Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dijous, 30 de novembre de 2017

Conselleria no admet les reivindicacions dels EOEP

 

A la mesa sectorial d'ahir es va tractar el punt "Indemnitzacions per raó de servei dels equips d'orientació". L'única novetat al respecte és que la Conselleria s'avé a considerar itineràncies els desplaçaments entre localitats d'un mateix municipi.

Des d'UOB vam protestar perquè la mesa sectorial reclamada per la Junta de Personal Docent, el mes de juny i a instàncies nostres, era per tractar altres qüestions sociolaborals a més de les indemnitzacions per desplaçaments, i vam expressar la nostra disconformitat per l'absència de representants de Planificació. Per part d'Innovació hi foren presents el director general, Jaume Ribas, i la cap de Servei d'Atenció a la Diversitat, M. Asunción Sempere.

Pel que fa a les reivindicacions dels treballadors dels EOEP, que UOB va traslladar a la mesa i podeu veure més avall, els representants de la Direcció General d'Innovació van respondre que no encaixen amb el model que proposen i les van rebutjar o bé les van deixar per a la negociació de la futura ordre sobre model d'orientació, que es preveu que comenci el mes de gener. Van dir que han rebut aportacions a l'esborrany que van treure fa un any i que si no han avançat més ha estat per manca de personal i per problemes amb les dotacions de quota d'orientadors que hi volen posar.

El parer d'Innovació és que els orientadors s'han d'integrar als centres i per això, entre altres coses, han de formar part del claustre. Nosaltres vam recordar que el decret d'atenció a la diversitat de 2011 estableix la independència dels EOEP respecte als centres educatius i que s'ha de potenciar el treball en equip dins aquest servei, dues condicions compatibles amb la integració als centres i que no s'haurien de vulnerar.

A la petició que les places d'EOEP oferides als interins indiquin els centres que s'hauran d'atendre, van respondre que és impossible perquè quan es fa l'oferta encara no estan definides per les direccions dels EOEP, i que els interins ja disposen de l'opció de seleccionar places de centres concrets o d'EOEP.

Vam fer constar per escrit en acta les peticions que hem rebut dels EOEP, que reproduïm a continuació i que com hem dit abans foren rebutjades o ajornades per al debat del nou model d'orientació:

A) CRITERIS DE QUOTA I COORDINACIONS

1) Que els criteris de quota i les direccions dels centres educatius permetin agrupar les cinc hores complementàries de tots els orientadors i PTSC els divendres per a les reunions setmanals de coordinació dels EOEP.

2) Vincular els recursos de suport educatiu al nombre total d'alumnes NESE, inclosos els d'ACNS i Alta Capacitat, i no a la quantitat d'ACS.

3) Quantificar la quota de suport tenint el compte els diagnòstics i dificultats de cada alumne.

4) En tot cas, reduir les quotes de 16 alumnes amb ACS per PT, i 48 amb suport per AL i tornar a 12 NESE per PT i 25 amb suport per AL.

5) Que s'augmenti el nombre de PTSC als equips, a fi de poder atendre alumnes i famílies segons el centre, i no se'ls obligui a compartir tants de centres diferents.

6) Que es publiquin els criteris de quota dels EAP.

B) DESPLAÇAMENT DES DE LA SEU ALS CENTRES:

- Que se’ls apliqui reducció horària per raó de desplaçament als centres. Hi ha professionals que han de fer una hora de carretera per arribar al centre i superen les 7 hores presencials.

C) CONSIDERACIÓ DE SERVEI

1) Que es recuperi un major nombre de dies el setembre i juny per a l'acolliment, organització i formació dels nous professionals i planificar intervenció als centres.

2) Que els orientadors dels EOEP mantinguin la independència i no pertanyin al claustres del centre.

3) Que es consideri un Servei pròpiament dit i no se’ls obligui a complir horari d’inici i acabament dels centres «sense necessitat de passar prèviament per les seus de destí de l’EOEP» (pàg. 18 de les instruccions).

4) Que es redueixin les 25 hores d’atenció a l’alumnat (apartat D.3 de les instruccions EOEP 16-17). A secundària les lectives són 18 i a primària 22.

5) Que es llevi de les instruccions la consideració d’hores complementàries les referides a la frase «la resta, fins a 30 hores setmanals, es dedicaran a tasques de coordinació, atenció a pares, CCP, reunions d’equips de suport», perquè corresponen a les funcions pròpies del servei.

6) Que s’equipari econòmicament els directors d’EOEP amb els directors de centre o d’altres serveis, no amb caps de departament.

D) PEL QUE FA A LES INTERINITATS:

- Que les places de l'oferta d'interinitats d'equips EOEP indiquin quins centres o llocs s'haurà d'atendre.