Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dilluns, 15 de juliol de 2019

UOB demana a Planificació amb quina base legal se'ns fa fitxarUnió Obrera Balear ha demanat formalment a la Direcció General de Planificació amb quina base legal se'ns fa fitxar als centres.

El «Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo», a l’article «10. Registro de jornada», modifica el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors afiegint-hi un nou apartat 9 on s’hi indica que «La empresa garantizará el registro diario de jornada (...)». Els treballadors funcionaris docents, emperò, no es regeixen per l'Estatut dels Treballadors sinó per l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Per altra banda, la Resolució de 28 de febrer de 2019 de la Secretaria d'Estat de Funció Pública sobre jornada i horaris (i anteriorment a la Resolució de 28 de desembre de 2012), que estableix que els treballadors públics han de registrar entrades i sortides, especifica a l'article 1.2 que les normes de la Resolució no s'aplicaran, entre altres, «al personal que preste servicios en centros docentes o de apoyo a la docencia

A l'escrit hem recordat que els docents realitzam tasques fora del centre que superen de llarg les 7,5 hores setmanals que tenim assignades a aquest efecte, que no se’ns reconeixen ni remuneren ni quedaran registrades amb les noves instruccions, i hem tornat a reclamar que es rectifiquin les instruccions de forma que no se'ns obligui a fitxar a l’entrada i sortida del centre, atès que és una mesura injusta i innecessària.