Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dilluns, 15 de gener de 2018

INFORME: Mesa tècnica sobre projecte d’ordre d’orientacióDijous 11 de gener va tenir lloc la mesa tècnica per tractar el segon Esborrany del Projecte d’ordre sobre els serveis d’orientació educativa, social i professional en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que continuarà en una segona mesa prevista per al proper dimecres. La Direcció General d’Innovació va reiterar que el nou model, que assigna orientadors als CEIP i augmenta les hores de presència i intervenció directa, és en resposta a la demanda de les direccions dels centres.

Com ja vam fer a la mesa sectorial de 29 de novembre, des d’Unió Obrera Balear vam reclamar que es respectin les peticions dels Equips d’Orientació, que en resum consisteixen en potenciar el treball en equip i mantenir la independència respecte als centres educatius, tal com estableix el Decret 39/2011 d’atenció a la diversitat, i vam expressar el nostre desacord pel fet que el nou model no s’hagi consensuat amb els professionals que l’hauran d’aplicar.

Els representants de la Conselleria van dir que el retard en dur a mesa tècnica aquest segon esborrany es deu a la manca de personal a la Direcció General. Recordem que el primer text era de maig de 2016. Van afegir que aquesta legislatura hi ha 42 orientadors més, que representen un augment del 15%, i que les noves instruccions es poden consultar a la web d’Atenció a la Diversitat. Pel que fa als PTSC van dir que no s’ha augmentat el nombre de places però sí la xifra d’educadors socials, si bé van afirmar que no tenen intenció d'anar substituint els primers pels segons.

Van informar que dels 160.000 alumnes que hi ha a les Balears 5.926 són NEE (el 3,7%), dels quals 590 estan escolaritzats a centres d’Educació Especial; que la majoria dels NEE són de retard maduratiu i que en els NESE predomina el trastorn d’aprenentatge. Tot seguit van explicar diversos aspectes de la funció d’orientació. Continuant amb dades estadístiques, van dir que ara hi ha 154 places als equips d’orientació, que 34 són d’orientadors assignats a CEIPs i que el curs 18/19 es vol duplicar la xifra fins a la seixantena. Van destacar la formació permanent que s’ha destinat als EOEP els dos darrers anys.

Vegeu dades estadístiques de places que van mostrar en pantalla:


Tot seguit es va passar a la discussió del nou Esborrany, de la qual en podem destacar el següent:
 • La dotació de places dels serveis es farà per concurs públic. Des dels sindicats es va demanar que es consolidin com a plantilla orgànica.
 • S'està cercant un espai físic per als equips especialitzats i se'ls proporcionarà ordinadors.
 • Tot i que no consta al segon esborrany, el text se sotmetrà al dictamen del Consell Econòmic i Social.
 • Hi ha la voluntat de concertar també els equips d'orientació dels centres de primària.
 • Article 4, Finalitat de l'orientació educativa, social i professional: Les finalitats que la Conselleria pot encomanar als orientadors dins l'apartat "qualsevol altra" es refereixen a escolarització, participacions a comissions, etc.
 • Article 8, Formació: Des d'UOB vam demanar que hi consti que l'oferta formativa promoguda per l'Administració serà "suficient".
 • Article 10, Funcions dels serveis d'orientació: Des d'UOB vam demanar que a les funcions del PTSC s'hi afegeixi "Participar a les comissions d'escolarització per la direcció dels EOEP". Se'ns va contestar que els EOEP ja hi participen i decideixen qui hi va. Pel que fa a les funcions dels orientadors que desapareixen de les específiques, són al nou apartat de funcions generals dels serveis d'orientació.
 • Article 13, Unitats d'orientació als CEIP. Concepte i estructura: Sobre la petició que els PTSC tinguin perfil de treballador social, el RD de titulacions no permet especificar un perfil determinat a les places.
 • Pel que fa a l'adjudicació d'orientadors als CEIP en funció d'unitats, en lloc de xifres d'alumnes com deia el primer esborrany, s'ha fet així perquè el criteri és menys restrictiu. Alguns municipis no arribaven a les xifres requerides.
 • Es va aclarir que els centres de dues línies també tindran l'orientador compartit. En general s'especificarà als criteris de plantilla.
 • Article 16, EOEP. Concepte i estructura: Els nombres d'alumnes NEE, NESE, etc. per distribuir els centres del sector en zones, així com els percentatges d'alumnes per decidir si el centre és d'atenció preferent s'establiran als criteris de quota. No especifiquen el mínim dels percentatges d'alumnes per decidir si el centre és d'atenció preferent perquè consideren que queda establert a l'apartat 3 de l'article 13, sobre adjudicació d'orientadors als CEIP en funció d'unitats.
 • Article 17, Funcions específiques dels EOEP: Vam demanar que tal com a l'article 12 s'estableix que els EAP s'han de coordinar entre sí, aquesta funció també consti per als EOEP.
 • Des d'UOB vam exposar la queixa dels EOEP per la manca de temps de què disposen per dur a terme el servei de préstec i recursos als centres. Van contestar que els directors tenen hores de coordinació suficients per a aquestes tasques. 
 • Article 18, Direcció dels EOEP: Els representants de la Direcció General van dir que el dia de les reunions i el temps del treball dels membres de l'equip es definiran a les instruccions. Les hores adjudicades a l'equip en funció del nombre de membres han desaparegut al segon esborrany perquè es decideixen als criteris de quota. Es va constatar que el redactat d'aquest apartat s'ha de millorar.
 • Es va demanar que es canviï la denominació de "representant del personal" per "cap de personal".

El text encara ha de passar pels serveis jurídics.

Per part de l’Administració van assistir a la mesa tècnica el director general d’Innovació, Jaume Ribas, la coordinadora del Servei d’Atenció a la Diversitat (SAD), Asunción Sempere, la directora del Institut per a l’Educació de la Primera Infància, Francisca Mas, i els responsables del SAD Antònia Magraner, Juan Carlos Piñero i Concepció Lladó.