Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 15 de maig de 2017

Comissions de serveis 2017-18: informam sobre la mesa sectorialEl dijous 11/5/17 assistírem a la Mesa en què es revisà l'esborrany de les instruccions per a la sol·licitud i adjudicació de les comissions de servei per al curs 2017-18 presentat per la Conselleria.

La novetat més important és que per a sol·licitar una comissió de servei deixa de ser requisit, manco si la sol·licitud és per motius personals, haver participat al concurs de trasllats.
Segons Personal Docent, s'ha eliminat aquest requisit en els casos de comissions de servei per participar a PIP, per raons de servei o per formar part d'equips directius per facilitar la mobilitat d'aquell professorat que, sense perdre la seva destinació definitiva, vol participar temporalment de la innovació, la reorganització o gestió d'un centre diferent.

Vegem com queden per a enguany les causes que permeten demanar una comissió de serveis, en algun dels apartats de les quals també s'han introduït certs canvis:

PER MOTIUS PERSONALS

En aquest punt no s'han donat canvis i queda com l'any passat:
 • Per motius greus de la salut pròpia
 • Per atendre un familiar de primer grau amb malaltia greu o discapacitat superior o igual al 65%
 • Per conciliació de vida laboral i familiar si:
 1. A 1/9/17 es té un fill menor de tres anys o dos fills menors de cinc anys
 2. Durant els dos primers anys d'adopció o acollida
 3. Per embaràs amb part previst abans del 31/1/18
 • Per motius personals excepcionals.
Els docents provinents d'altres comunitats autònomes només podran sol·licitar una comissió de serveis a les Illes Balears per motius personals excepcionals, el principal dels quals en aquests casos sol ser la reunificació familiar.

PER PARTICIPAR EN LA IMPLANTACIÓ DE P.I.P.

Es manté sense canvis la possibilitat de demanar comissió per participar en la implantació de Plans d'Innovació Pedagògica, motiu introduït per primera vegada el curs passat.
Per tal de facilitar la informació al professorat que pugui estar interessat en aquest punt, la Conselleria ha publicat ja el llistat de places que oferiran els centres que apliquen PIP, podeu trobar aquesta informació clicant AQUÍ.


PER RAONS DE SERVEI EN ELS CENTRES

Aquest és l'apartat en què més canvis s'han introduït.
Queden igual els següents motius:
 • Per ocupar places en centres d'educació infantil de 0 a 3 anys
 • Per ocupar places en aules UECCO
 • Per realitzar tasques de coordinació
 • Per participar en programes específics o altres projectes de centre
 • Per ocupar places de les especialitats d'FP Bàsica o d'FP Dual
 • Per ocupar places relacionades amb els nous estudis que s'implanten a un centre
S'han modificat:
 • En el cas d'ocupar places en Centres d'Especial Dificultat (CEE), es treu d'aquest grup el CEE Son Ferriol i s'afegeixen l'Equip d'Alteració del Comportament (EAC) i l'Equip de Dificultats Socials i Comunicació als que ja hi havia: Es Pinaret, Es Fusteret i CAT
 • Per ocupar places de suport educatiu en els Equips d'Atenció Primerenca i al CEE Son Ferriol. A aquest punt s'hi ha re-ubicat el CEE Son Ferriol i se n'ha tret la possibilitat dels EOEP a causa de la reestructuració del model d'orientació que encara està pendent de publicar (tot i que podeu consultar-ne l'esborrany clicant AQUÍ) segons el qual els centres de primària comptarien amb el seu propis equip d'orientació.
S'han creat nous motius:
 • Per ocupar places d'altres especialitats per les quals estan habilitats en el mateix centre d'educació infantil i primària
 • Per ocupar places d'orientació educativa en els centres d'educació infantil i primària
 • Per ocupar places d'ensenyaments esportius de règim general a centres integrats on el departament d'Educació física no disposi de professorat amb la titulació suficient 
 • Per ocupar places perfilades amb titulacions específiques en interpretació de la llengua de signes, riscos laborals o títol professional de la marina mercant.
S'ha eliminat:
 • L'apartat per ocupar places AD en el mateix centre ja que ara aquesta opció queda integrada dins el nou apartat d'ocupar places d'altres especialitats per a les quals estan habilitats en el mateix centre d'educació infantil i primària.
Altres:
 • Pel que fa a la mobilitat dels mestres que imparteixen classes a 1r i 2n d'ESO, aquests poden sol·licitar comissió de serveis per qualsevol dels motius possibles sempre i quan el centre de destinació compti una plaça existent amb hores suficients per a ells. La Conselleria recordà, a més, que els mestres que a dia d'avui imparteixen FPB en comissió de serveis, és el darrer any que la poden tornar a demanar ja que, per decret, l'FPB ha de ser impartida per professorat de secundària.

Convocatòria per al curs 2018-19:
 • L'Administració indicà que de cara a la següent convocatòria, té la intenció d'incloure-hi les places dels Camps d'Aprenentatge, l'ONCE, etc.

PER FORMAR PART D'EQUIPS DIRECTIUS

Aquest motiu continua igual.
Respecte a aquest apartat, des de UOB presentàrem les següents preguntes:
 • Per què des del curs 2012-13 no és necessari presentar cap tipus de documentació per accedir a comissions de servei per formar part d'equips directius? Sobretot tenint en compte que, en els casos dels caps d'estudis i secretaris, els ROC estableix clarament  que el director els ha de designar d'entre el professorat en servei actiu i destinació al mateix centre.
 • Segons Inspecció Educativa, continuen vigents les instruccions per a la proposta de membres d'equips directius en comissió de serveis revisades el 14/5/10. Per què no s'especifiquen a la resolució els criteris i requisits que estableixen aquestes instruccions? Si no s'ha d'explicar a la resolució, que hi aparegui com a mínim una referència.
 • Per què no es demana que ja es tengui experiència en càrrecs en equips directius per a formar-ne part en comissió de serveis?
 • Per què no es limita el nombre de membres d'un equip directiu que en formen part per comissió de serveis?
La resposta de la Conselleria a aquestes preguntes fou que un director munta el seu equip preferentment amb professorat del centre i, si no en troba, avisa la Direcció General de Personal Docent que la persona escollida haurà de tenir una comissió de servei al centre en concret i pel motiu de formar part d'equip directiu. La D.G de P.D. afirmà també que aquesta només gestiona els nomenaments, no entra a analitzar el perquè s'ha demanat que sigui una persona en concret la designada pel director i que se segueix aquest procediment perquè l'actual Ordre de directors no especifica res al respecte.