Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 30 d’agost de 2017

La comissió d'experts lliura el document definitiu de model lingüístic


La Direcció general de FP ha remès a les entitats educatives el document definitiu de model lingüístic elaborat per la comissió d'experts, amb la finalitat de "posar a l'abast de la comunicat educativa el treball d'aquesta comissió per tal de recollir propostes dels sectors implicats que ens permetin elaborar un conjunt de mesures a adoptar a mig termini per garantir l'adquisició i millora de les competències lingüístiques en les dues llengües oficials i una llengua estrangera."

Entre altres consideracions, la comissió d'experts manté que el català "ha de ser la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge".

Adjuntam els documents: