Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimecres, 7 de febrer de 2018

La Conselleria deixa el PALIC a criteri dels centres i sotmès al pressupost disponible


El Programa d'Acollida Lingüística i Cultural (PALIC) adreçat a l'alumnat nou vingut es dugué a Mesa Sectorial (MSE) el passat 1/2/18 i després de la Mesa Tècnica (MTE) del 25/1/18.

El primer esborrany i el segon presentats per la Conselleria a ambdues meses són pràcticament idèntics i, per tant, des de UOB continuàrem exposant les nostres reivindicacions:
Si la conselleria vol prioritzar formes d'acollida diferents de l'aula d'acollida en sí, cal que aquestes formes quedin especificades i desenvolupades per tal de garantir quina atenció rebrà l'alumne nouvingut i quan i com es durà a terme.
Enfront de l'agrupament de suport lingüístic fora de l'aula ordinària o aula d'acollida, la Conselleria vol prioritzar les següents formes d'acollida:
  1. agrupaments flexibles
  2. atenció individualitzada
  3. tutoria lingüística entre iguals
  4. metodologies de treball cooperatiu en el grup classe
A l'esborrany, però, només es donen instruccions de mínims i màxims d'alumnes i d'hores d'atenció en el cas de l'aula d'acollida, deixant a criteri del centre i de la disponibilitat pressupostària la manera de dur a terme l'acollida amb les quatre formes que vol prioritzar.
Hem de recordar que actualment els recursos totalment insuficients que Planificació dóna a un centre per a l'atenció dels nouvinguts és d'1 hora de professor a la setmana per a cada 3 alumnes nouvinguts amb desconeixement de la llengua catalana.
En aquest sentit, la Direcció General d'FP i Formació del Professorat, que és també la responsable del Servei de Normalització lingüística, remet la negociació dels recursos a la Direcció General de Planificació i a les corresponents meses en què es parli dels criteris per establir les quotes dels centres. Així ho farem i demanarem a Morante les següents qüestions entre altres:
  • Si, tal com indica l'Ordre que regula el PALIC, el mínim d'atenció a l'aula d'acollida és de 6 hores setmanals, com es pot garantir aquesta atenció si el centre no arriba als 18 alumnes nouvinguts a la matrícula de juny que és la que marca les quotes?
  • Que en el moment de fer la quota i a l'hora de realitzar el còmput dels nouvinguts d'un centre també es tenguin en compte les vacants d'escolarització del centre, que són les que hi permeten la matrícula de nouvinguts.
  • Que en els criteris de quota, les hores d'atenció a l'alumnat d'incorporació tardana no formi part de la borsa global d'hores que el centre distribueix segons el criteri intern sinó que siguin específiques per a l'acollida. 
  • Que l'assignatura de català compti amb les mateixes hores de desdoblament que la matèria d'anglès.
En aquests punts, la DG d'FP acceptà la nostra proposta d'incloure en el redactat que el còmput d'hores de professorat per a l'atenció dels nouvinguts que determini la DG de Planificació es dedicarà a aquest alumnat independentment de la forma organitzativa decidida pel centre a l'hora de dur a terme el PALIC.
Sobre el fet que el document sobre model lingüístic escolar que els experts remeteren a la Conselleria especifica que és necessari fer una revisió i avaluació dels sistemes d'acollida duts a terme fins ara i dels recursos que s'hi han destinat, demanàrem a la Conselleria si ja s'havia realitzat aquesta avaluació i, si no és el cas, per què treure ara les instruccions i no un cop fet el diagnòstic.
Segons la DG d'FP, l'avaluació encara no s'ha dut a terme i es farà més endavant ja que en funció de com acabi definit-se el model lingüístic escolar i dels resultats d'aplicar aquestes orientacions bàsiques actuals, es veurà si cal revisar l'Ordre que regula el Palic o prioritzar tipus diferents d'acollida.

Finalment, tornàrem a reclamar:
  • Que Inspecció Educativa faci públic l'informe de diagnòstic del català a les aules, el qual s'havia compromès a enviar-nos al gener del 2017 i encara l'esperam.
  • Que Conselleria respongui les preguntes que entràrem a registre el 6/4/16 sobre quants centres no imparteixen les matèries de Socials i Naturals en català, tal com marca el Decret de Mínims, i quants d'aquests centres han presentat la sol·licitud corresponent per impartir aquestes assignatures en una llengua diferent del català.