Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 2 de març de 2020

Tribunals d'oposicions 2020: sorteig i causes d'exclusió


Personal docent ha publicat la Resolució de 28 de febrer de 2020 corresponent a les normes del sorteig del membres dels tribunals, incloses les causes d'exclusió, que podeu veure AQUÍ.

Les causes d'exclusió són exactament les mateixes que les que es van presentar a la mesa sectorial de 27 de febrer, que podeu veure tot seguit, cosa que vol dir que no han acceptat cap de les peticions dels sindicats:

 OPOSICIONS COSSOS DOCENTS 2020 

CAUSES D’EXCLUSIÓ DELS FUNCIONARIS DOCENTS PER FORMAR PART DELS TRIBUNALS

La participació en els tribunals té caràcter obligatori. No obstant això, sempre que sigui possible i ho permeti el nombre de funcionaris dels cossos i de les especialitats respectives, no es tendran en compte els professors en els quals concorrin aquestes circumstàncies:
 • Que actualment no prestin serveis efectius a cap centre docent.
 • Que actualment es trobin en situació de permís de naixement de fill, d’adopció, de guarda amb finalitats d’adopció i d’acolliment o tenguin un fill menor de divuit mesos en data 22/06/2020.
 • Que es trobin de baixa per malaltia i a data de 01/04/2020 duguin més de tres mesos de baixa continuada.
 • Que per raons de guarda legal tinguin concedida una reducció d’un terç de jornada o de mitja jornada des de l’1 de setembre de 2019, sempre que aquesta situació es mantengui durant el segon i tercer trimestre escolar.
 • Que durant el curs 2019-2020 es trobin en situació d’alliberat sindical.
 • Que durant el curs 2019-2020 es trobin en situació administrativa de serveis especials o excedència especial.
 • Que durant el curs 2019-2020 es trobin en situació de comissió de serveis a l'estranger.
 • Que a dia 1 d’abril es trobin proposats per jubilació per incapacitat.
 • Que a dia 1 d’abril hagin sol·licitat i tenguin acceptada la jubilació amb efectes de dia 1 de setembre de 2020.
 • Que durant el curs 2019-2020 es trobin en situació administrativa d'excedència per guarda legal d'un fill menor de tres anys, o d’una persona major.
 • Que es trobin en situació d'abstenció.
 • Que ocupin un càrrec directiu (directora/director, cap d’estudis, secretària/secretari) durant el curs 2019-2020, excepte que sigui necessari recórrer a les persones que ocupen aquests càrrecs per poder conformar els tribunals.
 • Que hagin actuat com a membre de tribunal en el concurs oposició de l’any 2019, excepte que sigui necessari recórrer a aquestes persones per poder conformar els tribunals.
Per altra banda cal recordar els casos de de casos de situació d'abstenció, establerts a l'article 23 de la Llei 40/2015:
 • Tenir interès personal en l'afer de què es tracti o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.
 • Tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable i el parentesc de consanguinitat dins del 4t grau o d'afinitat dins del 2n amb qualsevol dels interessats.
 • Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior.
 • Tenir relació de servei amb la persona interessada o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.

A la mesa de dia 27, Unió Obrera Balear va reclamar que també quedassin exclosos dels tribunals els docents en les situacions següents:
 1. Que pateixin una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% i als quals no se’ls pugui garantir l’adaptació del lloc de feina durant el procés selectiu. Segons resposta de Personal docent, això ja es fa d'ofici.
 2. Que estiguin immersos en un procediment judicial derivat de l'actuació a processos selectius anteriors.
 3. Que facin efectiva la jubilació dins la primera quinzena de setembre, i no només a 1 de setembre (reclamació que ja havíem presentat per escrit al registre).
 4. Que en el tercer trimestre tenguin reducció d'un terç o mitja jornada, a partir de qualsevol dia i no només des de l'1 de setembre. Aquesta circumstància es tenia en compte a la convocatòria de 2018 i el 2019 en vam denunciar l'eliminació.
 5. Que hagi estat membre del tribunal en un o més dels cursos anteriors i haver estat nomenat a partir dels 55 anys, com ja havíem reclamat anteriorment.
 6. Que ja hagi estat president de tribunal en els dos processos selectius anteriors.
 7. Que hagi impartit el màster de pedagogia a una part dels aspirants. Cal recordar que entre els casos de "situació d'abstenció" (article 23 de la Llei 40/2015) hi ha el de «Tenir relació de servei amb la persona interessada o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.»
Igualment vam reclamar que es garanteixi l'accés a l'habitatge als funcionaris designats per formar part dels tribunals d'oposicions, que es duen a terme durant el mes de juliol un cop extingit el contracte de lloguer.

També es va proposar excloure els docents que hagin format part dels tribunals el 2018 (i no només el 2019), o amb un fill de més de 18 mesos, i que s'augmenti la remuneració.

Pel que fa a l'exclusió dels preparadors que no n'exerceixen oficialment, Personal docent va dir que la via a seguir és presentar un escrit. Les famílies monoparentals o amb persones grans dependents s'han de comunicar a la Conselleria. També s'exclou un dels dos cònjuges si surten nomenats els dos.


SORTEIG DELS TRIBUNALS

El sorteig, que tindrà lloc el 6 de març, es farà assignant un número als docents no exclosos del nomenament, ordenats alfabèticament. S'extraurà un sol número, generat aleatòriament amb un programa informàtic, i es nomenaran els membres de cada tribunal a partir de la persona corresponent al número que hagi sortit. Per a cada especialitat es començarà a nomenar els membres del tribunal a partir del número que hagi sortit. Més detalls a la Resolució.