Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 29 de maig de 2017

ATENCIÓ! La Conselleria NO pot exigir que les excedències per cura de fills menors de 3 anys siguin per trimestres


La Conselleria no pot obligar a fer el reingrés de l'excedència voluntària per a la cura d’un fill menor de tres anys a l'inici de cada trimestre escolar.

Com hem explicat en aquest blog, davant les instruccions verbals que fins ara es donen als interessats vam demanar a la Conselleria en quina normativa es basen per aplicar aquest criteri, i ens han remès a l'Acord del Consell de Govern de dia 28 de desembre de 2005, pel qual es ratifica l'acord de Mesa Sectorial d'Educació sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral del personal docent:
Revisat aquest Acord de Govern, no especifica que les excedències hagin de ser trimestrals. Per tant no ens poden exigir que reingressem a principi de trimestre.

En canvi l'Acord sí que estableix per trimestres la reducció de jornada per raons de guarda legal  (Apartat 2.1.b):
  • b) Les reduccions s'hauran de demanar a l'administració escolar per trimestres escolars. S'entendrà que el darrer trimestre del curs escolar acabarà dia 31 de juliol a efectes de computar les reduccions.
Recordem també que la web de Personal Docent aclareix que: 
  • «b) Aquest permís s’ha de sol·licitar amb quinze dies d’antelació a la data d’inici de cada trimestre escolar, excepte que s’acrediti que la causa que dóna dret a la concessió del permís ha estat sobrevinguda.»
Aquest criteri no s'aplica al personal laboral que imparteix docència als conservatoris, per exemple, cosa que suposa una discriminació flagrant.