Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dilluns, 26 de febrer de 2018

Modificació del reglament d'oposicions


 

Publicat al BOE el RD 276/2018, amb què es modifica el RD 276/2007, de 23 febrer pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents als quals es refereix la LOE i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena d'aquesta esmentada llei.

Què hi ha de nou?

- Augmenten en 1 el número de bolles que es trauran corresponents als temes de la prova teòrica.
- A la fase de concurs l'experiència prèvia compta un màxim 7 punts (abans 5), encara que la puntuació global dels mèrits continua sense poder arribar a més de 10 punts
- La puntuació global del concurs-oposició es pondera un 60% per a la d'oposició (abans 2/3) i un per a la de concurs 40 % (abans 1/3)
- Per cada any d'experiència docent:
  • En especialitats del cos al qual opta l'aspirant en centres públics: 0,700 punts (abans 1)
  • En especialitats de diferents cossos al que opta l'aspirant, en centres públics: 0,350 punts (abans 0,500)
  • En especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres: 0,150 punts (abans 0,500 punts)
  • En especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres: 0,100 punts (abans 0'250)