Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimecres, 5 de juny de 2019

La Conselleria prorrogarà els criteris de quota actualsAvui dematí ha tingut lloc una Mesa sectorial dEducació extraordinària amb la pròrroga dels criteris de quota actuals com a únic punt de l'ordre del dia.

UOB no ha aprovat aquesta pròrroga perquè l'any passat ja ens vam oposar als criteris actuals, pels motius següents:

- Els criteris 18-19 contenen il·legalitats flagrants, que hem denunciat reiteradament:
 • Permeten grups de primària amb 28 alumnes, que suposen un 12% més, quan el màxim legal és un 10%.
 • Consenten aquests màxims en matrícula ordinària el mes de juny, quan legalment només poden ser per necessitats extraordinàries d'escolarització d'incorporació tardana.
 • Anomenen desdoblaments el que en realitat són suports parcials a mitja jornada que no arriben a totes les matèries ni a tots els grups afectats.
- La resolució dels criteris de quota 18-19 no es va publicar al BOIB, tot i que el propi text indicava expressament que s’hi havia de publicar, amb indicació que un cop publicada es podria recórrer en el termini d'un mes. El juny de 2018 UOB va reclamar que s’hi publicàs.

- Hi ha un recurs contenciós administratiu interposat per CNT contra els criteris de quota 18-19, bàsicament pels grups de 28 alumnes i en matrícula ordinària, admès a tràmit i pendent de judici.

- A més a més:
 • Es continua calculant de fet la quota a secundària amb 19 hores.
 • Desdoblen anglès però no català, quan és més necessari que mai vist els resultats desastrosos del català oral publicats pel IAQSE (el 45,3% dels alumnes de 6è de Primària de les Balears té un nivell baix o molt baix).
 • Tampoc desdoblen matemàtiques o geografia i història, matèries que solen tenir una gran càrrega d’alumnes per docent, amb el greuge que això suposa pel que fa a les condicions de feina respecte a les matèries desdoblades.
 • Consideram que a PALIC passar de donar 1 hora per cada 3 alumnes a 1 per cada 2 no basta. Continuam demanant mínim una mitja jornada, més encara després dels resultats del català oral publicats pel IAQSE.
 • No garanteixen reducció d'hores per als coordinadors de comissió de normalització lingüística, imprescindible pel motiu ja exposat. 
 • No asseguren les 3 hores lectives de reducció als majors de 55 anys ni cap als interins d'aquesta edat.
- A més de la rectificació d’aquestes il·legalitats i deficiències, continuam reclamant:

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:
 • Que els centres de fins a 19 alumnes s'agrupin també per cicles, com els de dues unitats, i no amb una sola unitat per a tota l'etapa.
 • Que els criteris especifiquin que no es permetrà superar els 25 alumnes dins el període de matrícula ordinària, tal com estableix la llei.
 • Que els criteris deixin d’afirmar que l'Acord Marc estableix que "la ràtio d'alumnes/tutor d'infantil sigui igual o menor que 20", quan el que diu el document és "ràtios alumnes/grup", cosa que obliga a aplicar la mesura a totes les matèries i no només al tutor.
 • Que s'impedeixi arribar al 40% d'alumnes NESE en un mateix nivell d'un centre durant el procés d'escolarització, i que si fos materialment impossible es restin més dels 4 alumnes de la ràtio establerta indicats als criteris.
 • Als centres integrats d'ensenyaments de música, que es retorni al màxim de 3 alumnes a l'assignatura d'Instrument de 1r de primària fixats per al curs actual.
 • Que s’assignin tres hores per a la coordinació de la Comissió de Normalització Lingüística en lloc de deixar-la dins el sac de les "Altres coordinacions" i a la voluntat de cada centre. Els plans de Qualitat i d'Innovació disposaran de "fins a" 8 hores el primer i 16 hores el segon, en funció del nombre d'unitats.
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA i FORMACIÓ PROFESSIONAL:
 • Que s'especifiqui que no es permetrà superar els 30 alumnes d'ESO i els 35 de Batxillerat dins el període de matrícula ordinària, tal com estableix la llei.
 • Que els cicles formatius de FP de tipus industrial tinguin un màxim de 25 alumnes, tal com indica l'Ordre de 13 de juliol de 2009 (article 16.1) i no de 30.
 • Que els docents amb més de 180 alumnes disposin d'una hora lectiva de reducció, a més de la complementària.
 • Que s’assigni mitja jornada com a mínim per al PALIC.
 • Que s’assignin tres hores per a la coordinació de la Comissió de Normalització Lingüística en lloc de deixar-la dins el sac de les "Altres coordinacions" i a la voluntat de cada centre.
 • Que s’assigni una CNL amb tres hores per als CEPA i centres de règim especial.
 • Que els caps de departament de 2 membres disposin d'una hora més, apart de la corresponent a la CCP, per fer la reunió del departament.
6) Sobre Formació Professional, també reclamam:
 • Que s’augmentin les hores lectives assignades en quota als coordinadors de pràctiques formatives fins a les sis que es poden dedicar a aquesta tasca, en el supòsit de centres amb més de tres famílies professionals.
 • Que s’augmentin en 3, passant a 7 si es gestionen més de 10 mobilitats, i a 6 si se’n gestionen menys, les hores lectives assignades al coordinador de projectes de mobilitat europeus Erasmus+ K1 i K2, quan el centre és centre coordinador.
Per altra banda hem recordat que Planificació no ha facilitat les ràtios del curs actual, que tenim demanades des del 25 de setembre, previsiblement desbordades tenint en compte els 2.444 nous alumnes que ja hi havia a principi de curs. També hem demanat que se'ns informi de la xifra total de nous alumnes un cop acabat el curs. Cal recordar que el curs passat un de cada cinc grups d'infantil i primària superava la ràtio màxima de 25 alumnes.

Al principi de la mesa el director general de Planificació, Antonio Morante, ha exposat un seguit de promeses i intencions, al marge dels criteris prorrogats, que s'ha compromès a passar per escrit als sindicats. Vos tindrem informats.