Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 2 de febrer de 2018

La Conselleria tira endavant les comissions de serveis prorrogables per a projectesA la Mesa Sectorial d'Ensenyament (MSE) que tengué lloc dijous 1 de febrer el primer esborrany que es va tractar va ser el  de la resolució per la qual es dicten instruccions en relació al procediment d'acreditació per a optar a places docents caracteritzades amb perfil educatiu.

Prèviament insistírem per clarificar si el 20% de places que es poden cobrir per aquest procediment són de quota. Ja que si efectivament és així consideram que és tracta d'un nombre excessiu de comissions de servei a un centre que, a més amés, es pot afegir al 10% de la resta de comissions de serveis. Continuam denunciant que es poden crear suspicàcies sobre perfilar places amb noms i llinatges, preocupació que ens arriba insistentment de part de molts docents.

Recordam que aquest tipus de comissions de serveis no compta amb la nostra aprovació perquè:
  • Són comissions prorrogables indefinidament, cosa que bloqueja les places i impedeix la lliure concurrència.
  • La Conselleria no desmenteix que permetin perfilar fins a un 20% de la quota, cosa que suposaria unes 2.200 places.
  • Les comissions de serveis ordinàries ja inclouen places per a projectes,
A grans trets, el contingut del text decidit per la Conselleria és aquest:
Formes d'acreditació

- Per l'experiència
  • Els docents que optin per aquesta via sol·licitaran la certificació al la direcció del centre.
  • En cas que el docent complesqui els requisits la certificació s'emetrà pel GESTIB.
  • L'acreditació l'emetrà la DG de Planificació, Ordenació i Centres.
 - Per titulació universitària
  • Si hi ha correspondència entre la titulació  i el perfil educatiu al qual opta, la DG de Personal Docent acreditarà d'ofici el docent.
  • En cas de noves titulacions  i titulacions de postgrau universitari, caldrà adreçar una sol·licitud a la comissió d'acreditació.
- Per formació permanent
  • Si es corresponen les hores de la formació que té el docent de la línia estratègica de PQFP i el perfil educatiu al qual opta, la DG de Formació Professional i Formació del Professorat l'acreditarà d'ofici

Comissió d'acreditació

- La formaran quatre representants de la Conselleria d'Educació
- Haurà de resoldre sobre les noves titulacions que no figuren a l'Annex 3 de la Resolució

Des d'UOB Ensenyament, juntament amb d'altres sindicats, vàrem demanar la presència, com a observadors, de representants sindicals a la comissió d'acreditació, punt que va acceptar la Conselleria.
També demanàrem que s'incloguin el màxim de titulacions adients a l'Annex 3 per tal que el mínim de  hagin d'anar a la comissió d'acreditació.

En segon lloc, es tractà l'esborrany de la resolució amb la qual s'estableix el procediment de caracterització de places docents amb perfil educatiu als centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat. En resum, el text acordat és aquest:


Destinataris

- Els docents han de complir el requisit 3r de la Resolució del del Conseller d'Educació i Universitat del 22/12/17, que estableix el procediment d'elevar les propostes de dotació en règim de comissió de servei.
- Poden ser  un màxim d'un 20% de la quota del centre, amb un nombre no superior a dos perfils.


Propostes i aprovació
- Cal que les propostes de caracterització de places tinguin l'aprovació del claustre i siguin informades positivament pel consell escolar.


Terminis
A la mesa es demanà l'escurçament dels terminis de tramitació, punt que s'acceptà.
- El temps de presentació  de la proposta caracteritzada de places de la direcció al claustre i al consell escolar, passa de 20 a 15 dies naturals.
-El termini de presentació de la proposta ja aprovada pel centre a la Conselleria d'Educació i Universitat, passa de 40 a 30 dies.

Del torn obert de paraula, destacam:
- Demanam de quina manera es farà efectiu  el cobrament de l'estiu per part dels interins que hagin fet feina més de 165 dies durant un mateix curs. La DG de Personal Docent explicà que encara s'està estudiant i que podria ser a través d'un complement o d'una indemnització. En tot cas els doblers necessaris estan pressupostats.

- Des d'UOB Ensenyament manifestàrem l'interès per saber com es troba la baremació del interins S. La DG de Personal Docent afirmà que es fa feina perquè això sigui possible.

- La data prevista de publicació de la convocatòria d'oposicions (pròxima a la que s'havia anunciat) és el 6 de març.