Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 12 de gener de 2018

UOB proposa un model d'oposicions que elimina la prova escrita i els exercicis teòrics i prioritza la capacitat didàcticaCircular 75/2018
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, davant l'anunci del Ministeri de possibles canvis en el model d'accés a cossos docents, i després de debatre el model a defensar a les assemblees de 28 de juliol, 22 de setembre, 15 de novembre i 15 de desembre de 2017, ha arribat a aquestes conclusions:

1.- En el sistema d’accés a la Funció Pública s’ha de valorar la capacitat docent de l’aspirant. Els coneixements de la matèria s’han de donar per suposats des del moment que aquest té la titulació requerida per poder participar en el concurs-oposició. En conseqüència hem decidit eliminar la prova escrita i els exercicis teòrics.

2.- El sistema d’accés ha de ser just en la mesura que no ha de tancar portes als interins que fan feina i no disposen de gaire temps per preparar els temaris d’oposició, ni tampoc a les persones que fa poc que han acabat els estudis i encara no han entrat en el sistema de substitucions i no han tingut oportunitat de treballar i, per tant, de tenir una bona puntuació en la fase de concurs.

Per tot això la nostra proposta és:

Una oposició-concurs en la qual els aspirants defensaran oralment un tema escollit entre els que hauran sortit per sorteig. L’aspirant disposarà de dues hores per a preparar-ne l'exposició, en la qual demostrarà el grau de coneixement del tema i les aptituds pedagògiques, didàctiques i tècniques i farà ús dels recursos que consideri oportuns. El tribunal avaluarà i notificarà a l’Administració la qualificació de cada aspirant. La prova serà eliminatòria.

L’administració baremarà els mèrits i l'experiència dels aspirants que han passat la fase d’oposició i els ordenarà en ordre decreixent amb la puntuació obtinguda entre oposició i baremació del concurs. S’adjudicaran les places de l'oferta segons l'ordre de la llista.

L’oferta de places es dividiria en dos grups per tal que tothom tengui oportunitats, un per a interins amb experiència i un altre per a la resta, en el benentès que ambdós grups compartiran el mateix model de prova i criteris de qualificació.

El nostre model també incorpora els següents aspectes, acordats en assemblea:
  • Actualització dels temes d'acord amb les necessitats de l'alumnat, en constant evolució.
  • Publicació dels ítems, de la puntuació i dels criteris de qualificació dins la convocatòria.
  • Rúbrica a disposició dels aspirants que ja s’han examinat per saber els ítems assolits.
  • Resposta escrita i argumentada a petició dels aspirants en relació a la qualificació obtinguda.
  • Elecció del president del tribunal per sorteig.
  • Eliminació de l’experiència com a professor de Religió al barem.
  • Baremació de l’experiència docent a la universitat.
Properament informarem sobre la nostra postura respecte al model d'oposicions que ens ve imposat des de Madrid.

Palma, 12 de gener de 2018