Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 2 de març de 2020

Mesa sectorial sobre comissions de serveis 27/2/20(Vegeu al final convocatòria al BOIB)

Dijous, 27 de febrer es va dur a terme la Mesa Sectorial d'Educació en què es tractaren els esborranys de diferents  convocatòries  de  comissions de serveis.

CONVOCATÒRIA GENERAL DE COMISSIONS DE SERVEIS

Es preveu que es publiqui al BOIB durant el mes de març. Vegeu-ne l'esborrany.

Principals novetats 

- S'ha suprimit com a causa:
 • Motius greus de salut, dins motius personals, ja que aquests casos es gestionaran directament pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals en qualsevol moment del curs.
 • Ocupar places en centres que tinguin llocs de feina caracteritzats amb perfils educatius. L'explicació que se'ns dóna és que el nombre de sol.licituds era irrisori i les sol.licituds d'alguna manera es podien incloure en raons de servei als centres.
- Es deslliga el concurs de trasllats de les comissions de serveis per al docents dels equips directius després de 2 anys (cap d'estudis, secretaris).

- Es modifica l'apartat de la causa de conciliació de vida laboral i familiar afegint el fet de la guarda legal dels fills menors de sis anys.

- Es concreten les coordinacions i els programes específics  per als quals es podran demanar comissions de serveis.
 • Coordinacions: TIC, qualitat, activitats extraescolars, normalització lingüística, projectes de mobilitat eruropeus (erasmus +), coeducació i convivència.
 • Programes: hauran d'estar validats per la DG de Primera Infància, Innovació i Comunitat educativa o la DG de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors
- S'apuja del 15% al 20% de la quota la quantitat d'informes favorables del director que hi podrà haver com a màxim per accedir a comissions per raons de servei en els centres educatius.

Demandes d'UOB Ensenyament

- Els funcionaris amb la primera destinació definitiva per al curs 19-20 o 20-21 han de poder sol·licitar comissió de serveis en una illa diferent per reagrupament familiar, sempre que el domicili habitual dels fills menors d'edat a data d’1 de setembre de 2020, o del cònjuge o parella de fet sigui a una altra illa . 

- Que sigui possible el reagrupament familiar, sempre que el domicili habitual dels fills menors d’edat a data d’1 de setembre de 2020,o del cònjuge o parella de fet sigui a una altra illa. Argument: 
 • La justificació seria el greuge comparatiu que suposaria pel qual els funcionaris del MEC poden accedir a aquest reagrupament directament per cònjuge, fill o parella de fet a les Balears.

- Suprimir el requisit d'haver estat admès al darrer concurs de trasllats i haver demanat plaça a la localitat on se sol.licita la comissió. Arguments: 
 • És així al País Valencià
 • Les comissions de serveis són transitòries, només d’un curs de durada.- Poder ocupar places d’altres especialitats al mateix centre a les quals podria accedir un interí.
- Tenir accés a la comissió els dos cònjuges funcionaris docents si tenen dos fills menors de 3 anys bessons o no

- Haver patit violència de gènere

- Incorporar una causa d'interès particular sense haver d'aportar cap motivació ni documentació específica. Es podria obtenir comissió en aquest apartat sempre que quedassin places un cop donades les que entren per tots els altres motius. A més a més, si el funcionari no hagués aconseguit la comissió per una de la resta de causes establertes, entraria d’ofici dins aquest supòsit. Arguments:
 • És així al País Valencià.
 • No perjudica ningú, ja que aquestes adjudicacions es farien en el darrer lloc.
- Igualar la distància entre el domicili habitual del familiar i el centre del funcionari per tal que sigui superior a 20 km en totes les illes

- Igualar la distància entre el domicili habitual del funcionari i el centre per tal que sigui superior a 20 km en totes les illes

- Afegir com a causa tenir reconegut un grau de discapacitat igual a superior al 33% 

- Adjudicar en primer lloc les places sol·licitades per motius personals s'adjudiquin en primer lloc. 

- No superar el 10% de la quota assignada al centre el curs 19-20 els informes favorables dels directors en les sol.licituds de comissions per raons de servei


CONVOCATÒRIA  DE COMISSIONS DE SERVEIS  EN SERVEIS EDUCATIUS ESPECIALITZATS

En general es planegen pocs canvis en relació a la convocatòria del curs passat. Les comissions s'adjudicaran a partir de:

 • Primera fase amb un concurs de mèrits amb un màxim de 10 punts
 • Segona fase amb la presentació d'un projecte sobre l'organització i gestió del servei educatiu al qual opten, a més d'una entrevista. El màxim conjunt és de 10 punts. 
Principals novetats

- Constituir una sola comissió de valoració per a totes les illes
UOB Ensenyament demanà que es constituïssin comissions a cada illa i que de cap manera un aspirant hagi de desplaçar-se a una altra illa  per dur a terme l'entrevista

- Minva de tots els terminis de reclamació de 4 dies a 3
UOB ensenyament reclamà que es mantinguessin els terminis de 4 dies

- Realització de l'entrevista només per als aspirants que hagin supera la primera fase i competesquin amb d'altres per una mateixa plaça.

NOVETAT
Convocatòria BOIB de 17 de març de 2020: