Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimarts, 9 de gener de 2018

Reclamam el pagament de dobles càrrecs

 

Circular 74/2018

Com és sabut, els docents de secundària que fan de tutor i cap de departament en centres petits, on és inevitable que es doni aquest cas, no cobren el complement de tutoria, ni se’ls té en compte la tutoria a l’hora de baremar en els procediments on pertoqui, per exemple el concurs de trasllats.

Aquests fets representen una clara una vulneració del principi d'igualtat i una discriminació en relació a la resta del professorat que desenvolupa la funció tutorial, a més de vulnerar el que disposa l'apartat 13 de l'acord del Consell de Govern de 28/07/2006 i la resolució de la consellera d'Educació de 31/07/2007, que han recuperat la vigència d'acord amb el que estableix la disposició addicional setena de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, que aixeca la suspensió del pagament de tots dos complements retributius, que no són en absolut incompatibles.

Per aquest motiu hem reclamat a la Conselleria que siguin abonades als docents afectats les quantitats no percebudes del complement de tutoria durant el curs 2017/2018, i els siguin computats els mèrits corresponents, tal com ho estableix la normativa vigent. També hem fet un model individual de reclamació per als afectats, que ens podeu demanar a ensenyament@uob.cat