Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 12 d’abril de 2019

Presentam recurs d'alçada per les tutories dels interins substitutsCircular 139/2019-3

Com que la Conselleria no ha contestat el nostre requeriment perquè pagui el complement de tutoria als docents interins substituts, i ha transcorregut el termini establert, hem presentat el corresponent recurs d'alçada. Igualment hem presentat reclamació en el mateix sentit per als interins a qui s'assigna el càrrec de cap de departament.

Recordam que la Resolució de 31 de juliol de 2007, que regula i ordena el pagament del complement per a la funció tutorial, no fa distincions entre funcionaris interins i de carrera, i que la Directiva 1999/70/CE, relativa a l’Acord Marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre treball de durada determinada, consagra, a la seva clàusula 4a, el principi d’igualtat i no discriminació entre l’ocupació temporal i la indefinida.