dilluns, 5 d’agost de 2019

UOB celebra que la Conselleria comenci a rectificar el cessament d'interins


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, celebra que la Conselleria d'Educació hagi començat a rectificar la decisió de cessar tots els interins substituts a 30 de juny. Segons hem pogut saber, hi ha casos de substitucions de tot el curs escolar que a dia d'avui no han estat cessats i han cobrat i cotitzat el mes de juliol. Estam pendents de conèixer si l'agost rebran el mateix tractament.

Reclamam a la Conselleria que exposi públicament quina és la seva línia d'actuació per evitar discriminacions i confusions, atès que no aplica la mesura a totes les substitucions encara que hagin fet més de 5'5 mesos de feina, a diferència d'abans de les retallades.

Des del mes de gener UOB Ensenyament ha facilitat més d'un centenar de models de reclamació als interins afectats, i a finals de juny vam registrar escrits a Educació en nom del sindicat contra aquests cessaments improcedents.

Recordam també que UOB Ensenyament votà en contra del fals cobrament de l'estiu en forma de la indemnització actual a la Mesa Sectorial d'Ensenyament de 10 de juliol de 2018. Si aleshores el sindicat que ara fa públic que "tramita recursos" ens hagués fet costat, la Conselleria s'hauria trobat amb l'oposició de més de la meitat del vot ponderat de la part social.

La reclamació que vam presentar a la Conselleria d'Educació exigeix que cessi a 31 d'agost els interins que fan substitucions de tot el curs. El cessament a 30 de juny repercuteix al salari, cotització i mèrits per experiència laboral, vulnera el principi d'igual feina, igual remuneració, establert a la Directiva 1999/10/CE de la Unió Europea, suposa una reculada dels drets laborals i ens retorna a les retallades de 2012.

Cal recordar que la contractació dels interins els mesos de juliol i agost era una de les reivindicacions de la vaga indefinida de l'Assemblea de Docents, que va contribuir a la derrota del PP de José Ramón Bauzá i el canvi de Govern.

UOB també reclama que es modifiqui la llei 6/2018 de forma que si el titular de la plaça es reincorpora passat el 30 de juny, se cessi el substitut a la data de la reincorporació i no abans. Ens reservam el dret a recórrer als tribunals si les nostres reclamacions no són ateses.

dimecres, 31 de juliol de 2019

UOB condemna l'atac ultraespanyolista a l'escola de Lloseta

 

COMUNICAT DE PREMSA

UOB Ensenyament condemna l'atac ultraespanyolista, nazi i feixista que ha tengut lloc al Col·legi Es Puig de Lloseta, una conseqüència més de l'odi contra la llengua catalana que han sembrat el rei d'Espanya i els partits del trifatxito', PP, Ciudadanos i Vox, amb el discurs del 'a por ellos' .

Exigim que les forces de seguretat investiguin els fets i que els culpables de les destrosses no quedin impunes, com estam cansats de veure en els casos d'agressions i vandalisme perpetrats per l'ultraespanyolisme, que sempre ha tingut en el punt de mira els mestres i la comunitat educativa.

Palma, 31 de juliol de 2019
divendres, 26 de juliol de 2019

NOVETATS EN ELS TRÀMITS DE SELECCIÓ DE PLACES DELS OPOSITORS I INTERINS

La Conselleria no claudica en l’obligatorietat d’haver de marcar totes les places!


Enguany hi ha novetats importants a tenir en compte:

1. L’accés de manera anònima es farà mitjançant codi que s’enviarà al correu electrònic personal i que caducarà a les 23:59h del mateix dia en que s’hagi sol·licitat. És molt important, sobretot pels opositors amb plaça, que si heu canviat de correu electrònic informeu el més aviat possible a la Direcció general de personal docent (basta enviar un e-mail a Secundària o Primària) adjuntant la nova adreça electrònica i fotòcopia del vostre DNI personal.
2. Els interins tendreu l’opció d’introduir o llevar perfils significatius abans de començar a ordenar les places. Si marcau un perfil significatiu aleshores estau obligats a seleccionar totes les places disponibles amb aquell perfil. Si no ho feis se us marcaran d’ofici.
3. Per als interins hi ha dos aspectes a tenir en compte quant a perfils significatius:
-Perfils que teniu per títol: sempre els veureu (tant si teniu places disponibles o no amb aquest perfil).
-Perfils no associats a títol: només els veureu si teniu places disponibles per poder marcar.
4. Quan ordeneu les places, les que surtin de color negre no les podreu seleccionar. Es deu a que prèviament no heu marcat el seu perfil significatiu.
5. Clicant sobre el nom de cada centre podreu veure la seva fitxa on hi apareixen els perfils no significatius. Recordau que les places amb única i exclusivament perfils no significatius s’han de seleccionar.
6. Tant els opositors com els interins que deixeu places sense marcar, aquestes se us afegiran d’ofici seguint el següent criteri: s’ordenaran de menor a major numeració del codi que tenguin assignat.
7. Hi haurà la possibilitat de recuperar el tràmit si no el finalitzau al moment.
8. El resultat de les adjudicacions enguany no es penjarà en pdf, hi haurà una sèrie de filtres disponibles en línia per a poder fer les pertinents consultes (nom de la persona, nom del centre...).

Per acabar volem insistir que des d’UOB ens seguim oposant fermament a l’obligatorietat d’haver de seleccionar totes les places, un retrocés en drets del treballador que de cap manera consideram que estigui justificat i que ben segur perjudicarà a més d’un!

dijous, 25 de juliol de 2019

A la fi es penjaran les actes de les meses sectorials


Aquest dijous, 25 de juliol s'ha duit a terme la Mesa Sectorial extraordinària amb dos punts a l'ordre del dia.

Publicació de les actes de la Mesa Sectorial
- A la fi s'acorda la publicació de les actes de les meses sectorials un cop aprovades, fruit de la llarga i persistent reivindicació d'UOB. És previst que estiguin a disposició pública a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.

- Aquesta mesura de transparència ha estat promoguda per UOB Ensenyament en considerar que tot tipus d'informació, posicionament o acord  manifestat en una reunió de la MSE ha de poder arribar de forma oficial i sense filtre a tots els docents que s'hi veuen representats.

 

Pròrroga de la resolució de tutorització per al curs 2019-20

- Es prorroga la resolució de tutorització d'interins per al curs 2019-20 per als qui han fet feina 30 dies seguits en un mateix centre públic de les illes Balears. Per al curs 20-21 s'ha de redactar una resolució  tenint el compte la tasca que faci el grup de treball i passant després per Mesa Tècnica i Mesa Sectorial.

- UOB Ensenyament ha defensat:
 • La declaració d'aptes en el procés de tutorització per a aquells que hagin complert fins al darrer dia lectiu del curs escolar almenys trenta dies, consecutius o no, de treball efectiu en un o diferents centres públics, seguint l'acord d'assemblea de març de 2019.
 • Donar prioritat a aquelles activitats d'inserció que representin un vertader pla d'acollida i un acompanyament al docent novell.

- També hem recordat la demanda a la DG de Personal Docent (Reunió del Grup de Treball de Tutorització de 15/4/19) de realitzar un estudi comparatiu entre els diferents sistemes de tutorització d'arreu de l'estat espanyol per tal de poder-lo analitzar i debatre. Es preveu que la propera reunió del grup es faci a finals de setembre o principis d'octubre.

Podeu consultar AQUÍ l'esborrany de la resolució.

dijous, 18 de juliol de 2019

UOB reclama que la quota docent s'adjudiqui per grups d'alumnes també a FP


Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, ha reclamat a Educació que computi els estudis de formació professional per unitats/grups a l'hora d'adjudicar la quota docent, tal com a la resta d’ensenyaments, i que es revisi tota la normativa vigent en aquest sentit.

En la normativa actual, en referència als estudis de formació professional, i, sobretot, pel que fa a adjudicació de quotes docents, no existeix un criteri uniforme a l’hora de computar el nombre de grups de cicles formatius, ja que sovint s’utilitza el nombre de famílies professionals existents en un determinat centre i, en d’altres, el nombre de cicles formatius.

Això produeix greuges comparatius a l’hora d’adjudicar recursos a determinats centres que, amb el mateix nombre d’unitats, hi tenen o no dret depenent de si aquestes unitats pertanyen a una o a més famílies professionals, o a un o més cicles formatius. Això es fa especialment palès en la normativa sobre tipologia de centres i en l’assignació de determinats càrrecs i coordinacions en els criteris d’assignació de quotes. En tota la resta d’ensenyaments (infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat) la base de tots els càlculs que utilitza aquesta Conselleria sempre és unitats/grups.

Hem traslladat la reclamació a les Direccions generals de Planificació i de Formació Professional.

dimarts, 16 de juliol de 2019

OPOSICIONS 2019 Aspirants seleccionats: preguntes freqüents


- Quan es trien les places?
 • Segons la convocatòria d'adjudicació de destinacions provisionals, per als funcionaris docents en pràctiques "el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 26 de juliol a les 12.00 hores fins al 29 de juliol a les 12.00 hores." 
 • El 2017 i 2018 es van triar dies abans de la publicació al BOIB de la llista d'aspirants seleccionats. L'any passat la llista va sortir al BOIB de 2 d'agost (Resolució de 27 de juliol) i les places s'havien de demanar del 27 al 30. El 2017 la llista va sortir el 29 de juliol i triaven places del dia 23 de juliol a les 00:00 fins al 24 de juliol a les 12:00.

- Com es fa per triar-les?

- Hi ha un model per a la instància amb la qual es presenta la documentació?
No, segons ens va informar Provisió educativa és un model d'instància estàndard on dius que presentes la documentació. Podeu descarregar AQUÍ un model d'instància per al procediment d'ingrés (torn lliure).
 • ATENCIÓ: Els aspirants que no han prestat serveis com a funcionari interí docent en les Illes Balears o bé aquells que vulguin modificar les dades que consten en la Direcció General de Personal Docent, han d’emplenar els annexos que corresponguin segons el cas (dades personals, dades bancàries i IRPF), que es publicaran a la pàgina de Personal Docent.

- On es demana el certificat mèdic i quina data ha de dur?
Es pot demanar a qualsevol centre mèdic on n'expedeixen, per exemple per al permís de conduir. El certificat ha de fer constar exactament els termes indicats a l'apartat 9.2.1.d:
 • "Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als quals ha estat seleccionat." 
Segons ens va comunicar la Conselleria:
 • "Pot fer aquest certificat qualsevol metge sempre i quan consti el text que diu el Boib. La data ha de ser posterior o pròxima a la data del Boib".
El fet, emperò, és que hi ha metges de capçalera que es neguen a fer el certificat. Si ho voleu provar, els impresos de certificat es poden aconseguir als estancs i el col·legi de metges.

- Quan s'han de presentar els documents?
En un termini de 10 dies després de la publicació al BOIB de la resolució amb la llista d'aspirants que han superat el procés selectiu:
 • Novena. Presentació de documents dels aspirants que han superat els processos selectius
 • 9.1. Termini
 • En el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació al BOIB de la Resolució de la directora general de Personal Docent que aprova la llista d’aspirants que han superat el procés selectiu a què fa referència la base 8.4.5 d’aquesta convocatòria, aquests hauran de presentar a la Direcció General de Personal Docent, o per qualsevol dels mitjans que assenyala l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, els documents que determina la base següent. 

- Es poden presentar a una oficina de correus?
 


-La documentació la pot presentar qualsevol persona, per exemple un familiar?
 • Sí, segons ens va contestar l'any passat la Conselleria.

- S'ha de presentar algun document acreditatiu de l'exempció del títol de formació pedagògica i didàctica per al cos de mestres (apartat 9.2.1.c)?
 • Segons ens va respondre Provisió, per al cos de mestres no s'ha de presentar res per a aquest apartat.

- Com es presenta el certificat de delictes sexuals?
 • Si dins el procés d'autobarem no s'ha autoritzat la Conselleria a obtenir-lo s'ha de demanar als jutjats i presentar-lo.

- On es troba el PDF editable de l'annex 9 (declaració jurada de no haver estat separats del servei de l'administració pública)?

- Convocatòria oposicions (25 de febrer de 2019) AQUÍ.

ENS PODEU FER ARRIBAR ELS VOSTRES DUBTES A: ensenyament@uob.cat

o al telèfon 971 179552, de dilluns a divendres de 10 a 13 h (juliol).

dilluns, 15 de juliol de 2019

UOB demana a Planificació amb quina base legal se'ns fa fitxar


Unió Obrera Balear ha demanat formalment a la Direcció General de Planificació amb quina base legal se'ns fa fitxar als centres.

El «Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo», a l’article «10. Registro de jornada», modifica el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors afiegint-hi un nou apartat 9 on s’hi indica que «La empresa garantizará el registro diario de jornada (...)». Els treballadors funcionaris docents, emperò, no es regeixen per l'Estatut dels Treballadors sinó per l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Per altra banda, la Resolució de 28 de desembre de 2012 de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques sobre jornada i horaris, que estableix que els treballadors públics han de registrar entrades i sortides, especifica a l'article 1.2 que les normes de la Resolució no s'aplicaran, entre altres, «al personal que preste servicios en centros docentes o de apoyo a la docencia

A l'escrit hem recordat que els docents realitzam tasques fora del centre que superen de llarg les 7,5 hores setmanals que tenim assignades a aquest efecte, que no se’ns reconeixen ni remuneren ni quedaran registrades amb les noves instruccions, i hem tornat a reclamar que es rectifiquin les instruccions de forma que no se'ns obligui a fitxar a l’entrada i sortida del centre, atès que és una mesura injusta i innecessària.

dissabte, 13 de juliol de 2019

Estiu dels interins: consenten que ens atupin i després ens venen la mercromina


COMUNICAT
Davant la notícia publicada avui a la premsa, segons la qual un sindicat "tramita recursos contra el cessament d'interins a 30 de juny", recordam que UOB Ensenyament ofereix als docents un model de reclamació des del gener passat, que a finals de juny i principis de juliol vam presentar escrits de reclamació contra aquests cessaments improcedents, i que el passat 5 de juliol vam publicar la nota informativa "INTERINS Cobrament de l'estiu: preguntes freqüents".

Recordam també que UOB Ensenyament votà en contra del fals cobrament de l'estiu en forma de la indemnització actual a la Mesa Sectorial d'Ensenyament de 10 de juliol de 2018. Si aleshores el sindicat que ara fa públic que "tramita recursos" ens hagués fet costat, la Conselleria s'hauria trobat amb l'oposició de més de la meitat del vot ponderat de la part social.

La reclamació que vam presentar a la Conselleria d'Educació exigeix que cessi a 31 d'agost els interins que fan substitucions de tot el curs. Actualment la Conselleria cessa els interins substituts com a màxim a 30 de juny, a diferència dels interins que cobreixen vacants sense titular, cosa que repercuteix al salari, cotització i mèrits per experiència laboral i vulnera el principi d'igual feina, igual remuneració, establert a la Directiva 1999/10/CE de la Unió Europea.

Si bé el curs passat la Conselleria va estendre a 31 d'agost els contractes dels interins que havien fet cinc mesos i mig de feina, o fins a la reincorporació del titular, en aplicació de la llei de pressuposts per a 2018, enguany cessa els substituts a 30 de juny basant-se en la llei "òmnibus" 6/2018. Aquesta mateixa llei, emperò, diu que les substitucions de tot el curs han de tenir el mateix tractament que les vacants, i així s'estableix també a la normativa d'adjudicació de places pel que fa als cessaments.

L'actuació de la Conselleria suposa una reculada dels drets laborals i ens retorna a les retallades de 2012. Cal recordar que la contractació dels interins els mesos de juliol i agost era una de les reivindicacions de la vaga indefinida de l'Assemblea de Docents, que va contribuir a la derrota del PP de José Ramón Bauzá i el canvi de Govern.

UOB també reclama que es modifiqui la llei 6/2018 de forma que si el titular de la plaça es reincorpora passat el 30 de juny, se cessi el substitut a la data de la reincorporació i no abans. Ens reservam el dret a recórrer als tribunals si les nostres reclamacions no són ateses.

Palma, 13 de juliol de 2019

dimarts, 9 de juliol de 2019

"Quatre mites sobre els docents"


Pel seu interès, vos recomanam aquest article publicat a novakdjokovicfoundation.org, la web de la fundació creada pel tennista Novak Djokovic per impulsar l'ensenyament al seu país (Sèrbia).

Quatre mites sobre els docents
Per , 4 de març de 2015

Hi ha molts mites sobre els professors. En aquest text intentarem desmuntar-ne alguns.

L'ensenyament és una feina difícil. A jutjar per la manera en què parlen algunes persones, és una meravella que els nens aprenguin alguna cosa. Si escolteu el que diuen algunes persones, inclosos els polítics i els mitjans de comunicació, sembla que els professors reben consells tot el temps, juntament amb llistes de coses que haurien de fer (però que aparentment no fan) per garantir el progrés dels alumnes. Ah, i per descomptat, acaben la feina a les 3.30 i tenen massa vacances! Per això deuen haver triat aquesta professió!

La realitat és molt més complexa i en aquest article tractaré de desacreditar alguns d'aquests mites sobre els professors. Tot i que no tots els docents són solidaris, compromesos i apassionats, la majoria fa aquesta feina per millorar les coses. Si estiguessin motivats pels doblers, haurien triat un dels molts altres llocs de treball amb menys hores i una remuneració molt més gran.

Els mestres estan motivats per veure el progrés dels nens, per com se'ls encén la bombeta després de comprendre un concepte complicat, i de sentir les coses imprevisibles i, de vegades (!) meravelloses que diuen. Pot ser una feina de màxims, d' alts i baixos, però mai no és avorrida i sempre és dinàmica. Sens dubte no és un servei de mainadera i, tot i que potser alguns pensin que els mestres només juguen o pinten tot el dia, cal saber com utilitzar diverses activitats i tècniques per garantir el desenvolupament acadèmic i social dels nens.


Recordeu que els professors també són éssers humans, i com tots els altres, cometen errors a causa de problemes personals que els poden distreure. Els bons mestres sempre reflexionen sobre la seva feina, i cerquen de manera constant com millorar la pràctica per utilitzar millor els recursos disponibles i proposar noves idees per a aquell nen especialment motivat.


Mite nº 1: acaben la jornada a les 3.30 i després tots aquests dies de festa: no deu ser tan dur.

L'ensenyament és una professió dura, i la major part del treball dur es fa fora de les hores en què el vostre fill és a classe. Segons una enquesta del govern encarregada l'any passat, un professor treballa de mitjana més de 50 hores setmanals. Això sembla ser una estimació conservadora, ja que molts professors que conec sovint treballen fins a 60 hores a la setmana. Hi ha molta feina en la planificació, recursos, marcatge i avaluació dels nens; no només per proporcionar-los una experiència d'aprenentatge divertida i atractiva, sinó també per assegurar-se que les experiències d'aprenentatge siguin adequades i adaptades tant per donar-los suport com per a desafiar-les. Com que són criatures imprevisibles, els nens poden desbaratar els millors plans i cal flexibilitat a l'hora de planificar i avaluar la tasca docent per respondre a les necessitats canviants dels estudiants. Mite 2: jornades de formació? Només una excusa per a un dia lliure!  
(NOTA: com podeu veure, a la Gran Bretanya la formació es fa en horari laboral).

Els professors ja han tingut la seva formació, no? Què poden necessitar amb un altre dia de formació? De fet, en fer enquestes, els professors emfatitzen constantment la importància del desenvolupament i la progressió professional durant tota la vida. Els inspira, els actualitza i els dóna l'oportunitat de desenvolupar noves tècniques pedagògiques. Atès que els professors solen dedicar gran part del temps als nens com a única dedicació, les oportunitats de desenvolupament professional permeten la col·laboració amb els companys i l’intercanvi de coneixement. L’Institut d’Educació de Londres reivindica que invertir en els professors és crucial “si es tracta de millorar els resultats educatius dels joves”. Sí, és així, els vostres fills es beneficien del desenvolupament professional continuat del seu professor.Mite 3: els que poden, ho fan; els que no poden, ensenyen

El meu cor es trenca cada vegada que sento això. L’ensenyament és un art real, que té com a objectiu que els estudiants, que no sempre cooperen, adquireixin les habilitats i coneixements necessaris per assolir el seu potencial. No n'hi ha prou amb ser un expert en un tema per poder-lo ensenyar bé. Sí, els docents han de tenir una bona comprensió de la matèria, però és molt més important que siguin apassionats, inspiradors i que vagin més enllà de demostrar els seus coneixements d'experts als alumnes. Han de transmetre les habilitats i els coneixements necessaris perquè els nens aprenguin per si mateixos. No han d'exhibir tot el que saben, sinó que se centren en el progrés dels seus estudiants. Desenvolupen la propera generació de líders, innovadors i professors. Pel que jo sé, el que en sap, ensenya.Mite nº 4: els professors són responsables de tota l'educació del nen.

He sentit pares que es lamenten de l’educació del fill moltes vegades; per manca de coneixements generals, perquè no se saben fermar les sabates, perquè no saben què diuen les notícies, etc. Cada adult que passa el temps amb un nen està involucrat en la seva educació i, tot i que els professors passen una gran part del dia amb els nens, només comparteixen amb ells la jornada escolar, que ja està més que sobrecarregada. Els pares poden donar un suport valuós al que fan a l'aula, proporcionant-los oportunitats d'aprenentatge a casa. Això podria ser tan senzill com mesurar els ingredients d'un pastís, per reforçar les seves habilitats de numeració, o ajudar-los a confiar en fermar-se els cordons de manera independent i ràpida, per tal de maximitzar el temps d'aprenentatge a l'escola. Igual que el proverbi africà, realment es necessita un poble per criar un fill. Els adults d'una comunitat han de treballar junts i tots ells són responsables del seu futur.


Podeu desmuntar altres mites sobre l’ensenyament? Ens encantaria escoltar-ne alguns.

***

divendres, 5 de juliol de 2019

INTERINS Cobrament de l'estiu: preguntes freqüents


Davant els dubtes i preguntes que ens arriben sobre aquesta qüestió, arran del canvi d'actuació de la Conselleria respecte a l'any passat, aquí teniu un recull de preguntes i respostes:

1) Enguany, a quins interins cessa la Conselleria a 31 d'agost?

- Els que cobreixen vacants (places sense titular) de tot el curs o sobrevingudes abans del 15 de gener (article 2.5.3.a de la llei 6/2018).

2) I què passa amb les substitucions del tot el curs?

- Enguany la Conselleria cessa tots els contractes de substitucions com a màxim a 30 de juny, tot i que article 2.5.3.a de la llei 6/2018 diu (les negretes són nostres):

"tindran el mateix tractament que l’ocupació de llocs de feina vacants els casos següents:

1r. Les substitucions previstes per a tot el curs escolar, sempre que el titular de la plaça o aquell que l’ocupi provisionalment no s’hagi incorporat en arribar el 31 d’agost.

(...)"
 • UOB ha presentat reclamació contra aquesta discriminació.
 • ATENCIÓ: Si voleu presentar reclamació per al vostre cas particular, escriviu-nos a ensenyament@uob.cat i vos facilitarem un model.

3) A quina data cessa enguany la Conselleria les substitucions de 5'5 mesos o més, si el titular es reincorpora passat el 30 de juny?

- Com a màxim el 30 de juny (l'apartat b de l'article 2.5.3, en contradicció amb l'apartat a, diu que l'interí cessa: "b) Si es tracta de substituir personal funcionari docent amb reserva del seu lloc de feina o en situació de llicència, quan aquest s’hi reincorpora i, en tot cas, com a màxim, fins al 30 de juny de cada any, amb la meritació corresponent de les pagues extraordinàries i de les vacances.")
 • UOB també ha presentat reclamació contra aquesta discriminació.
 • ATENCIÓ: Si voleu presentar reclamació per al vostre cas particular, escriviu-nos a ensenyament@uob.cat i vos facilitarem un model.

4) En què consisteix la indemnització que la Conselleria concedeix en aquests casos?

- Si s'han fet substitucions de 5,5 mesos, es té dret a "una indemnització a un tant alçat equivalent a les retribucions corresponents a una mensualitat en el moment en què cessin (...)" (article 2.5.4 de la la llei 6/2018, de 22 de juny). No s'ha de demanar, es concedeix d'ofici.

- No puntua per a la cotització, experiència al barem, atur, etc., com ja vam denunciar des d'UOB.

5) Com ha respost la Conselleria a les reclamacions d'extensió de contracte de substitucions corresponents a l'estiu passat?

- Pel que sabem, ha estès el contracte de l'interí substitut a la data de reincorporació del titular, encara que es produís dins el mes de juliol.

6) Quina normativa s'aplicava per a l'estiu de 2018?

- La disposició final vuitena de la Llei de pressuposts per a 2018, que deia que amb cinc mesos i mig, i contracte en vigor a 1 de juny, s'havia d'estendre el contracte a 31 d'agost o a la data de reincorporació del titular:
 • "(...) a partir del curs 2017-2018, als funcionaris interins amb un nomenament en vigor a dia 1 de juny que acumulin, de forma interrompuda o ininterrompuda, cinc mesos i mig de serveis prestats com a funcionari interí en el curs escolar, se’ls ha d’estendre el nomenament fins al dia 31 d’agost de cada any, llevat que hagin de cessar abans pel fet que es reincorpori la persona titular del lloc ocupat o la persona que l’ocupi amb caràcter provisional."
Per tant, el tractament ha empitjorat respecte a l'any passat.

7) Què van suposar les retallades de Bauzà?

- L'article 18 del decret llei 5/2012 , "Extensió dels nomenaments de personal funcionari interí docent", deia que tots els interins cessaven a 30 de juny:
 • "A partir del curs 2012-2013 els nomenaments de personal funcionari interí docent s’han d’estendre des de la data en què s’iniciï el servei fins a la data en què es reincorpori el titular del lloc ocupat o aquell que l’ocupi provisionalment i, en tot cas, com a màxim, fins al 30 de juny de cada any, amb la meritació corresponent de les pagues extraordinàries i de les vacances."
Per tant, els interins substituts tornen a ser tractats com en temps d'en Bauzà.

8) Quina normativa s'aplicava abans de les retallades de Bauzà?

- Per un acord estatal de 10 de març de 1994 (BOMEC de 28 de març de 1994), s'abonaven les vacances de juliol i agost a les substitucions de més de 5 mesos i mig i les vacants. S'abonaven les vacances corresponents a 22 dies hàbils si el nomenament era per al curs complet, o dels dies que corresponien proporcionalment.

Per acabar, recordam que la TAULA REIVINDICATIVA de la vaga indefinida convocada per l'Assemblea de Docents reclamava al punt 8 la "Contractació dels interins durant els mesos de juliol i agost".
LLUITA PELS TEUS DRETS!
AFILIAT A UOB ENSENYAMENT

dimarts, 2 de juliol de 2019

UOB rebutja l'obligació de fitxar als centres educatiusDilluns passat es va dur a terme la Mesa Sectorial extraordinària on es van discutir els esborranys de les Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres educatius per al curs 2019-20, que compartírem AQUÍ. Les instruccions dels CEPA encara no estan fetes.

UOB, després de consultar els afiliats amb un resultat contundent, ha rebutjat la instrucció referent a l'obligatorietat de fitxar a l'entrada i la sortida dels centres, per injusta (continuaran sense ser reconegudes les hores extra que feim a casa preparant i corregint exàmens, preparant material de classe, fent formació fora de l'horari laboral i de pagament, forçats per la manca d'oferta de l'administració, etc., etc.) i innecessària (si no som al centre o arribam tard es nota tot d'una hagis fitxat o no, perquè els alumnes queden sense professor). De fet, si els docents complíssim estrictament el nostre horari oficial, i deixàssim de fer totes les hores extra no reconegudes que feim a casa, col·lapsaríem el sistema educatiu.

La resta de sindicats no es va pronunciar en contra d'implantar la mesura, que per cert no s'aplica als catedràtics de la UIB com el sr. Martí March.

També ens hem oposat a les instruccions perquè fan referència als criteris de quota prorrogats, que consoliden ràtios il·legals i ja vam rebutjar, i als horaris, que no van passar per mesa i no garanteixen les reduccions als majors de 55, ni els 18 períodes a secundària, ni redueixen la càrrega lectiva a infantil i primària, etc.

A més de la nostra oposició a fitxar als centres, des d'UOB vam fer les següents intervencions:

 • Vam tornar reclamar l'eliminació de la instrucció segons la qual en cas d'exercir els càrrecs de tutor i de cap de departament només es cobri un dels complements específics, com ja havíem fet oficialment.
 • Vam demanar explicacions sobre els "processos interns d'avaluació" que Inspecció aplicarà i sobre els quals "assessorarà els professors". Consideram que cada centre ja s'avalua prou amb les reunions de departament, d'equips docents, de claustre i amb les memòries de fi de curs perquè se'ns sobrecarregui amb més paperassa.
 • També ens hem queixat perquè vam rebre els primers esborranys dijous i els darrers el divendres a les 12,23 hores, sense l'antelació necessària per analitzar-los i prendre decisions sense presses, una manera de procedir habitual d'Educació que incompleix la llei i que ja vam denunciar en el seu moment.
 • Insistírem en la demanda d'enviar instruccions específiques als centres educatius recordant la importància de fer una ràpida comunicació dels cessament dels interins substituts per tal que puguin estar disponibles per al primer tràmit següent.
 • Reclamàrem que als centres de secundària que tenen horari de matí i horabaixa, els horaris dels professors de cap manera incloguin els dos torns si no és que el docent ho vol.
 • Exigírem que figuri explícitament a les instruccions que totes les coordinacions obligatòries dels centres de secundària hauran de tenir assignada un mínim d'una hora setmanal. En el cas de la de normalització lingüística, de dues hores setmanals o més.
 • Recordàrem la nostra oposició que les proves extraordinàries de 2n de batxillerat s'avancin al mes de juny.


UOB denuncia que fitxar als centres educatius no reconeix les hores extra dels docents


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, s'oposa a l'obligatorietat de fitxar als centres educatius per injust i innecessari. Injust, perquè no es reconeixeran les hores extra que feim a casa preparant i corregint exàmens, preparant material de classe o fent formació permanent fora de l'horari laboral, per altra banda de pagament i en mans de determinats sindicats per la manca d'oferta de l'administració. I innecessari, perquè si els docents no som al centre o arribam tard se sap tot d'una, s'hagi fitxat o no, perquè la classe queda sense professor.

El decret estatal que obliga a fitxar a la feina, que s'ha anunciat amb la finalitat de fer aflorar hores extra, en el nostre cas no té cap sentit. Si els docents únicament complíssim l'horari oficial, sense les hores extra que ara feim sense cobrar, col·lapsaríem el sistema educatiu. Consideram humiliant aquesta mesura imposada per Educació, que al mateix temps ens obliga a fer classes en barracons, amb ràtios il·legals, sense haver recuperat els horaris lectius anteriors a les retallades, ni cobrar els mesos d'estiu dels interins, entre altres greuges.

UOB es va manifestar en contra a la mesa sectorial d'ahir dilluns, després d'una consulta als afiliats amb un resultat contundent. La resta de sindicats no es va oposar a l'obligació de fitxar, una mesura que la Conselleria d'Educació i Universitat no imposa als catedràtics de la UIB com el senyor Martí March. 

Des d'UOB reclamam l'Estatut del Docent, una reivindicació històrica que cap govern de l'Estat ha volgut afrontar i que hauria de regular les condicions de feina dels docents de forma justa, i farem costat a tots els docents que facin una desobediència activa a la imposició de fitxar

Palma, 2 de juliol de 2019

divendres, 28 de juny de 2019

Instruccions d'inici de curs: tots els esborranys


La Conselleria ens ha fet arribar a les 12,23 hores els esborranys pendents de les instruccions d'inici de curs, que es tractaran a la mesa sectorial extraordinària de dilluns 1 de juliol. Ja hi tornam a ser amb enviar documentació sense temps material per analitzar-la, ni tan sols respectant les 48 hores hàbils d'antelació!

Aquí teniu totes les instruccions, les d'ensenyament privat concertat i no concertat les vam rebre per error perquè no es tracten a la mesa sectorial de la pública.

dijous, 27 de juny de 2019

Instruccions inici de curs: esborranys mesa sectorial


La Conselleria ens ha fet arribar els esborranys de les instruccions d'inici de curs que es tractaran a la mesa sectorial extraordinària de dilluns 1 de juliol. Segons ens diuen, les instruccions de règim especial les enviaran el més aviat possible i han marcat en color blau les novetats d'enguany.

UOB reclama que no se suprimeixin les proves d'accés de setembre a les Escoles d'Art


Escola d'Art d'Eivissa (Foto: El Periódico)

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, reclama que no se suprimeixin les proves d’accés de setembre als cicles formatius superiors a les Escoles d’Art, especialment a Eivissa, ja que això suposa perdre matrícula d’alumnes que fan feina de temporada.

Amb la mateixa línia de la supressió dels exàmens de setembre a les universitats, de les PBAU, etc., la Conselleria va redactar una ordre a mitjans de maig, segons la qual ja no hi hauria proves d’accés de setembre als cicles superiors de les escoles d’Art de les Illes des d’aquest curs 2018-2019.

Els ensenyaments de cicles mitjans i superiors a Eivissa es nodreixen d’alumnes adults i molts d’ells fan feina de temporada. Aquest tipus d’alumnat es planteja allò que farà a l’hivern, un pic acabada la temporada, i és amb aquests adults amb qui s’acaba de completar els grups i la matrícula.

Això afecta sobre tot a l’Escola d’Art d’Eivissa, i també té l'oposició de les Escoles d’Art de Mallorca i Menorca. UOB Ensenyament ha presentat una reclamació formal a la Conselleria perquè es mantinguin les proves.

Eivissa, 27 de juny de 2019

Oposicions: reclamam convocatòries amb temps i insistim en la descentralització

Arran de les queixes que ens arriben, hem reclamat a la Conselleria que indiqui als tribunals que tinguin en compte els aspirants que es desplacen des d'altres illes quan convoquin per a la prova següent. Amb només vint-i-quatre hores d'antelació no hi ha garanties de trobar bitllet d'avió.

Igualment insistim en la descentralització de les proves. A més del problema exposat, els aspirants d'especialitats que fan la prova pràctica durant més d'un dia o han d'aportar mitjans voluminosos o persones col·laboradores es veuen perjudicats respecte als residents a Mallorca.

dilluns, 24 de juny de 2019

UOB exigeix que es retiri el concert al col·legi de l'Opus on es fan homenatges al nazisme

 


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, exigeix a la Conselleria d'Educació que retiri el concert econòmic al col·legi Llaüt, on un grup d'alumnes s'ha fet una fotografia fent la salutació nazifeixista que s'ha difós a les xarxes socials i mitjans de comunicació.

Els col·legis Aixa i Llaüt, vinculats a l'Opus, reben al voltant d'1,7 milions d'euros per un concert que la Conselleria ha demostrat que és innecessari, i que ve imposat per sentències dels tribunals superior, suprem i constitucional.

És intolerable que a les Balears, on fan falta com a mínim quinze nous centres públics, se subvencioni uns col·legis elitistes que segreguen per sexe i on els alumnes honoren dins les aules el nazisme, que va provocar la segona guerra mundial amb la mort de seixanta milions de persones.

Exigim també que Inspecció educativa supervisi i faci un seguiment dels processos educatius que es desenvolupen als centres privats sostinguts amb fons públics, tal com és preceptiu segons el Programa d’Actuació per al curs 2018-2019 signat pel conseller Martí March, i sobre tot arran d'aquests fets.

Palma, 24 de juny de 2019

divendres, 21 de juny de 2019

UOB s'oposa a la imposició de religió a Batxillerat


Davant la imposició de la religió com a assignatura específica a batxillerat, dictada per la judicatura espanyola en contra d'allò acordat pel Govern de les Illes Balears, UOB manifesta la seva oposició i recorda que ha acordat en assemblea: "Defensar l’escola pública, en català i laica."

Vegeu AQUÍ: Modificació del currículum de batxillerat.

Palma, 21 de juny de 2019

Victòria d'UOB: la Conselleria prohibeix les places compartides entre Eivissa i Formentera


Segons hem pogut saber, la Conselleria ha ordenat que no es treguin places compartides que suposin haver de desplaçar-se entre Eivissa i Formentera. UOB ho va reclamar a finals de març, com podeu veure AQUÍ, davant els perjudicis que aquestes places ocasionaven als docents, que fins i tot havien de presentar-se a les dues illes en un mateix dia.

Per defensar els teus drets laborals,
afilia't a Unió Obrera Balear!

Podeu descarregar la butlleta AQUÍ.

dijous, 20 de juny de 2019

La Conselleria continua obligant els interins a seleccionar totes les places. Resum mesa sectorial 20/6/19


Avui ha tingut lloc una Mesa Sectorial on s’han tractat els següents temes: 


1. Comissions de serveis per proveir llocs de feina de la Inspecció Educativa 


En aquest punt s’ha tractat l’esborrany rebut (enllaç). l’Administració ens ha informat que aquests anys s’ha anat incrementant el nombre d’inspectors i que ara s’arribarà a un total de trenta entre totes les illes. De l’esborrany s’ha corregit un error, concretament a l’apartat «Requisits dels participants», lletra «b». S’ha canviat «deu anys» per «sis anys», quedant el redactat de la següent manera: «Acreditar una antiguitat mínim de sis anys com a funcionari de carrera en algun dels cossos que integren la funció pública docent i una experiència mínima de la mateixa durada». També s’ha destacat que en el punt 4.3. (Coneixement d’idiomes) del barem, puntuaran els certificats de nivell B2 i superiors.

2. Procés d’adjudicació de destinacions provisionals i de substitucions

 

S’ha tractat l’esborrany rebut (enllaç). l’Administració ens ha dit que en els tràmits d’adjudicacions la visualització de les places serà distinta a com era fins ara. Veurem una caràtula, prèvia adjudicació, on apareixerà la informació del centre, característiques, perfils genèrics, estudis que ofereix... 

El calendari previst per realitzar el tràmit d'estiu de selecció de places és el següent:
·Funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i desplaçats per manca d’horari: del 5 de juliol a les 12.00 hores fins al 8 de juliol a les 12.00 hores.
·Funcionaris docents en practiques: del 26 de juliol a les 12.00 hores fins al 29 de juliol a les 12.00 hores.
·Funcionaris interins docents: del 31 de juliol a les 12.00 hores fins al 5 d’agost a les 12.00 hores.
Cal recordar que aquestes dates no són oficials fins que no surtin publicades en el BOIB.

Hem demanat el següent: 

-Que els esborranys dels documents a tractar en mesa se’ns enviïn amb un major marge de temps per tal de poder fer la comparativa i estudi amb suficients garanties. Aquesta vegada s’han enviat dos esborranys 48 hores abans de la mesa i dues actes amb menys de 24 hores respecte la mesa. 

-Que s’elimini l’obligatorietat d’haver de marcar totes les places docents en el tràmit d’adjudicació de destinacions provisionals. 

-Que si finalment es manté l’obligatorietat de marcar totes les places, a aquells que se’ls hi adjudiqui mitja jornada i volen anar tres dies al centre, puguin. 

-Que en l’ordre d’adjudicació, les comissions de serveis demanades per motius personals es situïn més amunt. 

-Que els funcionaris de carrera que es trobin en situació d’expectativa per no tenir la capacitació de català, siguin adjudicats a continuació dels funcionaris docents en pràctiques o, en tot cas, just abans; és a dir, en la darrera posició pel que fa a funcionaris de carrera. 

-Que se substitueixi el termini de «vint-i-quatre hores» per la mateixa expressió que a la convocatòria del curs 2017-2018, és a dir, que es doni un termini de «un dia hàbil». 

-Que no es modifiquin ni suprimeixin places un cop iniciat el termini de realització dels tràmits telemàtics per a la selecció de places. 

-Que ens informin si s’autoritzaran places compartides entre dos cossos diferents. 

-Que ens diguin quantes renúncies s’han presentat al·legant causa de força major o circumstàncies excepcionals durant aquest curs. 

-Que es faci referència clara sobre quins interins cobraran l’estiu, a part dels que ja sabem que el cobraran. 

-Que quan s’adjudica una plaça sempre es comuniqui telefònicament i per correu electrònic a l’interessat, no una o altra manera sinó les dues per tal de garantir-ne la recepció. 

-Que ens aclareixin, en els casos de places difícils de cobrir, si es traurà la corresponent convocatòria extraordinària abans de recórrer a altres especialitats afins. 

-Que ens facilitin el llistat sencer de perfils (amb els no significatius inclosos). 

-Que es convoqui una mesa de perfils i de revisió de l’annex 4. El tema dels perfils també podria anar al Grup de Treball que se va constituir. 

-Que hi hagi un/s informàtic/s de guàrdia (horabaixes, cap de setmana) durant les adjudicacions d’estiu. 

-Que des de l’aplicatiu de baremació es puguin generar pdf’s de les llistes. I si no és possible, que se’ns enviïn en el mateix format emprat els darrers anys. Hem recordat que a altres comunitats autònomes, com Catalunya, els interins poden fer la consulta telemàtica i descarregar els corresponents arxius en pdf (arxius d’elevat nombre de pàgines). 

-Que es retornin les programacions d’oposicions i que es permeti presentar-les dins un sobre precintat. Sobre aquest tema la Conselleria ens ha «respost» amb un silenci absolut. 

-Que la Conselleria pengi les actes a la seva pàgina web i que dugui el tema a mesa.

3. Borsa oberta


La Conselleria estudia la possibilitat de publicar dues convocatòries de borsa oberta:

-Borsa permanentment oberta: es tractarà un cop iniciat el curs, no abans, i amb efectes a partir del curs 2020-2021. 

-Borsa extraordinària oberta: a tractar properament i amb efectes pel curs 2019-2020. És important destacar que la intenció de l’Administració és que només es pugui recórrer a persones d’aquesta borsa si prèviament s’han esgotat tots els aspirants de l’especialitat en qüestió que es varen apuntar a la proppassada convocatòria d’interins (entre el 15 i el 29 de gener de 2019). 

En tenir més novetats us seguirem informant.

dimecres, 19 de juny de 2019

UOB requereix a TVE que rectifiqui les falsedats difoses a Informatiu Balear

UOB Ensenyament ha enviat el següent requeriment al centre territorial de les Balears de RTVE:

"Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, en exercici del dret a la rectificació (Llei 2/1984, de 26 de març de 1984), exigeix a TVE que difongui íntegrament la rectificació següent a les paraules emeses a l'Informatiu Balear del passat dimarts 18 de juny ( http://www.rtve.es/alacarta/videos/informatiu-balear/informatiu-balear-18-06-19/5285779/ ):

Primer, no és cert que Unió Obrera Balear reclami "suprimir les oposicions a docents". Els seus representants van explicar a la roda de premsa que UOB rebutja el model actual imposat per Madrid i aposta per un model propi que prioritzi la capacitat didàctica i pedagògica.

Segon, no és cert que "Unió Obrera Balear va ser la tercera força més votada a les eleccions sindicals després de STEI i ANPE". Unió Obrera Balear va ser la segona força més votada amb 1.019 vots.

I tercer, no és exacte que UOB demani "nous espais a Menorca i Eivissa" perquè en aquestes illes encara no hi disposa de cap local.

La rectificació s'ha de difondre dins els tres dies següents a la recepció d'aquest escrit (Article 3 de la Llei 2/1984, de 26 de març de 1984 reguladora del dret a la rectificació)

Palma, 19 de juny de 2019"

UOB denuncia que Educació reincideix en vulnerar la llei de llibertat sindical

Fotos: Representants d'UOB han muntat una oficina simbòlica a la Conselleria d'Educació per denunciar la manca d'espai

Eivissa

 Menorca

Mallorca

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que la Conselleria d'Educació torna a vulnerar la llei de llibertat sindical, en no cedir-nos els espais necessaris per desenvolupar la nostra activitat sindical. Tal com estableix la Llei orgànica 11/1985 de 2 d'agost de llibertat sindical a l'Article 8, punt 2. c), les seccions sindicals dels sindicats més representatius tenen el dret «a utilitzar un local adequat en què puguin desenvolupar les seves activitats en les empreses o en els centres de treball amb més de 250 treballadors»

En el cas de Mallorca, el local que se'ns va cedir l'abril de 2016, més d'un any després que ho vam reclamar per primera vegada, ha deixat de complir els requisits mínims en relació al nombre de treballadors, tant en mobiliari i equipament com pel que fa a la superfície lliure mínima per treballador, que és de dos metres quadrats (Reial Decret 486/1997, de disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball).

La Conselleria no ha accedit a les peticions que venim fent des de setembre de 2017 perquè ens cedeixi uns espais suficients per a les necessitats actuals. En el cas d'Eivissa i Menorca s'ha limitat a respondre que no disposen de cap local, i a fer algunes promeses, dies abans de les eleccions autonòmiques, que no s'acaben de concretar.

UOB denuncia públicament aquest nou incompliment de la llei de llibertat sindical, tal com ja vam haver de fer el 2015 perquè Educació ens cedís el local de Palma. Denunciam també el greuge comparatiu que suposa el fet que determinats sindicats s'enriqueixin a costa del treballador amb els cursets de formació de pagament, que els docents es veuen obligats a fer per manca d'oferta de la Conselleria, i que gràcies a això poden disposar de locals de lloguer.

Instam la Conselleria a complir amb un dret aconseguit a través de la lluita dels treballadors. En cas contrari, emprendrem les accions que considerem oportunes.

Palma, 18 de juny de 2019

Diari de Balears:
Última Hora (19.6.2019):