Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

diumenge, 18 de febrer de 2018

Reclamam un veritable concurs-oposició. Mesa tècnica de 16 de febrerDivendres passat, 16 de febrer, es va dur a terme la mesa tècnica convocada per tractar l'esborrany de les bases per a les oposicions de 2018 (vegeu-lo al final d'aquesta nota). Si bé UOB defensa un model diferent d'oposicions, al qual no renunciam, hi vam aportar els acords assemblearis i vam exposar les propostes i preguntes que ens heu fet arribar. Per part de l'Administració hi van participar el cap del Departament de Personal Docent, la cap de Servei de Provisió i dos assessors tècnics. Es convocarà una mesa sectorial per al text definitiu en principi per a després del 24 de febrer, dia previst de publicació del nou decret estatal.

Els representants de l'Administració van dir que han tingut en compte les propostes de modificacions que han rebut fins ara i van destacar les següents novetats:
 • L'esborrany s'adapta a les modificacions previstes al nou decret estatal: més temes a triar a la part A de la primera prova, ponderació 60% oposició i 40% concurs, augment de 5 a 7 punts a l'apartat de l'experiència, etc.
 • L'acte de presentació i les dues parts de la primera prova es faran el mateix dia (punt que com veureu més endavant es va discutir).
 • Eliminació de la lectura pública del tema escrit (ídem).
 • Exclusió de les programacions que no tinguin com a mínim 12 unitats didàctiques.
 • Publicació per separat de les notes de les parts A i B de la primera prova. Les bases no ho indiquen, es veurà a l'aplicació informàtica.
 • El canal de comunicació entre el tribunal i els aspirants serà l'aplicació informàtica.
 • El tauler d'anuncis serà la web de les oposicions.
 • Hi haurà dues fases de reclamacions, una per a les oposicions i una altra per al concurs. Aquest punt també es va debatre.
Passam tot seguit a fer un resum dels diferents punts que es van discutir. Va ser una reunió de més de quatre hores, si hi trobau res a faltar o cal algun aclariment no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

NOMBRE DE PLACES CONVOCADES
 • Vam demanar que les places de cada especialitat es reparteixin en diferents convocatòries, a fi de no haver-s'ho de jugar tot a una carta. Per exemple, enguany només treuen la meitat de les vacants de Llengua catalana, però totes les Dibuix, Matemàtiques, Música, etc. Els representants de l'Administració van contestar que no tenen mitjans per posar tribunals de totes les especialitats cada any però que hi haurà més d'una oportunitat per als aspirants els propers tres anys per la creació de noves vacants. També van al·legar manca de mitjans per reduir les ràtios d'aspirants per cada tribunal.

TRIBUNALS
 • Vam demanar que el president sigui designat també per sorteig (acordat en assemblea). Entenem que la normativa estatal no és taxativa al respecte.
 • Pel que fa a la paritat, vam exposar el problema de les especialitats amb prop d'un 70% del mateix sexe, que fa que la reserva de la meitat de places per al 30% corresponent a l'altre sexe provoqui sovint el nomenament de les mateixes persones.

SOBRE LES PROVES
En aquest punt van destacar les reclamacions següents:
 • Que les parts A i B de la primera prova es facin en dies diferents. En van prendre nota però la resposta en qüestions de calendari sempre va ser la mateixa: que no ho poden programar d'una altra manera si les classes han de començar a mitjan setembre.
 • Permetre la reclamació després de la qualificació de la primera prova. Entenem que permetre la reclamació només després de la segona prova crea indefensió als suspesos a la primera, que haurien d'esperar que acabi la fase d'oposicions. La resposta de l'Administració va ser que es pot reclamar igualment contra la nota de la primera prova i que si es guanya el tribunal donarà l'oportunitat de fer la segona prova fora de calendari.
 • Vam insistir que es donin instruccions clares als tribunals perquè s'aprovi a tothom que s'ho mereixi, de forma que sigui un veritable concurs-oposició. També vam demanar que les instruccions als tribunals es facin públiques.
A més a més:
 • Inici de les proves: Vam demanar si el procés pot començar més tard de dia 23 de juny (dimarts 26, per exemple), tenint en compte que les notes es donen dia 22 i hi ha molta feina a fer encara (memòries, etc.).
 • Primera prova: Vam sol·licitar que les parts A i B de la primera prova tinguin lloc en dos dies diferents. La petició va ser unànime i en van prendre nota.
 • Lectura del tema escrit: Vam demanar que es permeti la lectura voluntària del tema escrit. D'aquesta manera qui vulgui mantenir l'anonimat no llegiria, i qui vulgui assegurar-se que tots els membres del tribunal coneixen el seu exercici, faria la lectura pública. En van prendre nota, la resposta que van donar és que la lectura s'ha eliminat per guanyar temps.
 • Temaris. Vam reclamar que la Conselleria insti el ministeri a actualitzar els temaris d'acord amb les necessitats de l'alumnat i la realitat de les aules.
També vam demanar:
 • Enunciats correctes i clars i que indiquin la puntuació (demanat 17.10.2017).
 • Publicació dels ítems, puntuacions i criteris d’avaluació i qualificació dins la convocatòria, tant a les proves escrites com a les orals i pràctiques (demanat 17.10.2017 i acordat en assemblea).
 • Rúbrica a disposició dels aspirants que ja s’han examinat per saber els ítems assolits (acordat en assemblea).
 • Resposta escrita i argumentada a petició dels aspirants en relació a la qualificació obtinguda (acordat en assemblea), o bé obligació dels tribunals a explicar les puntuacions atorgades si l'opositor ho demana, amb l'examen davant (demanat 17.10.2017).
 • Ajornament de la prova si el títol de la pregunta és incorrecte o confús.
 • Temperatures legals als espais on es fan les proves (27 graus màxim) (demanat 17.10.2017)
 • Proves no eliminatòries, en contra de la imposició de la normativa estatal (acordat en assemblea).
Pel que fa a la part B de la primera prova (prova pràctica), vam demanar:
 • Previsió d'un temps suficient per acabar la prova pràctica (demanat 17.10.2017) i que s'adeqüi a la didàctica real a l'aula..
 • Que se sàpiga amb més detall en què consisteixen les proves pràctiques de secundària. Les descripcions són massa genèriques i es poden prestar a moltes interpretacions.
 • Revisió del sistema de codi secret de la prova pràctica, que no garanteix l'anonimat (ni evita, en conseqüència, que determinats tribunals només aprovin tants aspirants com places disponibles, a fi d'estalviar-se baremar els altres) (demanat 17.10.2017).
 • Si els aspirants han de fer la part pràctica en dies diferents per manca de mitjans, fer una prova diferent cada dia per evitar que es filtri. Segons l'Administració, aquest problema no s'hauria de produir.
Sobre la segona prova:
 • Vam demanar que es pugui utilitzar l'ordinador per a la preparació de l'exposició de la unitat didàctica i la programació. Els representants de la Conselleria van dir que ho descarten perquè l'aspirant podria contactar amb el preparador de les oposicions, i que el que ha de fer és arribar amb tot el material informàtic preparat. Vam replicar que això discrimina els aspirants que opten per triar un tema del temari oficial, que no poden dur preparat de ca seva, i que es pot evitar la connexió a internet amb inhibidors de freqüència.
 • Pel que fa a les unitats didàctiques, vam demanar que s'especifiqui que els continguts, criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge no tenen per què ser idèntics als que figuren al Decret del currículum, tal com se'ns va contestar per escrit el juliol passat.
 • No hi ha normes sobre els marges dels documents i la impressió a una cara és obligatòria perquè els tribunals hi puguin fer anotacions.
Vam reclamar que les places de reserva per a aspirants amb discapacitat que no es cobreixin s'acumulin a les del torn lliure (cal tenir present que el RD 1121/2005 obliga a reservar-les per a l'oferta de l'any següent).

Així mateix, vam exigir que els participants al procediment d'adquisició de noves especialitats actuïn realment en darrer lloc, tal com diuen les convocatòries. Enguany les bases tornen a dir que ha de ser així però afegeixen que l'exercici pràctic l'han de fer amb els altres aspirants. 

DESEMPATS
 • Vam demanar que als desempats es prioritzi la nota a la segona prova, de caràcter més pedagògic i didàctic, en lloc de l'ordre de realització de les proves. L'establert actualment ve obligat pel reglament estatal.

FASE DE CONCURS
 • Demanam que es recuperi el punt per any al barem de l'experiència, l'eliminació de l'experiència com a professor de Religió i la baremació de l'experiència docent a la universitat (acords assemblearis).
 • Els 2 punts de la formació permanent i els 5 de l'acadèmica és per normativa estatal.
 • Vam demanar amb quin criteri s’atorga la mateixa puntuació al diploma d’Estudis Avançats (inferior al doctorat) que al títol de doctor. Van dir que ho revisarien.

PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES
 • Vam demanar que a Orientació educativa a més dels IES i EOE es faci referència als CIFP, CEPA i Règim especial.
 • El concepte "resultats d'aprenentatge" van aclarir que es refereix als objectius de la programació (ho teníem demanat des del curs passat).

ORDENACIÓ CURRICULAR
 • Vam demanar per què dins Règim especial, Ensenyament d'idiomes, es fa referència al RD de 2006, derogat, i no al de desembre de 2017, i que en tot cas es doni a triar a l'aspirant. Van dir que ho miraran.
Fins aquí el nostre informe.

ESBORRANYS: