Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dilluns, 19 de juny de 2017

El plenari del CEIB ratifica la ignomínia de l'exempció del catalàEl dimecres 13/6/17, el CEIB es reuní en el que fou el darrer plenari d'aquest curs i, entre altres, es treballaren els següents punts a l'ordre del dia:


REVISIÓ DE LA LLEI DE CONSELLS ESCOLARS
 • S'aprovà el procediment a seguir per a la revisió de la Llei de Consells Escolars per a la qual disposarem de tres mesos per a presentar propostes.
 • Les propostes seran estudiades per la Comissió Permanent que serà l'encarregada d'elaborar la proposta de modificació abans de remetre-la al Ple per a què s'hi presentin esmenes, es debati i, finalment, s'aprovi si s'escau.
 • Aquesta Llei inclou la regulació general del CEIB, dels Consells Escolars Insulars i dels Consells Escolars Municipals.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CEIB
 • El procés de revisió del reglament del CEIB s'inicià el setembre del 2016 i ha suposat un camí del qual no n'hem sortit satisfets per diferents aspectes com ara la manca d'informació sobre els debats interns de la Comissió Permanent que no ens ha permès saber encara perquè de les propostes presentades per UOB no se n'ha incorporada cap quan totes elles anaven encaminades a millorar la participació dels diferents col·lectius que integren el CEIB per a fer-la més democràtica i plural.
 • La revisió del reglament fou aprovada amb el vot en contra d'UOB

ORDRE DE FITXERS DE LA CONSELLERIA DE SALUT
 • S'aprovà per unanimitat l'Informe 3/2017 sobre el Projecte d'ordre de la consellera de Salut de creació de fitxers i de modificació d'alguns dels existents que contenen dades de caràcter personal de la Conselleria de Salut.
 • Aquest esborrany d'ordre havia de passar pel CEIB perquè els fitxers de la Conselleria de Salut inclouen dades que afecten el sistema educatiu com són els alumnes diagnosticats d'obesitat o les persones que estan o han estat exposades (alumnes, professors...) als efectes de l'amiant que encara queda per eliminar d'un mínim de 30 centres educatius.

ORDRE FOLC
 • El que coneixem com a Ordre FOLC és aquella que estableix els requisits de les titulacions del professorat no universitari en matèria d'ensenyament de i en català i la formació per obtenir-les, regula les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua i literatura catalanes en els ensenyaments no universitaris i determina les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana.
 • UOB feu constar el seu vot particular contra l'informe 4/2017 tal com ja havíem fet en Mesa Sectorial respecte de l'esborrany d'ordre pel rebuig que ens suposa l'existència de la possibilitat d'exempció del català, fet que entenem com un atac a la dignitat lingüística i cultural de les Illes Balears.

INFORME DEL SISTEMA EDUCATIU
 • Una de les tasques prescriptives del CEIB és l'elaboració d'un informe anual sobre l'estat del sistema educatiu a les Illes Balears.
 • En aquest plenari s'aprovà l'informe sobre el curs 2013-14. El president del CEIB informà que ja tenen les dades recollides per a la realització de l'informe del curs 2014-15 i que han iniciat també l'elaboració del del curs 2015-16.

MEMÒRIA DEL CEIB 2016
 • En el darrer punt de l'ordre del dia, s'aprovà també la memòria del CEIB corresponent al 2016.