Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dilluns, 20 de novembre de 2017

Fons social: tot el que ens perdem


Circular 72/2017
Des de novembre de 2016 venim reclamant a la Direcció General de Funció Publica i als sindicats de la Mesa General l'actualització i equiparació del Decret d'Acció Social. La revisió dels decrets es ve reclamant com a mínim des de 2004, fa tretze anys! Ens demanam com és possible que els sindicats de la mesa general de Funció Pública no hagin pressionat més l'Administració tot aquest temps. El grup de treball que es va crear el juliol de 2016 continua sense reunir-se des de la primera trobada del mes d'abril.
El passat mes d'octubre, per iniciativa d'UOB, la Junta de Personal Docent no Universitari reclamà per unanimitat la convocatòria del grup de treball i un calendari per dur a terme la seva tasca. Mentre aquesta no arriba, aquí teniu un resum del que ens perdem:

1) ASISTÈNCIA SANITÀRIA.
A diferència del personal laboral de la CAIB, que es regeix per un decret propi de 1995, els interins docents no tenen aquestes ajudes d'assistència sanitària:
 • Dental: Dentadura completa, Dentadura superior o inferior, Peces, Obturacions, Implants osteointegrats, Tractament per Ortodòncia i Endodòncia.
 • Ocular: Ulleres d'enfora o de prop, Ulleres bifocals o progressives, Lents de contacte, Substitució de vidres bifocals / progressius, Substitució de vidres (d'enfora o de prop), Lents terapèutiques, Ajudes òptiques per a baixa visió (microscopis, telescopis, telemicroscopis, lupes i filtres), Ajudes prismàtiques per alteracions greus de la motilitat ocular.
 • Audiòfon.
 • Pròtesis i altres.
El personal del Servei de Salut, per un acord d'acció social aprovat el 2005 pel Consell de Govern, també disposa d'ajudes per a pròtesis dentals, oculars i auditives i de fonació, intervencions quirúrgiques no incloses a la Seguretat Social, malalties cròniques i altres.
Els funcionaris i personal laboral de la CAIB tenen dret a una revisió mèdica anual.

2) ASSEGURANCES
El fons socials dels funcionaris i personal laboral de la CAIB i del personal del Servei de Salut estableixen que han de disposar d'una assegurança col·lectiva de vida i invalidesa permanent.
El del personal del Servei de Salut també preveu una assegurança de responsabilitat civil i patrimonial per danys ocasionats als seus béns durant el servei i una ajuda per defunció.

3) GUARDERIA
El fons social del personal del Servei de Salut estableix que han de percebre l'import màxim de la despesa acreditada per guarderia o escola infantil per als fills menors de sis anys.

4) JUBILACIÓ
Els funcionaris només tenim dret a cobrar via MUFACE mitja mensualitat en cas de jubilació forçosa, que no consta al nostre fons social.
El personal del Servei de Salut i els funcionaris i personal laboral CAIB disposaven d'ajuts per a les jubilacions anticipades i forçoses que han quedat anul·lats per les retallades, i que caldria recuperar i aplicar a tots els treballadors públics.

5) PERJUDICIS PER MANCA DE REVISIÓ DEL REDACTAT
Ajudes per estudis:
 • Tanquen les sol·licituds a 30 d'abril. Demanam ampliar-ho a 30 de juny.
 • No es donen per a la Formació Professional de grau superior.
 • Només hi ha “ajudes per a llibres”, no per a altres materials didàctics i de pràctiques.
 • Els fills han de tenir 18 anys el 30 d'abril, demanam que es tengui en compte l’any de naixement i no el dia.
 • Els alumnes d'altes capacitats que acaben el batxillerat amb 17 anys no poden sol·licitar ajudes per raó d'estudis (llibres), perquè han de tenir 18 anys en el moment de la sol·licitud.
 • L'ajuda es pot concedir als treballadors no docents de Funció Pública en cas de repetir curs, si no l'han demanada i cobrada el curs suspès, però no als docents
- Bestretes:
 • S'hauria d'ampliar el termini de devolució.
6) PERJUDICIS PER LES RETALLADES
Demanam que es recuperin les ajudes per orfandat i viduïtat, així com les ajudes paralitzades dels altres sectors, i que aquestes s'apliquin a tots els treballadors públics.