Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 3 de novembre de 2017

Convocatòria de borses d'interins per al curs 18-19


Les principals NOVETATS per a la convocatòria de borses d'interins per al curs 2018-19, després de la MSE d'ahir 2/11/17 són les següents:

CALENDARI
 •  El termini per a realitzar el tràmit telemàtic per apuntar-se a les borses s'obrirà del 13/11/17 al 15/1/18
 • Tot i el desacord manifestat per la totalitat dels sindicats amb aquest avançament del calendari que no ha permès fer les negociacions amb el temps suficient i que perjudica els interins a l'hora d'entregar formació, entre altres, la Conselleria manté l'avançament i confirma que aquestes noves dates d'inscripció seran les habituals en els propers anys per tal de centrar-se en l'organització de les oposicions durant el segon trimestre.

ORDRE DELS INTERINS A LES BORSES
 • Els interins I, és a dir, aquells que han estat tutoritzats (han treballat 30 dies consecutius a un mateix centre escolar amb posterioritat a l'1/9/08) continuaran ordenant-se segons la puntuació resultant de l'aplicació del barem complet (Annex 3 de la convocatòria de borses)
 • Els interins S, que són els que no han estat tutoritzats, i que fins ara eren ordenats per dies treballats i, en cas d'empat, per nota mitjana d'expedient acadèmic, passen a ordenar-se segons la puntuació resultant de l'aplicació d'una part del barem, en concret, els apartats 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5. No se'ls baremarà, doncs, l'apartat 2.6 de formació permanent. Així, se'ls baremarà:
 1. L'experiència docent, tant a centres públics com concertats o privats
 2. L'experiència docent com a professor visitant a l'estranger
 3. L'experiència docent a universitats públiques
 4. La nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol al·legat com a requisit per formar part de la borsa
 5. Doctorats i premis extraordinaris
 6. Altres titulacions universitàries
 7. Titulacions de Règim especial (Conservatori, EOI)
 8. Titulacions de català diferents de l'EOI
 • En aquest apartat, la demanda de UOB ha estat sempre que tots els interins siguin baremats de la mateixa manera, tal i com s'acordà i ratificà en diferents assemblees i, per tant, consideram insuficient que als interins S no se'ls apliqui el barem complet raó per la qual, i entre altres, no aprovàrem la proposta de la Conselleria.
 • És important recordar també que a l'hora de les adjudicacions, primer s'adjudica plaça a tots els interins ja tutoritzats (grup I) i, a continuació als interins S (els que encara no estan tutoritzats)
 • L'argument de la Conselleria continua sent que no es pot computar enguany la formació permanent a la totalitat d'interins perquè la D.G. d'FP i Formació Permanent no té personal suficient per a introduir i registrar totes les activitats de formació presentades al registre pels interins. 

MODIFICACIONS EN EL BAREM
 • La D.G. de Personal Docent ha introduït una modificació als valors del barem: l'apartat 2 de l'annex 3 de la convocatòria de borses, que fins ara permetia sumar un màxim de 30 punts per la formació, tant acadèmica com permanent, passa a poder acumular fins a 32 punts els quals equivalen a 1.600 hores de formació (a 0,020 punts per hora)
 • Hem de recordar que la proposta de la inicial de la Conselleria el dia 20/10/17 era d'augmentar el valor de la formació fins a 40 punts, proposta que, davant les queixes de tots els sindicats, baixà a 35 punts a la MTE del 27/10/17 i ho deixà a 32 a la MSE d'ahir.
 • Des de UOB defensàrem també l'acord de l'assemblea de demanar que l'augment del valor d'aquest apartat sigui el més escalonat possible.
 • La resta d'apartats i valors del barem es mantenen com ara. Podeu consultar-los a les pàgines 6 i 7 de la nostra Guia d'interins per al curs 17-18.
 • Sobre el barem, no s'acceptaren les propostes de UOB de valorar l'experiència docent a universitats privades, a Escoles de Música, Llars d'Infants i Escoles Bressol, o l'antiguitat a borses i l'experiència laboral no docent relacionada amb l'especialitat. Tampoc s'acceptà la nostra proposta que el valor de l'experiència com a professor de religió computi com si fos experiència a la concertada, és a dir, la meitat que l'experiència a la pública.

 TERMINIS EXCEPCIONALS
 •  En general, els mèrits o requisits no presentats abans del 15/1/18 (darrer dia per a apuntar-se a borses) no es computaran a l'hora de determinar la puntuació d'un interí.
 • Sí que s'estableixen però uns terminis extra per a presentar la titulació de la formació pedagògica i didàctica (Màster o Curs equivalent) i/o la capacitació de català. Així, tant una com l'altra es podran presentar a partir de l'endemà que s'hagin publicat les llistes definitives d'admesos i exclosos a borses per al curs 18-19 (cosa que probablement ja serà pel juny del 2018) i fins al dia anterior en què es publiqui la convocatòria de borses per al curs 2019-20. D'aquesta manera, els exclosos per català o per formació pedagògica, tot i no poder optar a adjudicacions de l'estiu, sí que podran participar de la primera adjudicació de setembre si presenten la documentació abans de dia 1/9/18
 • Per altra part, la Conselleria acceptà la demanda de UOB que també pugui tenir-se en compte la tutorització dels interins que la superin entre el 15/1/18 (darrer dia per apuntar-se a borses) i el 30/6/18 de manera que aquest col·lectiu també estigui disponilbe per a substitucions a partir de l'1/9/18. Aquest acord, però, no figura escrit a cap dels esborranys treballats i haurem d'esperar que la convocatòria de borses per al curs 18-19 es publiqui al BOIB per a confirmar que la nostra petició ha estat realment recollida.
 • Tot i això, la D.G. de Personal Docent no acceptà la nostra proposta de considerar tutoritzats els interins S que ja superen els 30 treballats amb anterioritat a l'1/9/2008.

 SELECCIÓ D'OPCIONS
 •  Com sempre, és en el moment en què l'aspirant fa el tràmit per apuntar-se a borses quan l'interí indica a quines illes vol treballar, si està disposat a acceptar mitges jornades o places itinerants o d'especial dificultat.
 • En aquest sentit, enguany s'introdueix la novetat que, un cop formades les borses, els aspirants disponibles que participin de les adjudicacions setmanals de substitucions podran ampliar les opcions seleccionades el dia en què s'apuntaren a borses i podran així afegir illes o tipus de jornada.  Aquesta ampliació d'opcions serà efectiva a partir del dia en què l'interí les afegeixi.
 • El que no es podrà fer serà reduir opcions de les seleccionades inicialment ni afegir-hi especialitats o funcions noves que no tenguessin reconegudes al moment de tancar la inscripció a borses.

 BORSA ÚNICA vs BORSES PER COSSOS
 • També per acords d'assemblea, des de UOB continuàrem demanant la borsa única i no per cossos, és a dir, que els interins no s'ordenin com ara en què se separen les funcions de mestres, secundària, FP i règim especial sinó que tots formin part d'una sola llista.
 • La Conselleria manté que està disposada a valorar aquesta possibilitat en el moment en què hi hagi unanimitat entre els sindicats en demanar-la. A la MSE d'ahir, quatre sindicats ens manifestàrem a favor de la borsa única i dos ho feren a favor de les borses per cossos.

ADJUDICACIÓ CREMALLERA
 • L'adjudicació cremallera seria una conseqüència directa d'aplicar la borsa única i bàsicament consistiria en què es podria respectar l'ordre de preferència en què l'interí ordena les places a què pot optar en les adjudicacions.
 • UOB demanà que mentre no s'apliqui la borsa única, com a mínim sí que s'apliqui l'adjudicació cremallera i no s'apliqui l'actual ordre d'adjudicació en què primer s'adjudiquen totes les places d'infantil i primària, després les de secundària, després les d'FP i finalment les de règim especial
 • La resposta de la Conselleria és que no saben de cap altra comunitat autònoma que segueixi aquest sistema per la qual cosa diuen no tenir garanties suficients que aquest sistema es pugui dur a terme.

PROFESSORS TÈCNICS D'FP
 •  Vam insistir en demanar l'eliminació del requisit d'una titulació superior als tècnics especialistes d'FP ja que consideram que la negativa a fer-ho continua sense estar fonamentada donat el marge que té la Conselleria per decidir els criteris.
 • L'Administració continua sense acceptar la nostra proposta ni argumentar la seva decisió.

COBRAMENT ESTIU INTERINS
 •  Quan demanàrem si la Conselleria ja sap com ho farà per complir el seu compromís de pagar l'estiu del 2018 als interins que durant el curs actual hagin treballat un mínim de cinc mesos i mig, la resposta de la D.G. de Personal Docent fou que aquest tema queda pendent de passar per Mesa però que en principi sembla que el cobrarien els interins que hagin treballat cinc mesos i mig, continus o discontinus, sempre i quan la seva darrera data de cessament sigui el 30/6/18 ja que un cessament a 30 de juny permet fer una ampliació de contracte que cobreixi el pagament de l'estiu mentre que un contracte amb una data diferent de cessament implicaria fer un nou nomenament per al juliol, fet que digueren no ser possible.

OPOSICIONS 2018
 • Sobre el rumor que les oposicions del 2018 podrien començar al mes d'abril, la Directora General de personal Docent digué no tenir-ne cap notícia.
 • Pel que fa a possibles modificacions de normativa estatal d'oposicions, el Cap de Gestió comentà que sembla que se'n farà una revisió però que no se sap quan. Comentaren que potser les modificacions es limitin a augmentar el nombre de bolles que es treuen a l'hora de triar el tema.
 • Pel que fa a la possibilitat d'aconseguir que les diferents proves i fases de les oposicions no siguin eliminatòries, la Conselleria explicà que el seu vot a Madrid fou a favor de no eliminatòries però que el Ministeri prefereix que continuïn sent-ho.
 • En tenir més informació sobre el tema, continuarem informant.


Us pot interessar també llegir la nota de premsa de la conselleria sobre la Mesa Sectorial d'ahir.