personal Docent:
  • «b) Aquest permís s’ha de sol·licitar amb quinze dies d’antelació a la data d’inici de cada trimestre escolar, excepte que s’acrediti que la causa que dóna dret a la concessió del permís ha estat sobrevinguda.»
En el cas de l'excedència voluntària per a la cura d’un fill menor de tres anys la web no indica cap restricció, però es diu verbalment als interessats que el reingrés s'ha de fer a l'inici de cada trimestre escolar.

Hem demanat a la Conselleria en quina normativa es basen per aplicar aquest criteri, atès que ni l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, ni el decret de mesures urgents de 2012, ni la Llei de Funció Pública de les Illes Balears regulen aquesta obligatorietat.

Continuarem informant.