Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dissabte, 7 de setembre de 2019

Mesa sectorial sobre regulació de la fase de pràctiques
El passat dijous 5 de setembre va tenir lloc la MSE en què es varen tractar els esborranys:
Segons l'Administració, el nomenament de funcionaris en pràctiques  es publicarà al BOIB la setmana vinent.

Demandes d'UOB Ensenyament
  • Vam reclamar la resposta de la DG de Planificació, Ordenació i Centres sobre en quina normativa es basen per obligar fitxar els docents a l'entrada i a la sortida dels centres. Insistir que es tracta d'una mesura injusta i innecessària, de la qual exigim la retirada
  • Vam exigir que es posin prou programes de formació gratuïta de l'Administració a disposició de tots els docents, i especialment dels que estan en pràctiques per garantir un bon accés a la formació permanent
  • Vam reivindicar mesures fermes per afrontar el fet que  el nivell d'expressió oral en català del 45,3 % dels alumnes de  6è de primària sigui de baix a molt baix segons les dades de l'IAQSE per al curs 17-18
  • Vam instar que es publiquin els criteris d'extensió de contracte dels interins substituts a 31 d'agost a data d'incorporació del titular de la plaça passat el 30 de juny, atès que es van acceptant les reclamacions presentades per UOB Ensenyament en aquest sentit.
  • Vam demanar l'elaboració d'uns criteris de valoració a superar per part dels aspirants a inspectors en termes similars als que es plantegen per als docents per fer-ne més objectiva i transparent la valoració
Pràctiques cossos docents

- Les pràctiques s'hauran de dur a terme en uns termes gairebé idèntics que els de les darreres convocatòries, són tutelades i tenen per finalitat valorar l'aptitud per a la docència.

- La durada prevista és de 5 mesos mínim d'activitat docent, que comptaran  des de l'inici del curs escolar, llevat de casos extraordinaris.

- En casos de força major i de maternitat la durada de les pràctiques podrà ser de 3 mesos.

- La valoració dels aspirants la duran a terme la Comissió de Coordinació de la Fase de Pràctiques i la Comissió de Valoració del Centre, formada per Inspector, Director i Tutor.
- Els tutors dels funcionaris en pràctiques seran funcionaris de carrer, amb aquests perfils:
  • Mestres: mestres de la mateixa especialitat o coordinadors del cicle
  • EOI, secundària o professors tècnics: cap de departament, sempre que sigui possible
  • Orientadors: un altre orientador del centre o cap d'estudis
- La informació per a l'avaluació dels aspirants partirà de la documentació presentada, del registre de seguiment fet pel tutor, de la supervisió de l'inspector i el director i de l'observació a l'aula.

- La formació requerida durant aquesta fase ha de ser de 20 h., anteriors al 31 de maig de 2020.

- Els aspirants declarats no aptes  el curs 19-20 hauran de tornar a fer les pràctiques el curs 20-21.

- Els aspirants que es considerin aptes es nomenaran funcionaris de carrera amb efectes a 1 de setembre de 2020.


Pràctiques cossos d'inspectors

- La durada prevista és de 4 mesos mínim, que comptaran  des de l'inici del curs escolar.

- La valoració dels aspirants la durà a terme la Comissió Qualificadora, formada pels mateixos membres dels tribunals

- La informació per a l'avaluació dels aspirants partirà de la documentació presentada pels aspirants, informes emesos pels inspectors tutors i pel cap de DIE

- Caldrà superar un programa de formació d'una durada mínima de 20 hores.

- Els aspirants declarats no aptes  el curs 19-20 hauran de tornar a fer les pràctiques el curs 20-21

- Els aspirants que es considerin aptes es nomenaran funcionaris de carrera amb efectes a 1 de setembre de 2020.