Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 24 de maig de 2017

Riscos Laborals regula la vigilància de salut no voluntàriaA la reunió d'ahir de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals, que va tenir lloc a la Direcció General de Funció Pública (Es Pinaret), es va aprovar el "Procediment G-04 bis" que determina com fer la vigilància de salut "quan segons el parer de l’òrgan de personal sigui imprescindible realitzar el reconeixement mèdic per a verificar si l’estat de salut d’un treballador pot constituir un perill per a ell mateix, per a la resta dels treballadors o per a altres ciutadans relacionats amb l’Administració." Vegeu apartat 2 de l'esborrany.

El mateix apartat especifica: "En cap cas aquest procediment pot constituir un instrument per a un control dispositiu de la salut dels treballadors ni tampoc una facultat per verificar la capacitat professional o l’aptitud psicofísica dels empleats."

Aquest procediment extraordinari, que ha vingut motivat pels casos que s'han produït a Personal docent, serà d'aplicació a tots els sectors de l'Administració i segons han dit els responsables de Prevenció ja s'ha vingut posant en pràctica.

El procediment requereix un informe previ dels representants dels treballadors, preceptiu però no vinculant, i consisteix en les fases següents (reproduïm de l'esborrany):
  • a) Negativa del treballador o treballadora a acudir voluntàriament al Servei de Prevenció per efectuar la vigilància de la salut una vegada constatats els fets que poden constituir un perill per al treballador o treballadora, la resta de treballadors i treballadores o terceres persones relacionades amb l’Administració.
  • b) L’òrgan de personal tramet informe al SPRL en relació amb les situacions excepcionals que concorren per a obrir el procediment de vigilància de la salut obligatòria.
  • c) L’òrgan de personal sol·licita informe dels representants dels treballadors convocats mitjançant el Comitè de Seguretat i Salut adient o la Comissió Paritària de Prevenció de Riscs Laborals.
  • d) L’òrgan de personal convoca el treballador a realitzar la vigilància de la salut al SPRL que el citarà oportunament.
  • e) La negativa a comparèixer pot donar lloc a mesures disciplinàries.
A petició dels sindicats, si el treballador es nega a realitzar la vigilància després de ser convocat per l'òrgan de personal (apartat d) es traslladaria el cas novament a la Comissió Paritària o al Comitè de Seguretat i Salut corresponent. L'itinerari d'actuació, que podeu veure a la darrera pàgina, serà esmenat en conseqüència, així com el penúltim bloc que per error només fa referència a la Conselleria d'Educació. Un cop disposem de la versió aprovada del procediment el penjarem al nostre blog.

No cal dir que des d'UOB estarem vigilants davant l'aplicació d'aquest procediment extraordinari i de les mesures disciplinàries que se'n poguessin derivar.