Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimarts, 17 d’abril de 2018

Podem ser indefinits no fixos? Sentències i resolucions ens donen la raóCircular 85/2018

No fa gaire llegíem la notícia que vuit interins de secundària de La Rioja han estat reconeguts indefinits no fixos. Així mateix, dia 20 de novembre de 2017 el Jutjat Contenciós de Pontevedra es pronuncià a favor d’una professora gallega funcionària interina del cos d’arts plàstiques que havia denunciat l’Administració per haver estat contractada en frau de llei. Després d’haver encadenat nomenaments anuals durant 6 anys fou cessada amb caràcter definitiu. La justícia finalment condemnà la Conselleria d’Educació de la Xunta de Galícia i l’obligà a indemnitzar-la amb 20 dies per any treballat.

Abans de continuar hem de recordar que l’objectiu principal dels serveis jurídics d’UOB no és guanyar indemnitzacions i que tot seguit el treballador acabi al carrer, sinó que aquest conservi la seva feina com a indefinit no fix. La indemnització és un dret adquirit a executar en el pitjor dels casos, és a dir l’acomiadament. Per això insistim en la necessitat de demandar abans del cessament perquè la prioritat, en definitiva, és que tots els docents puguem continuar treballant. Dit això i tornant al cas de la professora gallega hem de destacar que la Magistrada acaba aplicant a personal docent la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), de 14 de setembre de 2016, assumpte 596/14, referent al cas Ana de Diego Porras, interina del ministeri de Defensa, fet que demostra que els funcionaris interins també poden demandar.

Però no només hi ha docents i funcionaris interins als qui s'ha reconegut la condició d’indefinits no fixos, també n'hi ha de sanitaris com és el cas de dos científics gallecs que eren personal estatutari i el jutjat contenciós-administratiu de Santiago de Compostel·la els va donar la raó el passat 26 de març i els concedí la categoria de personal indefinit no fix. És important afegir que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el passat 15 de gener, també va reconèixer a una treballadora de l’IBSALUT, que era personal estatutari eventual, la condició d’indefinida no fixa.

També tenim constància de sentències i resolucions en via administrativa dels tribunals de justícia de Catalunya, Castella i Lleó, Castella - la Manxa, Andalusia, País Basc, etc., que han acabat donant la raó als denunciants que havien encadenat nomenaments o contractes de manera fraudulenta durant més de tres anys. Tampoc no ens ha d'estranyar que diverses sentències del TJUE hagin tret els colors a l’estat espanyol per no haver-se adaptat a la normativa europea vigent.

Un fet significatiu a tenir en compte és que el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos (BOE de 26.3.2018), dins el capítol d'Oferta d'ocupació pública per a l'any 2018, cita la figura de l'indefinit no fix i especifica que les places de personal declarat com a tal per sentència judicial no computaran per a la taxa de reposició:
  • 7. El proyecto de Ley de Presupuestos contendrá la previsión de que no computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna y las correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial.

Tant el personal funcionari com l’estatutari poden reclamar la condició d’indefinit no fix a través d’un Contenciós. En cas de guanyar el judici no es passa a ser personal laboral, simplement s’assoleix una relació administrativa que proporciona més estabilitat. No hem d’oblidar que durant molts d’anys l’Administració ha  abusat dels nomenaments o contractes temporals prescindint de les convocatòries anuals d’oposicions, fet que ha omplert les administracions de personal “temporal” sense oferir-los la possibilitat de consolidar el  lloc de feina i vulnerant articles de l’EBEP, la Directiva 1999/70/UE i altres normatives vigents. És per això que des del passat mes de gener, i per donar compliment a l’acord sorgit per unanimitat a l’assemblea d’UOB de dia 12 de maig de 2017 oferim assistència jurídica als interins contractats en frau de llei que vulguin presentar demanda (vegeu comunicat de premsa).