Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 28 de novembre de 2019

Oposicions 2020: Aportacions d'UOB a la mesa sectorialAvui dematí ha tingut lloc la mesa sectorial per tractar de les plantilles 2019-2020, l'Oferta pública d'ocupació i l'anàlisi del Concurs-oposició 2019 i propostes de millora per al 2020.

PLANTILLES 2019-2020
  • Segons ha dit Personal docent, s'han creat 1.500 places que estaran disponibles l'any que ve: 640 de secundària, 170 de FP, 99 de Règim especial i la resta de primària.
  • A secundària no han assolit el 90% que s'havien proposat per a 2019 i han quedat al voltant del 85%. A primària es consolida el 93% de la plantilla. Queden unes 700 places per al concurs de trasllats.
  • Recordam que UOB no va aprovar els criteris de plantilla per al proper curs, podeu veure els motius AQUÍ.

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ
  • S'ha tractat la Proposta d’acord de Govern d'oferta pública d’ocupació per a l’any 2019, que podeu veure AQUÍ.
  • L'oferta pública d'ocupació és la suma de les 253 noves vacants per jubilacions, trasllats, etc. (taxa de reposició) més les 307 places que han anat quedant desertes corresponents al procés d'estabilització. Per arribar a les 1.144 places de la convocatòria d'oposicions, recorren a la part que quedava pendent de les 2.915 places que podien oferir en total per al període 2018-2020.
  • UOB no ha aprovat aquesta oferta pública d'ocupació perquè queda limitada al 100% de la taxa de reposició imposat per Madrid, que ha obligat a fer oposicions massives aquests tres anys.

OPOSICIONS 2020

Encara no hi havia esborrany de convocatòria. Completarem les següents reclamacions i aportacions, que hem anat recollint d'ençà de les oposicions d'enguany, amb les esmenes que pertoquin a l’esborrany de la Resolució de convocatòria del concurs oposició 2020, quan ens sigui facilitat.

ESPECIALITATS CONVOCADES

1) ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL. Reclamam que es convoquin places a Menorca i Eivissa. En aquestes illes es convoquen places de Processos Comercials i els tribunals podrien assumir també Organització i Gestió Comercial. A Eivissa s’imparteix OGE des de 2003 i no hi ha cap funcionari de carrera.

2) INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA. Reclamam que es convoqui l'especialitat pel torn d'accés, amb un nombre proporcional i adequat.

REQUISITS

3) REQUISIT LLENGUA CATALANA. Reclamam que la convocatòria especifiqui als requisits que per al coneixement de la llengua catalana s’aplicarà l'Ordre de 21 de febrer de 2013, que consta a la normativa de l'annex 1, i no només segons el que determina l'article segon del Decret 115/2001.

4) PROVA DE LLENGUA CATALANA. Reclamam que es modifiqui el Decret 115/2001, que va eliminar la possibilitat de la prova prèvia de coneixement de llengua catalana des del gener de 2004, mentre que Catalunya i País Valencià la mantenen. Hem presentat petició al registre.

TRIBUNALS

5) MATERNITAT I EMBARÀS. Reclamam que l’Administració doni unes pautes clares als tribunals per tal de garantir que les dones que estan properes a parir, alleten o tenen previst el part durant els dies de les proves no siguin discriminades. No es pot deixar a la lliure decisió de cada tribunal si s'adapta el calendari o no.

En algun cas s’ha dit a l’aspirant que no es podia presentar, va haver d’intervenir Inspecció educativa, li van exigir certificat mèdic per delegar la presentació de la programació, etc.

6) SORTEIG DE MEMBRES DE TRIBUNAL. Rebutjam el sorteig a partir de lletres d’inici dels llinatges. Per exemple, davant un llinatge que comenci per E, un llinatge que comenci per M té un 8/27 (30%) de probabilitats de sortir (lletres de la F a la M), mentre que el llinatge que comença per E en té 19/27 (70%)

7) PUBLICACIÓ DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ. Reclamam que els tribunals i comissions de selecció publiquin amb prou antelació els criteris específics. Per exemple els d’Informàtica varen sortir el vespre de dia 20, quan el procés selectiu comença dia 22.

8) UNIFICACIÓ DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ. Reclamam que es comprovi que tots els tribunals d’una mateixa especialitat apliquen els mateixos criteris específics. En algun cas es va felicitar l’aspirant per la bona redacció i expressió el 2018 i el 2019 va ser un dels motius al·legats per suspendre la prova.

9) CONCRECIÓ DELS CRITERIS D’AVALUACIÓ. Reclamam que els criteris es concretin i no siguin tan genèrics i interpretables. En algun cas, l’aspirant ha aplicat canvis a la seva prova el 2019 a partir de les indicacions que va rebre el 2018 i li ha jugat en contra. Igualment, l’especificació dels criteris s’ha de donar a conèixer abans de començar la prova i no només durant la revisió.

Recordam que una de les funcions de la comissió de selecció és «Determinar i homogeneïtzar els criteris d'actuació dels tribunals.»

10) DESPLAÇAMENT DES D’ALTRES ILLES. Sol·licitam que s'indiqui als tribunals que tinguin en compte els aspirants que es desplacen des d'altres illes quan convoquen per a la prova següent. Amb només vint-i-quatre hores d'antelació no hi ha garanties de trobar bitllet d'avió.

Igualment, insistim en la descentralització de les proves. Els aspirants d'especialitats que fan les proves pràctiques durant més d'un dia o han d'aportar mitjans voluminosos o persones col·laboradores es veuen perjudicats respecte als residents a Mallorca.

11) FULLS AUTOCOPIATIUS. Reclamam que s’especifiqui a les bases de la convocatòria que la primera prova (A i B) es farà en fulls autocopiatius. A especialitats com Tecnologia no s’ha respectat.

12) HORA DE LLIURAMENT. Reclamam que no quedi indicada l’hora de lliurament de la prova, que pot influir en la qualificació.

13) GUIÓ DE LA PROGRAMACIÓ I UNITAT DIDÀCTICA. Reclamam que s’especifiqui a la convocatòria que el guió és podrà dur fet a la presentació.

14) LLIURAMENT DE LA PROGRAMACIÓ. Reclamam:
  • Que el lliurament es faci dins un marge horari indicat pel tribunal
  • Que si es manté l’ordre de les proves, la programació didàctica es lliuri en haver aprovat la primera part.
15) PRESIDÈNCIES CONSECUTIVES. Reclamam que es limiti el nombre de vegades que una persona repeteixi de manera consecutiva com a president de tribunal d'una mateixa especialitat. En alguna especialitat una persona ha ocupat la presidència d'un tribunal a les dues darreres convocatòries i podria tornar a repetir.

INFORME OPOSICIONS 2019 CONSELLERIA
  • Podeu veure l'informe AQUÍ.
16) RECLAMACIONS. Hem demanat si és correcte el baix nombre de reclamacions qdel cos de professors tècnics de FP (0591). La resposta és que només han comptat les reclamacions que han arribat directament a la Direcció General de Personal Docent, no totes les que s'han dirigit als tribunals.

17) RECURSOS. En algun cas es va presentar recurs d’alçada a mitjan juliol i a d'avui no tenen resposta. Ens han dit que encara són en mans del servei jurídic.

PROVES
18) INICI PROVES. Demanam si seria possible començar les proves a partir del 22 de juny com a molt prest, tenint en compte que els tutors tenen molta feina entrat el juny, especialment els de primària, i acaben cansats mentalment i físicament.

BAREMACIÓ

19) ERRADA. Advertim que al full de baremació a signar per l’aspirant indicava a la data l’any «2017», mentre que a la signatura del president indicava «20__».

FASE DE PRÀCTIQUES

20) FORMACIÓ. Tal com la base tercera de l'annex 1 especifica què s'ha de fer en els casos excepcionals en què l’aspirant no pot començar l'1 de setembre els cinc mesos d'activitat docent, la base sisena, que regula la formació, també ho hauria d’especificar. La base sisena especifica què fer si el centre no té formació en centres o intercentres, però no diu què s’ha de fer si en té i l’aspirant comença més tard de l’1 de setembre.

21) FULL D’AUTOAVALUACIÓ. Reclamam que el full d’autoavaluació de les pràctiques inclogui model específic per a PT i AL, tal com per als orientadors. El que hi ha no s’adapta a l’autoavaluació que han de fer, mentre que al dictamen específic sí que hi consten les especialitats de PT i AL.

Hem reclamat una vegada més que s'indiqui als tribunals que aprovin tothom que s'ho mereixi i no passin el sedàs a la primera prova perquè quedin tants aspirants com places, de manera que sigui un veritable concurs oposició. Aquesta i altres reclamacions, com les proves no eliminatòries, la negociació dels criteris d'exclusió dels tribunals, dret a llegir en veu alta la prova davant el tribunal, etc. es reprendran a la propera mesa, on s'aportarà l'esborrany de les bases.

Altres aportacions a tenir en compte han estat incorporar el full autocopiatiu també a la prova pràctica, publicar enunciats i respostes correctes després de les proves, com es fa a altres comunitats autònomes, o presentar la programació per via telemàtica.

Tant la totalitat dels sindicats com la Conselleria estan en contra d'aquest model d'oposicions obsolet, imposat pel Govern espanyol i que entre altres injustícies perjudica els interins amb més anys d'experiència. Recordam que UOB reclama un model propi d'oposicions que prioritzi l'aptitud didàctica, i competències plenes en Educació per poder acordar aquest model sense interferències de Madrid.