Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 16 de juliol de 2019

OPOSICIONS 2019 Aspirants seleccionats: preguntes freqüents- Quan es trien les places?
 • Segons la convocatòria d'adjudicació de destinacions provisionals, per als funcionaris docents en pràctiques "el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 26 de juliol a les 12.00 hores fins al 29 de juliol a les 12.00 hores." 
 • El 2017 i 2018 es van triar dies abans de la publicació al BOIB de la llista d'aspirants seleccionats. L'any passat la llista va sortir al BOIB de 2 d'agost (Resolució de 27 de juliol) i les places s'havien de demanar del 27 al 30. El 2017 la llista va sortir el 29 de juliol i triaven places del dia 23 de juliol a les 00:00 fins al 24 de juliol a les 12:00.

- Com es fa per triar-les?

- Hi ha un model per a la instància amb la qual es presenta la documentació?
No, segons ens va informar Provisió educativa és un model d'instància estàndard on dius que presentes la documentació. Podeu descarregar AQUÍ un model d'instància per al procediment d'ingrés (torn lliure).
 • ATENCIÓ: Els aspirants que no han prestat serveis com a funcionari interí docent en les Illes Balears o bé aquells que vulguin modificar les dades que consten en la Direcció General de Personal Docent, han d’emplenar els annexos que corresponguin segons el cas (dades personals, dades bancàries i IRPF), que es publicaran a la pàgina de Personal Docent.

- On es demana el certificat mèdic i quina data ha de dur?
Es pot demanar a qualsevol centre mèdic on n'expedeixen, per exemple per al permís de conduir. El certificat ha de fer constar exactament els termes indicats a l'apartat 9.2.1.d:
 • "Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als quals ha estat seleccionat." 
Segons ens va comunicar la Conselleria:
 • "Pot fer aquest certificat qualsevol metge sempre i quan consti el text que diu el Boib. La data ha de ser posterior o pròxima a la data del Boib".
El fet, emperò, és que hi ha metges de capçalera que es neguen a fer el certificat. Si ho voleu provar, els impresos de certificat es poden aconseguir als estancs i el col·legi de metges.

- Quan s'han de presentar els documents?
En un termini de 10 dies després de la publicació al BOIB de la resolució amb la llista d'aspirants que han superat el procés selectiu:
 • Novena. Presentació de documents dels aspirants que han superat els processos selectius
 • 9.1. Termini
 • En el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació al BOIB de la Resolució de la directora general de Personal Docent que aprova la llista d’aspirants que han superat el procés selectiu a què fa referència la base 8.4.5 d’aquesta convocatòria, aquests hauran de presentar a la Direcció General de Personal Docent, o per qualsevol dels mitjans que assenyala l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, els documents que determina la base següent. 

- Es poden presentar a una oficina de correus?
 


-La documentació la pot presentar qualsevol persona, per exemple un familiar?
 • Sí, segons ens va contestar l'any passat la Conselleria.

- S'ha de presentar algun document acreditatiu de l'exempció del títol de formació pedagògica i didàctica per al cos de mestres (apartat 9.2.1.c)?
 • Segons ens va respondre Provisió, per al cos de mestres no s'ha de presentar res per a aquest apartat.

- Com es presenta el certificat de delictes sexuals?
 • Si dins el procés d'autobarem no s'ha autoritzat la Conselleria a obtenir-lo s'ha de demanar als jutjats i presentar-lo.

- On es troba el PDF editable de l'annex 9 (declaració jurada de no haver estat separats del servei de l'administració pública)?

- Convocatòria oposicions (25 de febrer de 2019) AQUÍ.

- Com es tria l'assistència mèdica a MUFACE?
 • Segons ens informen de Conselleria:
 1. Es donen d'alta els funcionaris en pràctiques, amb efectes 1 de setembre 2019
 2. Personal Docent envia el fitxer a Muface. I Muface envia una carta a cada funcionari amb les instruccions que ha de seguir per triar assistència mèdica.

ENS PODEU FER ARRIBAR ELS VOSTRES DUBTES A: ensenyament@uob.cat

o al telèfon 971 179552, de dilluns a divendres de 10 a 13 h (juliol).