Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 30 de maig de 2017

Limitació d'interinitats a tres anys: preguntes i respostes


(VEGEU AL FINAL CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA OBERTA D'UOB)

- QUÈ DIU L'ARTICLE 19 DEL PROJECTE DELS PRESSUPOSTS GENERALS DE L'ESTAT SOBRE LA LIMITACIÓ DELS TRES ANYS?

L'article 19 del projecte de PGE diu a l'apartat Dos que els contractes temporals i els nomenaments d'interins no es poden fer encadenant tres anys successius:

"Dos. No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

La duración del contrato o del nombramiento no podrá ser superior a tres años, sin que puedan encadenarse sucesivos contratos o nombramientos con la misma persona por un período superior a tres años, circunstancia esta que habrá de quedar debidamente reflejada en el contrato o nombramiento. (...)"


- QUÈ DIU L'"AUTOESMENA" DEL PP?

Encara que el PP ha volgut llevar ferro i ha dit que els docents no es veuran afectats per la limitació dels tres anys, el fet és que la famosa "autoesmena" (pàg. 4116) que ha presentat a l'article 19 ho deixa tot pràcticament igual. Només afegeix una frase al segon paràgraf que no afecta els interins i que destacam en negreta:

"Dos. (...)
La duración del contrato, en su modalidad de obra o servicio, o del nombramiento no podrá ser superior a tres años, sin que puedan encadenarse sucesivos contratos o nombramientos con la misma persona por un período superior a tres años, circunstancia esta que habrá de quedar debidamente reflejada en el contrato o nombramiento.
"


-QUAN ES PREVEU QUE S'APROVIN DEFINITIVAMENT ELS PGE?

Entre el 3 i el 10 de juliol. Vegeu AQUÍ el que vam publicar sobre possible calendari de tramitació d'esmenes.


- QUÈ DIU LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL EUROPEU SOBRE INTERINS?

La sentència favorable del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 14 de setembre de 2016 sobre el cas "de Diego Porras" diu que s'ha de tractar igual els treballadors temporals i indefinits pel que fa a la indemnització per extinció de contracte. L'origen de la sentència és una demanda d'Ana de Diego Porras, treballadora interina del Ministerio de Defensa.


- QUINES CONSEQÜÈNCIES POT TENIR LA SENTÈNCIA?

L'Estat espanyol es podria veure obligat a aplicar la sentència en cas de futures demandes. És possible que acabi generant la normativa de contractes corresponent, però de moment encara es treballa la via judicial. Cal tenir present que el TSJ de Galícia ha plantejat preguntes al TJUE per aclarir aspectes de la sentència, i que segons alguns mitjans el TJUE fins i tot s'estaria replantejant la doctrina que es pot derivar de la sentència.

Pel que fa als interins docents, un tribunal d'Astúries ha desestimat fa poc el primer contenciós administratiu que s'ha presentat a l'Estat espanyol arran de la sentència europea. Sembla ser que presentaran recurs. 


- EN QUINS CASOS ELS TREBALLADORS TEMPORALS PASSEN A INDEFINITS?

Segons l'Estatut del treballador (Article 15.1.a), i des del RD de 17 de juny de 2010, si els contractes temporals duren més de tres anys passen a ser "fixos" (dins l'Administració pública tindrien la consideració d'indefinits no fixos, és a dir sense plaça en propietat). Pel que fa a l'Administració això ja s'aplica al personal laboral. Si finalment els interins passen a tenir la consideració de contractats per temps indefinit, també podran cobrar indemnització per extinció de contracte en cas de més de tres anys de serveis consecutius. Es discuteix si 12 dies per any, com els treballadors temporals, o 20 dies com els fixos. 


- QUÈ HA FET FINS ARA UOB DAVANT TOT AIXÒ?

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA OBERTA D'UOB

UOB Ensenyament convoca assemblea oberta amb el següent ordre del dia:
  1. Limitació dels tres anys. Explicació del que s'ha fet fins ara i darreres notícies. Debat i presa de decisions sobre mesures a emprendre.
  2. Cobrament de l'estiu dels interins. Estat de la qüestió i debat sobre mesures de pressió a emprendre.
  3. Torn obert de paraula.
Dia: Divendres 2 de juny, a les 17 hores
Lloc: Edifici del CEP de Palma