Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 13 de març de 2020

UOB crida els docents a no acudir als centres el proper dilluns

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, crida els docents a no presentar-se als centres educatius dilluns que ve, com a mesura de prevenció contra la propagació del coronavirus. Segons la Llei de prevenció de riscos laborals 31/1995, "s'entén com a risc laboral greu i imminent aquell que és probable racionalment que es materialitzi en un futur immediat i pugui suposar un dany greu per a la salut dels treballadors." (article 4.4), i en cas de risc greu imminent, "el treballador té dret a interrompre la seva activitat i abandonar el lloc de treball, en cas que sigui necessari, quan consideri que l’activitat suposa un risc greu i imminent per a la seva vida o la seva salut." (article 21.2).

És més, és obligació de l'empresari: "Adoptar les mesures i donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i inevitable, els treballadors puguin interrompre la seva activitat i, si és necessari, abandonar immediatament el lloc de treball. En aquest cas, no es pot exigir als treballadors que reprenguin la seva activitat mentre persisteixi el perill, llevat de casos degudament justificats per raons de seguretat i determinats per reglament."

Si la Conselleria d'Educació, de forma irresponsable, continua obligant els docents a assistir als centres el proper dilluns, Unió Obrera Balear emprendrà les accions legals que consideri oportunes per denunciar la vulneració de la llei, sigui per part dels representants de l'Administració o dels equips directius.