Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimecres, 27 de març de 2019

Nous canvis a les comissions de serveisAvui s'ha tractat en mesa sectorial l'esborrany d'instruccions per a les comissions de serveis del curs 19-20. Un cop s'han exposat les esmenes dels sindicats, Personal Docent ha dit que enviarà un nou esborrany amb les que s'hagin acceptat.

L'esborrany presenta diverses novetats:

SOL·LICITANTS:
 • Els funcionaris que el curs 18-19 o 19-20 tinguin la primera destinació definitiva (és a dir, el primer o segon any) només podran demanar comissió de serveis a la mateixa illa i per conciliació de vida familiar (instrucció 3.1c), i ja no per l'apartat 4 (places d'equips directius). Des d'UOB hem tornat a demanar que també es pugui sol·licitar per motius greus de salut o per atendre familiars amb malaltia greu o discapacitat (3.1a i 3.1b). 
 • Els funcionaris amb destí a altres CCAA només les podran demanar per motius personals (instrucció Tercera, punt 5). L'any passat es podien acollir als mateixos motius que els destinats a les Balears però se'ls concedia en darrer lloc.
REQUISITS:
 • Es concreta que s'exceptuarà del requisit d'haver sol·licitat plaça al darrer concurs de trasllats les situacions excepcionals o sobrevingudes "posteriors al 27 de novembre", en relació a les dates del concurs de trasllats. 
 • S'exceptua també del requisit si és per formar part dels equips directius (instrucció Tercera, punts 2, 3 i 5): un màxim de dues vegades per a secretaris, caps d'estudis i caps d'estudis adjunts, i sense limitació en cas dels directors.
 • Continua exceptuant-se si és per a places amb perfils educatius, per raons de servei o per motius personals (Tercera, punts 2, 3 i 5).
 • S'elimina de l'excepció "Per presentar un informe actualitzat del Servei de Prevenció de Riscs Laborals (...)". Segons l'Administració, un informe del SPRL que resolgui un canvi de lloc de treball és preceptiu i no cal afegir-hi el tràmit de la comissió de serveis.
CAUSES:

1. PER MOTIUS PERSONALS
 • a) Per motius greus de salut: S'afegeix el requisit que la malaltia sigui "greu" i "que la concessió de la comissió de serveis repercutirà en una millora de la seva situació laboral o de salut." S'ha demanat que es retiri aquesta darrera frase per redundant.
 • b) Per atendre familiars de 1r grau amb malaltia greu o discapacitat: S'afegeix que la distància entre el destí definitiu i el domicili ha de ser mínim de 30 km a Mallorca, 25 a Menorca i 20 a Eivissa, i que la distància al centre de la comissió de serveis sigui inferior. Hem demanat que sigui de 20 km en tots els casos.
 • c) Per conciliar vida laboral i familiar: Els requisits ara no són tan restrictius perquè l'edat màxima del fill menor a càrrec directe, en els diversos casos, passa de 3 a 6 anys (instrucció Tercera, 1.c). Les distàncies màximes al centre de la comissió de serveis es mantenen (30 km a Mallorca, 25 km a Menorca i 20 km a Eivissa). També s'ha demanat posar-les totes a 20 km.
 • En aquest mateix apartat, es manté que la comissió de serveis només la pot demanar un dels membres de la parella. Des d'UOB hem tornat a demanar que la puguin demanar els dos, en cas de fills bessons o de dos menors de tres anys.
 • S'han suprimit els motius "excepcionals i sobrevinguts" a valorar discrecionalment per la Conselleria. Segons Personal Docent, les noves instruccions ja recullen els casos possibles i no volen haver de decidir a discreció la concessió de comissions de serveis, més enllà de les regulades, entre altres motius de cara a la transparència.
 •  L'apartat anterior s'ha substituït per un nou apartat "d) Per qualsevol dels motius anteriors, que han de ser degudament acreditats, sempre que la comissió de serveis impliqui un canvi d’illa del funcionari que la sol·licita."
2. PER A CENTRES AMB PERFILS
 • Continua apareixent com a causa la d'ocupar places a centres amb perfils educatius, arran de la Resolució d'1 de febrer de 2018.
 • Pel que fa a les comissions a centres perfilats, hem tornat a recordar que ja ens hi vam oposar a la mesa corresponent perquè són comissions prorrogables i en conseqüència impedeixen la lliure concurrència, poden ser una porta d'entrada a l'aplicació a les interinitats i poden afectar fins a un 20% de les places del centre, que sumades al 15% de les comissions ordinàries ens durien a un 35% (si queda el 15% com apareix al nou esborrany, vegeu el final del proper apartat).
3. PER RAONS DE SERVEI
 • Enguany desapareixen les places per a altres especialitats al mateix centre (CEIP), segons Personal Docent perquè ja hi ha prou oferta de causes; per a aules UEECO, que en tot cas s'hauran de vehicular a com a places relacionades amb programes específics o altres projectes; i les d'Orientació a CEIP i IES perquè ja s'han cobert per altres vies (les dels CEIP, amb l'assignació a partir del desmantellament dels EOEP).
 • Si és per participar a nous estudis que s'implanten al centre, el darrer nivell encara no s'ha d'haver impartit el 18-19.
 • L’informe favorable de la direcció que especifica que la dedicació horària de la plaça és d’un mínim del 16% de les hores lectives de l’horari del sol·licitant (4 hores a primària i 3 a secundària) per al curs 2019-2020, ara s'aplica a tots els casos.
 • Per a les places de tasques de coordinació caldrà que el certificat del consell escolar especifiqui "també el curs d’aprovació de la proposta d’implantació del pla d’innovació pedagògica." 
 • Ara els informes favorables dels directors "no poden superar el 15 % de la quota assignada al centre el curs 2018-2019". Per unanimitat s'ha demanat que es mantingui el 10% de la resolució anterior.
4. PER FORMAR PART D'EQUIPS DIRECTIUS
 • Queda igual, només es podrà demanar per a un sol centre.
5. PER MOTIUS PERSONALS DE SOL·LICITANTS D'ALTRES CCAA
 • Si és per reagrupament familiar, s'especifica que els fills han de ser menors d'edat.
 • S'eliminen els "altres motius a valorar per la Direcció General de Personal Docent" per les raons exposades al punt 1.
TERMINIS:
 • Es preveu que el termini de sol·licitud sigui del 24 al 30 de maig (l'any passat va ser 19 al 26 d'abril).
 • Es mantenen els tres dies hàbils per reclamar a la llista provisional.
ADJUDICACIONS:
 • Hem tornat a reclamar que les places sol·licitades per motius personals s'adjudiquin en primer lloc.
 • Tal com es va demanar per unanimitat l'any passat, des d'UOB hem tornat a reclamar que a l'ordre de prioritat de les adjudicacions les places per perfils educatius, si no s'eliminen, passin del segon al darrer lloc.
 • Als sol·licitants d'altres CCAA se'ls aplicarà els mateixos criteris de prelació en cas de persistència d'empat.
Continuarem informant.

(Vegeu aquí informació sobre la mesa de l'any passat.)