Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 5 de juliol de 2019

INTERINS Cobrament de l'estiu: preguntes freqüentsDavant els dubtes i preguntes que ens arriben sobre aquesta qüestió, arran del canvi d'actuació de la Conselleria respecte a l'any passat, aquí teniu un recull de preguntes i respostes:

1) Enguany, a quins interins cessa la Conselleria a 31 d'agost?

- Els que cobreixen vacants (places sense titular) de tot el curs o sobrevingudes abans del 15 de gener (article 2.5.3.a de la llei 6/2018).

2) I què passa amb les substitucions del tot el curs?

- Enguany la Conselleria cessa tots els contractes de substitucions com a màxim a 30 de juny, tot i que article 2.5.3.a de la llei 6/2018 diu (les negretes són nostres):

"tindran el mateix tractament que l’ocupació de llocs de feina vacants els casos següents:

1r. Les substitucions previstes per a tot el curs escolar, sempre que el titular de la plaça o aquell que l’ocupi provisionalment no s’hagi incorporat en arribar el 31 d’agost.

(...)"
  • UOB ha presentat reclamació contra aquesta discriminació.
  • ATENCIÓ: Si voleu presentar reclamació per al vostre cas particular, escriviu-nos a ensenyament@uob.cat i vos facilitarem un model.

3) A quina data cessa enguany la Conselleria les substitucions de 5'5 mesos o més, si el titular es reincorpora passat el 30 de juny?

- Com a màxim el 30 de juny (l'apartat b de l'article 2.5.3, en contradicció amb l'apartat a, diu que l'interí cessa: "b) Si es tracta de substituir personal funcionari docent amb reserva del seu lloc de feina o en situació de llicència, quan aquest s’hi reincorpora i, en tot cas, com a màxim, fins al 30 de juny de cada any, amb la meritació corresponent de les pagues extraordinàries i de les vacances.")
  • UOB també ha presentat reclamació contra aquesta discriminació.
  • ATENCIÓ: Si voleu presentar reclamació per al vostre cas particular, escriviu-nos a ensenyament@uob.cat i vos facilitarem un model.

4) En què consisteix la indemnització que la Conselleria concedeix en aquests casos?

- Si s'han fet substitucions de 5,5 mesos, es té dret a "una indemnització a un tant alçat equivalent a les retribucions corresponents a una mensualitat en el moment en què cessin (...)" (article 2.5.4 de la la llei 6/2018, de 22 de juny). No s'ha de demanar, es concedeix d'ofici.

- No puntua per a la cotització, experiència al barem, atur, etc., com ja vam denunciar des d'UOB.

5) Com ha respost la Conselleria a les reclamacions d'extensió de contracte de substitucions corresponents a l'estiu passat?

- Pel que sabem, ha estès el contracte de l'interí substitut a la data de reincorporació del titular, encara que es produís dins el mes de juliol.

6) Quina normativa s'aplicava per a l'estiu de 2018?

- La disposició final vuitena de la Llei de pressuposts per a 2018, que deia que amb cinc mesos i mig, i contracte en vigor a 1 de juny, s'havia d'estendre el contracte a 31 d'agost o a la data de reincorporació del titular:
  • "(...) a partir del curs 2017-2018, als funcionaris interins amb un nomenament en vigor a dia 1 de juny que acumulin, de forma interrompuda o ininterrompuda, cinc mesos i mig de serveis prestats com a funcionari interí en el curs escolar, se’ls ha d’estendre el nomenament fins al dia 31 d’agost de cada any, llevat que hagin de cessar abans pel fet que es reincorpori la persona titular del lloc ocupat o la persona que l’ocupi amb caràcter provisional."
Per tant, el tractament ha empitjorat respecte a l'any passat.

7) Què van suposar les retallades de Bauzà?

- L'article 18 del decret llei 5/2012 , "Extensió dels nomenaments de personal funcionari interí docent", deia que tots els interins cessaven a 30 de juny:
  • "A partir del curs 2012-2013 els nomenaments de personal funcionari interí docent s’han d’estendre des de la data en què s’iniciï el servei fins a la data en què es reincorpori el titular del lloc ocupat o aquell que l’ocupi provisionalment i, en tot cas, com a màxim, fins al 30 de juny de cada any, amb la meritació corresponent de les pagues extraordinàries i de les vacances."
Per tant, els interins substituts tornen a ser tractats com en temps d'en Bauzà.

8) Quina normativa s'aplicava abans de les retallades de Bauzà?

- Per un acord estatal de 10 de març de 1994 (BOMEC de 28 de març de 1994), s'abonaven les vacances de juliol i agost a les substitucions de més de 5 mesos i mig i les vacants. S'abonaven les vacances corresponents a 22 dies hàbils si el nomenament era per al curs complet, o dels dies que corresponien proporcionalment.

Per acabar, recordam que la TAULA REIVINDICATIVA de la vaga indefinida convocada per l'Assemblea de Docents reclamava al punt 8 la "Contractació dels interins durant els mesos de juliol i agost".
LLUITA PELS TEUS DRETS!
AFILIAT A UOB ENSENYAMENT