Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 6 de setembre de 2017

Adjudicació de substitucions: tot el que cal saber-ne


Un cop començat el setembre, torna a estar en funcionament el tràmit telemàtic setmanal per a què els interins docents optin a què se'ls adjudiqui una plaça durant el curs escolar.

Les instruccions del procés d'adjudicació de substitucions es troben a l'annex 2 de la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2017-18.

Passem a veure'n el funcionament:

 1- TRÀMIT D'ADJUDICACIONS

Qui pot realitzar el tràmit?
 • El pot realitzar qualsevol interí que estigui en situació de disponible, és a dir, aquell que està admès a borses, no té una plaça adjudicada, i no està exclòs per manca de titulació de català o del màster de formació pedagògica.
És obligatori realitzar-lo?
 • No. Optar a cobrir substitucions és voluntari. Si un interí disponible no vol fer el tràmit per la raó que sigui (té una altra feina, no li interessen les places disponibles, no vol que se li adjudiqui una plaça en un moment concret, etc.) no passa res i l'interí continua a les llistes amb la seva puntuació i disponible per a qualsevol altra setmana en què sí li interessi accedir a substitucions.
 • Si l'interí decideix fer el tràmit, tampoc està obligat a seleccionar totes les places a què pot optar, basta que seleccioni les que li interessin.

Quan es pot realitzar?
 • El tràmit de substitucions s'obre setmanalment des de setembre fins a juny cada divendres a les 15.00 i es tanca el dilluns a les 12.00 . El primer tràmit ordinari d'aquest curs es farà entre els dies 8 i 11 de setembre.
 • Cada curs, a més, a la primera setmana de setembre s'obre un tràmit extra de substitucions abans del primer divendres per tal d'avançar la primera tanda d'adjudicacions i que els interins puguin incorporar-se al centre al més aviat possible abans que ho faci l'alumnat. Enguany, aquest primer tràmit extra s'ha obert el dimarts 5 i es tanca el dijous 7 a les 12.00.

Com s'hi accedeix?
 • L'accés es troba al Portal del Docent Interí indicat com a "accés al tràmit".
 • Si clicau sobre aquest darrer enllaç, veureu que podeu iniciar el tràmit de tres maneres: amb certificat digital, amb el vostre usuari i contrasenya amb què accediu al Gestib i al Portal del Personal o, si no disposau de cap dels dos anteriors, hi podeu entrar de manera anònima.
Què permet fer aquest tràmit?
 • Aquest tràmit permet només seleccionar places per a què ens puguin adjudicar.
 • No permet fer modificacions en les opcions d'illes, funcions o tipus de jornada que indicàrem que estam disposats a cobrir quan ens apuntàrem a les borses d'interins.

2- PLACES

Quines places s'ofereixen?
 • Podeu veure les places disponibles entrant al Portal del Docent Interí > Places > Disponibles.
 • Podeu consultar les places disponibles filtrades per centre, per funció o bé la totalitat de places (en concret, un total de 711 places per a la convocatòria oberta entre el 5 i el 7 de setembre)
 • Qualsevol persona pot consultar les places disponibles, filtrades o no, independentment del seu estat com a interí (disponible / no disponible) o de si vol fer el tràmit o no.
 • En general, hi trobareu dos tipus de places: substitucions (absència temporal del titular) o vacants sobrevingudes (deixen de tenir titular o han sorgit amb posterioritat a les adjudicacions de l'estiu per raons de planificació educativa) 
 Què passa amb les places que no s'adjudiquin?
 • Si quan es tanca el tràmit setmanal d'adjudicació de substitucions queden places sense adjudicar perquè ningú va estar interessant en seleccionar-les o no quedaven interins disponibles de l'especialitat en qüestió, la Conselleria té dues vies per a cobrir-les:
 • A) Deixar-les per a tornar-les a oferir en obrir el tràmit del següent divendres.
 • B) Adjudicar-les mitjançant el procediment extraordinari abans d'obrir el tràmit del següent divendres. Aquest procediment sol usar-se per a cobrir aquelles places de substitució urgent o les que s'havien adjudicat mitjançant el tràmit setmanal però l'interí adjudicat ha renunciat a la plaça.

Com es descriuen les places?
 • Cada plaça, encapçalada amb el seu número de codi, el centre on es troba i la funció que s'hi ha d'impartir, ve acompanyada d'una fitxa en què s'especifiquen conceptes com:
                - Tipus de plaça: substitució, substitució per a tot un curs escolar, vacant
                - Tipus de jornada: mitja o completa
                - Data d'inici: quin dia s'inicia el contracte i s'ha de presentar l'interí al centre
                - Data de fi prevista: quin dia es preveu que s'acabi el contracte
                - Motiu: què ha causat la substitució o vacant? Els principals motius són excedències, reducció de jornada, maternitat o lactància, baixa, comissió de serveis, jubilació, renúncies, etc.
                - Lloc de treball: centre de destinació
                - Funció: o especialitat principal en què es treballarà
                - Perfil: si la plaça ve perfilada amb aspectes com ara treball per projectes, TIC...
                - Comentari: si falta alguna informació que es consideri rellevant i no hagi aparegut en els camps anteriors.

Com es determina la data de fi de contracte prevista?
 • Aquesta data depèn principalment de dos factors: el tipus de plaça i el motiu pel qual sorgeix.
 • Totes les places vacants sorgides abans del 12 de gener i de les quals s'hagi fet el nomenament el dia 11 de gener o abans, acabaran el contracte el 31 d'agost.
 • Així, les vacants sorgides a partir del 12 de gener tendran com a data de finalització de contracte el dia 30 de juny.
 • Pel que fa a les substitucions, no podran acabar el contracte després del 30 de juny. A més, hem de distingir entre les que vénen indicades com a "substitució per a tot un curs escolar" i les que només vénen indicades com a "substitució":
 • En general, les substitucions per a tot un curs escolar solen venir motivades per una comissió de serveis de manera que és difícil que el titular es reincorpori a la plaça durant el curs; per això, aquestes substitucions duen com a data de fi prevista el 30 de juny.
 • En canvi, la data de fi indicada de les substitucions motivades per causes diferents no pot assegurar-se del tot que es compleixi ja que, en darrer terme, només depèn del fet que la baixa del titular no es renovi o que aquest decideixi allargar o tornar abans d'una excedència, per exemple. En tot cas, qualsevol substitució s'acaba quan s'incorpora el titular o, sinó, com a màxim el 30 de juny.

3- NÒMINA

Quines places permetran cobrar l'estiu?
 •  Segons la normativa a dia d'avui, cobraran l'estiu els interins que ocupin una plaça amb data de finalització de contracte al 31 d'agost.
 • Per altra part, segons l'Acord Marc, la Conselleria es comprometé a pagar el juliol i agost del 2018 als interins que hagin treballat un mínim de cinc mesos i  mig durant el curs 2017-18. De moment, la Conselleria no ho ha ratificat ni ha explicat com es farien aquests pagaments a aquells interins que de moment no tenen contracte fins al 31 d'agost. Us anirem informant tot d'una que hi hagi novetats sobre aquest tema.
Es cobraran els complements de tutor i cap de departament?
 •  En aquest cas, ens hem de remetre també a l'Acord Marc, el qual només especifica que aquests complements es recuperaran durant el 2018. Ara bé, no s'hi indica a quin moment dels 2018 es començaran a cobrar ni si tendrà efectes retroactius per a tot el curs escolar del 2017-18 o no. Haurem d'esperar a veure si la Conselleria compleix l'acord i en quines condicions.
4- PRESA DE POSSESSIÓ

Què s'ha de fer abans de presentar-se al centre?
 •  Qualsevol interí a qui se li adjudiqui una plaça en qualsevol moment del curs escolar, no podrà presentar-se al centre si abans no ha fet el tràmit obligatori previ a la presa de possessió.
 • Podeu accedir a aquest tràmit des del Portal del Docent Interí > Utilitats > Presa de possessió.
Quan ens hem de presentar al centre?
 •  Hem de ser al centre a la data indicada com a data d'inici a la descripció de la plaça.
 • Si ens han adjudicat una plaça que es troba a una illa diferent d'aquella que vam fer constar com a residència a la inscripció a borses, i entre el dia en què se'ns adjudica la plaça i la data d'inici no hi ha com a mínim 3 dies naturals, l'interí disposa d'un màxim de tres dies naturals (comptadors des del dia següent al de l'adjudicació) per a incorporar-se a la plaça.
 • Si la data d'inici coincideix amb dia festiu a la localitat del centre, la incorporació s'ha de realitzar al primer dia lectiu següent. 
Què passa si no ens presentam al centre en el termini establert?
 •  Si no hi ha cap causa que ho justifiqui (vegeu pregunta següent), el nomenament quedarà sense efectes i l'aspirant restarà exclòs de les borses.
Durant els primers dies de setembre, l'interí ha d'anar al centre on tenia plaça al juny?
 • Segons el punt 17 de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions:
 • S'entén com a causa justificada la necessitat d'acabar les tasques pendents (exàmens i avaluacions) al centre on el funcionari interí tenia la destinació el curs anterior si la nova destinació és a una altra illa. La presa de possessió de la nova destinació i la incorporació efectiva s'han de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 7 de setembre. El funcionari interí ha d'informar d'aquesta circumstància al director del centre on té la nova destinació.
 • Finalitzades les tasques pendents, ha de presentar al director del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha duit a terme.
 • Si no es compleixen aquestes obligacions, s'ha d'entendre que la presa de possessió posterior a l'1 de setembre no queda justificada.

5- MÉS INFORMACIÓ
 •  Us recordam que te niu a la vostra disposició la nostra GUIA D'INTERINS per al curs 2017-18 a la qual podeu accedir clicant AQUÍ
 • També ens podeu fer arribar els vostres dubtes enviant-nos un correu a uob.ensenyament@gmail.com